Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.75.46.244
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1975 r.
w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. Podatnikom określonym w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230), zwanej dalej "ustawą", oraz podatnikom wykonującym działalność w zakresie usług hotelarskich przysługują ulgi inwestycyjne także wtedy, gdy na potrzeby wykonywanej działalności:
1) rozbudują lub przeprowadzą remonty budynków bądź ich części albo wybudują, rozbudują lub przeprowadzą remonty innych obiektów budowlanych bądź ich części,
2) wybudują na gruncie stanowiącym własność Państwa pawilony przechodzące po określonym czasie na własność Państwa,
3) sfinansują z własnych wkładów budowę pawilonów prowadzoną przez organizację samorządu społeczno-zawodowego,
4) przeprowadzą remonty maszyn lub urządzeń,
5) zakupią lub przeprowadzą remonty samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych lub ciągników.
2. Osobom fizycznym i prawnym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, które na podstawie zezwoleń wydanych przez właściwe terenowe organy administracji państwowej, w trybie określonym odrębnymi przepisami, prowadzą działalność zarobkową w zakresie rzemiosła, przemysłu gastronomicznego i usług hotelarskich, ulgi przysługują także w wypadku, gdy na potrzeby wykonywanej działalności wybudowali budynki na gruncie nie stanowiącym ich własności.
3. Ulgi z tytułu inwestycji określonych w ust. 1 i art. 1 ust. 1 ustawy przysługują również kościelnym jednostkom organizacyjnym i zakonom oraz prowadzonym przez nie przedsiębiorstwom, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w celach religijnych (Dz. U. Nr 49, poz. 297).
4. Ulgi z tytułu przeprowadzenia remontu przysługują, jeżeli koszt remontu wynosi co najmniej 1/3 wartości początkowej budynku, innego obiektu budowlanego, maszyny, urządzenia, samochodu lub ciągnika.
5. Ulgi przysługują również w wypadkach, gdy nakłady inwestycyjne poniesione zostały przez małżonka podatnika lub przez wspólnika, jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki.
§  2. 2 Ulgi inwestycyjne z tytułu inwestycji określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczą tylko nowo wzniesionych budynków, które zgodnie z dokumentacją projektową są przeznaczone do wykonywania zgłoszonej działalności. Z tytułu budowy budynków mieszkalno-pensjonatowych ulgi inwestycyjne przysługują, jeżeli powierzchnia całkowita budynku nie przekracza 400 m2, a na cele mieszkalne właściciela budynku przeznaczona jest nie więcej niż połowa powierzchni użytkowej.
§  3.
1. Ulgi inwestycyjne przysługują również podatnikom, którzy dokonali inwestycji w okresie nie przekraczającym dwóch lat przed rozpoczęciem działalności.
2. 3 (skreślony).
§  4. Ulgi inwestycyjne przysługują, gdy nakłady inwestycyjne przekraczają:
1) 50.000 zł, jeżeli chodzi o inwestycje określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy i § 1,
2) 4 30.000 zł w ciągu roku podatkowego, jeżeli chodzi o inwestycje określone w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§  5. Ulgi inwestycyjne przysługują, jeżeli sumy wydatkowane na inwestycje całkowicie obciążają podatnika i nie zostaną mu zwrócone w jakiejkolwiek formie.
§  6.
1. 5 Ulgi inwestycyjne ustala się w wysokości:
1) 50% kwot wydatkowanych na inwestycje określone w art. 1 ust. 1 ustawy i w § 1 ust. 1 pkt 1-4,
2) 25% kwot wydatkowanych na inwestycje określone w § 1 ust. 1 pkt 5.
2. Jeżeli inwestycje dotyczą budowy budynku, którego część jest przeznaczona do wykonywania działalności, a część na lokal mieszkalny, nakłady inwestycyjne na część budynku przeznaczoną do wykonywania działalności przyjmuje się w wysokości odpowiadającej stosunkowi jej powierzchni do ogólnej powierzchni użytkowej budynku.
§  7. 6  
1. Wysokość kwot wydatkowanych na inwestycje ustala się wyłącznie na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) stwierdzających zakup materiałów i poniesione koszty robocizny obcej, jeżeli chodzi o inwestycje budowlane i remontowe, oraz zakup maszyn, urządzeń, samochodów i ciągników, jeżeli chodzi o pozostałe inwestycje. Przy ustalaniu kwot wydatkowanych na inwestycje nie uwzględnia się innych nakładów.
2. W wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, wysokość kwot wydatkowanych na inwestycje ustala się według zasad określonych w ust. 1 - proporcjonalnie do udziału podatnika w ogólnej sumie nakładów na budowę pawilonów.
3. Do kwot wydatkowanych na zakup maszyn i urządzeń dolicza się udokumentowane oryginalnymi dowodami wydatki poniesione na ich trwałe zainstalowanie.
§  8. 7 (skreślony).
§  9.
1. Kwotę ulg inwestycyjnych potrąca się z podatku dochodowego lub zryczałtowanych podatków obrotowego i dochodowego albo opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia, należnych z tytułu prowadzenia zakładu za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zakończona inwestycja, a w wypadkach określonych w § 3 ust. 1 - za okres od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność.
2. 8 (skreślony).
3. Jeżeli podatnik poza działalnością objętą ulgami inwestycyjnymi ma inne źródło lub źródła przychodów, kwotę ulg potrąca się z tej części podatku, jaka przypada proporcjonalnie na działalność objętą ulgami.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy małżonkowie, posiadając odrębne źródła przychodów, są opodatkowani łącznie podatkiem dochodowym.
5. 9 Kwotę ulg inwestycyjnych przypadającą od nakładów poniesionych z pożyczek bankowych potrąca się z podatków (opłaty skarbowej) odpowiednio w miarę spłaty tych pożyczek. Do kwoty spłaconych pożyczek nie wlicza się odsetek uiszczonych od tych pożyczek.
§  10.
1. Jeżeli podatnik na podstawie szczególnych przepisów korzysta za zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego (opłaty skarbowej) z tytułu uruchomienia nowego zakładu, na poczet ulg inwestycyjnych z tytułu nakładów dokonanych przed uruchomieniem zakładu oraz w okresie korzystania ze zwolnienia od podatków (opłaty skarbowej) zalicza się należności, jakie z tytułu podatku dochodowego lub zryczałtowanych podatków obrotowego i dochodowego (opłaty skarbowej) podatnik byłby obowiązany uiścić, gdyby nie korzystał ze zwolnienia.
2. Należności, o których mowa w ust. 1, ustala się w takiej formie i wysokości, w jakiej podatnik byłby obowiązany je opłacać w zależności od przysługującej mu formy opodatkowania (karta podatkowa, opłata skarbowa, ryczałt lub zasady ogólne), i o kwotę tych należności zmniejsza się kwotę ulg inwestycyjnych.
3. 10 Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podatników wykonujących działalność w rodzajach rzemiosł: piekarstwo, wędliniarstwo w zakresie wytwarzania wyrobów wędliniarskich, kuchmistrzostwo, wytwarzanie napojów chłodzących oraz przetwórstwo owoców i warzyw.
§  11.
1. W razie przeniesienia własności przedmiotu, w związku z którym przyznane były ulgi inwestycyjne, zbywca traci prawo do dalszego korzystania z ulg, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zbycie tego przedmiotu.
2. 11 W wypadku określonym w ust. 1 nabywcy nie przysługują ulgi inwestycyjne, chyba że nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia zakładu, a spadkobierca prowadzi nadal otrzymany w spadku zakład lub nabywcą zakładu jest osoba podejmująca po raz pierwszy wykonywanie rzemiosła we własnym imieniu, a zbywcą zakładu jest rzemieślnik przechodzący na emeryturę lub rentę.
§  12. Jeżeli podatnik korzystał z ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu maszyny lub urządzenia, które zbył przed upływem pięciu lat od daty zakupu, nie może korzystać z ulg z tytułu zakupu w okresie tych pięciu lat takiej samej maszyny lub takiego samego urządzenia.
§  13.
1. Jeżeli podatnik w okresie korzystania z ulg inwestycyjnych utracił uprawnienie do wykonywania działalności, w związku z którą uzyskał ulgi, lub nie dotrzymał warunku określonego w art. 1 ust. 2 ustawy, traci on prawo do ulg, poczynając od roku podatkowego, w którym zaszła ta okoliczność.
2. 12 (skreślony).
§  14. W wypadkach określonych w § 11-13 podatnik jest obowiązany zawiadomić w terminie 7 dni właściwy organ administracji państwowej stopnia podstawowego o utracie prawa do korzystania z ulg inwestycyjnych (ewentualnie w danej wysokości) i wyrównać podatek (opłatę skarbową) za okres, w którym ulgi nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości.
§  14a. 13 (skreślony).
§  15. 14 (skreślony).
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
3 § 3 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
4 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
7 § 8 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
8 § 9 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
9 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
10 § 10 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
11 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
12 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
13 § 14a skreślony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.
14 § 15 skreślony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.86) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1982 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020