Określenie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.76.27.159
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 lipca 1976 r.
w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234) oraz w związku z § 1 pkt 2, 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182 i z 1960 r. Nr 29, poz. 163).
2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają:
1) Minister Komunikacji - kierownikom inspektoratów żeglugi śródlądowej,
2) kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej - inspektorom żeglugi śródlądowej.
§  2.
1. Funkcjonariusze dyrekcji okręgowych dróg publicznych i rejonów dróg publicznych oraz liniowej służby drogowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 91, polegające na zanieczyszczaniu drogi, oraz w art. 85 § 1, art. 99 § 1 i art. 100-102 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114).
2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają:
1) naczelni dyrektorzy okręgów dróg publicznych - funkcjonariuszom dyrekcji okręgowych dróg publicznych,
2) dyrektorzy rejonów dróg publicznych - funkcjonariuszom tych rejonów i funkcjonariuszom liniowej służby drogowej.
§  3.
1. Funkcjonariusze organów ochrony kolei są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142), stanowiące naruszenie przepisów wydanych na podstawie art. 43 ust. 5 tej ustawy.
2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają:
1) Minister Komunikacji - funkcjonariuszom Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei oraz komendantom okręgowym Służby Ochrony Kolei,
2) naczelni dyrektorzy okręgów kolei państwowych - pozostałym funkcjonariuszom organów ochrony kolei.
§  4.
1. Funkcjonariusze organów sanitarno-epidemiologicznych kolejowej służby zdrowia są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone:
1) w art. 110-114 i art. 116-117 Kodeksu wykroczeń oraz w art. 145 tego kodeksu, zagrażające stanowi sanitarnemu,
2) w art. 32 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 1970 r. Nr 29, poz. 245 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).
2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają:
1) Minister Komunikacji - okręgowym inspektorom sanitarnym PKP,
2) okręgowi inspektorzy sanitarni PKP - podległym im funkcjonariuszom sanitarnych organów kontrolnych PKP.
§  5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać: oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i okres ważności upoważnienia, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez osobę wydającą oraz opatrzone pieczęcią.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień (Dz. U. z 1972 r. Nr 17, poz. 122, z 1973 r. Nr 37, poz. 217 i z 1974 r. Nr 46, poz. 278).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1976 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.27.159

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Data aktu: 08/07/1976
Data ogłoszenia: 28/07/1976
Data wejścia w życie: 01/08/1976