Zm.: rozporządzenie w sprawie środków odurzających.

Dz.U.75.40.211
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 listopada 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających.
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1963 r. Nr 22, poz. 116) oraz art. 51 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających (Dz. U. z 1956 r. Nr 42, poz. 196, z 1958 r. Nr 43, poz. 212 i z 1960 r. Nr 33, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przywozu lub wywozu:

1) przetworów zawierających kodeinę, dwuhydrokodeinę i etylomorfinę, jeżeli te przetwory zawierają także inne składniki, a ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w przetworach w formie nie podzielonej,

2) przetworów difenoksylatu zawierających w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w substancji podstawowej i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny na jedną dawkę.",

b) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przetwory wymienione w ust. 2, otrzymywane z zagranicy przez osoby fizyczne, mogą być wydawane z urzędów celnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę ich stosowania.";

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przetworów wymienionych w § 5 ust. 2.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Do każdej przesyłki środka odurzającego przywożonego do kraju lub wywożonego z kraju albo przewożonego przez kraj powinien być dołączony odpowiedni certyfikat lub jego kopia, wydane przez upoważniony organ kraju wysyłającego środek odurzający.

2. Wywóz, przywóz lub przewóz środka odurzającego, do którego nie jest załączony certyfikat wymieniony w ust. 1, jest zabroniony; środek odurzający podlega w takim wypadku zatrzymaniu.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Odbiorca przesyłki środków odurzających podlegającej zatrzymaniu w myśl § 8 ust. 2 może wyrazić zgodę:

1) na bezpłatne przekazanie środków odurzających zakładowi społecznemu służby zdrowia określonemu przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub

2) na sprzedaż środków odurzających jednostce organizacyjnej, zainteresowanej nabyciem takich środków, która uzyska odpowiednie zezwolenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.";

5) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Apteki mogą wydawać środki odurzające w postaci przeznaczonej do celów leczniczych na recepty osobom, które ukończyły 18 rok życia, oraz na zapotrzebowanie zakładów społecznych służby zdrowia i państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.";

6) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie:

grafika

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020