Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.75.46.252
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 grudnia 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Na podstawie art. 68 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 34, poz. 302 i z 1972 r. Nr 38, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się pkt 2,
2) w § 3 liczby zamieszczone po dwukropku: "20, 50, 100, 150 i 200" zastępuje się liczbami: "50, 100, 200, 300, 500, 700 i 1.000",
3) w § 4 ust. 4 wyrazy: "wydziałowi budżetowo-gospodarczemu" zastępuje się wyrazami: "urzędowi terenowego organu administracji państwowej",
4) w § 7 i 10 wyrazy: "wydziału budżetowo-gospodarczego" zastępuje się wyrazami: "urzędu terenowego organu administracji państwowej", a wyraz "wydziału" wyrazem "urzędu",
5) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Egzekucji nie uiszczonych grzywien dokonuje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie nieuiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego w ciągu 14 dni od jej nałożenia wszczyna się egzekucję lub występuje z wnioskiem o jej wszczęcie, jeżeli wniosek taki jest wymagany."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.46.252

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Data aktu: 15/12/1975
Data ogłoszenia: 31/12/1975
Data wejścia w życie: 31/12/1975