Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.75.38.208
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 listopada 1975 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1) na łosie:
a) byki - od 1 września do 30 listopada,
b) klempy i łoszaki - od 1 października do 31 grudnia,
2) na jelenie gatunku jeleń europejski:
a) byki i cielęta - od 21 sierpnia do 28 lutego,
b) łanie - od 1 września do 31 stycznia,
3) na jelenie gatunku sika: byki, łanie i cielęta - od 1 października do 31 grudnia,
4) na daniele: byki, łanie i cielęta - od 1 października do 31 stycznia,
5) na sarny:
a) kozły - od 21 maja do 30 września, a na terenach obwodów łowieckich położonych na zachód od rzeki Wisły od 11 maja do 30 września,
b) kozy i koźlęta - od 1 października do 31 stycznia,
6) na dziki:
a) warchlaki, przelatki, wycinki i odyńce - cały rok,
b) lochy - od 1 sierpnia do 31 stycznia,
7) na muflony: tryki, owce i jagnięta - od 1 października do 31 grudnia,
8) na rysie - od 1 listopada do 31 marca,
9) na wilki - od 1 sierpnia do 31 marca, a na terenach województw: krośnieńskiego, nowosądeckiego i przemyskiego - cały rok,
10) na lisy - cały rok,
11) na borsuki - cały rok,
12) na jenoty - cały rok,
13) na kuny leśne - od 1 października do 31 marca, z tym że w ośrodkach hodowli zwierzyny oraz na terenach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok,
14) na tchórze - cały rok,
15) na piżmaki - cały rok,
16) na zające szaraki - od 15 października do 15 stycznia,
17) na dzikie króliki - od 1 października do 20 lutego,
18) na zające szaraki i dzikie króliki:
a) w rejonach baz sadowniczych ustalonych przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - od 1 października do 28 lutego,
b) na terenach sadów i szkółek ogrodzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzyny - cały rok,
19) na głuszce koguty i cietrzewie koguty - od 1 marca do 20 maja,
20) na jarząbki - od 21 sierpnia do 31 stycznia,
21)
a) na bażanty koguty - od 1 października do 28 lutego,
b) na bażanty kury na terenach ośrodków hodowli zwierzyny - od 1 października do 28 lutego,
22) na kuropatwy - od 1 września do 30 listopada,
23) na czaple siwe - od 1 lipca do 31 marca, a na terenach stawów zagospodarowanych - cały rok,
24) na słonki - od 1 września do 21 maja,
25) na bataliony samce - od 21 kwietnia do 31 maja,
26) na dzikie gęsi - od 20 sierpnia do 30 kwietnia, a na terenie województw: bydgoskiego, elbląskiego, gorzowskiego, jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, pilskiego, poznańskiego, suwalskiego, szczecińskiego, toruńskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego - od 20 sierpnia do 10 lutego,
27) na łyski - od 1 sierpnia do 30 listopada,
28) na dzikie kaczki i kaczory - od 1 sierpnia do 30 listopada oraz dodatkowo na kaczory - od 15 marca do 15 kwietnia,
29) na grzywacze - od 1 sierpnia do odlotu,
30) na dublety, kszyki i bekasiki - od 1 sierpnia do odlotu,
31) na kwiczoły i paszkoty - od 11 listopada do 31 stycznia.
2. Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1: wydry, wiewiórki, dropie, przepiórki i derkacze - podlegają całorocznej ochronie.
§  2. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach skracać ustalone okresy polowań albo zakazać polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych po uprzednim zasięgnięciu opinii lub na wniosek wojewódzkiej rady łowieckiej lub właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych.
§  3.
1. Jeżeli początek okresu polowania przypada na dzień następny po dniu lub po dniach uznanych za wolne od pracy - okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia uznanego za wolny od pracy.
2. Jeżeli koniec okresu polowania przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie uznane za wolne od pracy - okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1970 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 10, poz. 88).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1975 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020