Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.75.43.221
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 grudnia 1975 r.
w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Na podstawie art. 142 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia:
1) za stronicę tłumaczenia na język polski:
a) z języka angielskiego, białoruskiego, czeskiego, francuskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego, słowackiego i ukraińskiego - 50 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 60 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego - 70 zł,
2) za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, białoruski, czeski, francuski, litewski, niemiecki, rosyjski, słowacki i ukraiński - 70 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński - 90 zł,
c) na język pozaeuropejski - 105 zł.
§  2. Za tłumaczenie tekstów naukowych, technicznych i specjalistycznych oraz streszczeń prac naukowych stawki przewidziane w § 1 podwyższa się o 50%.
§  3. Za tłumaczenie tekstów:
1) sporządzonych pismem ręcznym,
2) wypełnionych pismem ręcznym na drukowanych formularzach,
3) zniszczonych lub uszkodzonych, jeżeli teksty te są trudne do odczytania

- stawki przewidziane w § 1 podwyższa się o 25%.

§  4. Za tłumaczenie tekstów naukowych, technicznych i specjalistycznych oraz streszczeń naukowych, mających cechy wymienione w § 3 - stawki przewidziane w § 1 podwyższa się o 75%.
§  5. Za sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia oraz za sporządzenie zaświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
§  6. Za sprawdzenie i zaświadczenie zgodności dostarczonego odpisu tekstu w języku obcym wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
§  7. Za sporządzenie i zaświadczenie następnych egzemplarzy sporządzonego przez tłumacza tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi:
1) 20% stawki przewidzianej za tłumaczenie - w razie sporządzenia od 1 do 3 egzemplarzy,
2) 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie - w razie sporządzenia co najmniej 4 egzemplarzy.
§  8.
1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności wynosi stawkę przewidzianą za stronicę tłumaczenia określoną w § 1.
2. Do wynagrodzeń za tłumaczenia wymienione w ust. 1 stosuje się stawki określone w § 1 pkt 2, jeżeli tłumaczenie było dokonane zarówno na język polski, jak i z tego języka.
3. Wynagrodzenie za stratę czasu wezwanego tłumacza, z którego usług następnie nie skorzystano, wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności, jednak nie więcej niż 100 zł za dobę.
4. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do czasu zwolnienia go od udziału w czynności.
§  9. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
§  10. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1961 r. o taryfie wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych (Dz. U. Nr 48, poz. 257).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020