Zasady i tryb przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.

Dz.U.75.38.206
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 listopada 1975 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.
Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów (Dz. U. z 1962 r. Nr 46, poz. 226) oraz w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wartość szacunkową lasów, gruntów leśnych i innych składników objętych scaleniem lub wymianą określa się w gotówce.
2. Wartość szacunkową lasu określa się jako sumę wartości szacunkowej gruntu pod drzewostanem i drzewostanu.
§  2. Wartość szacunkową gruntów leśnych oraz innych gruntów objętych scaleniem lub wymianą ustala się według cen stosowanych przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
§  3.
1. Wartość szacunkową drzewostanów określa się według tablic wartości drzewostanów, przyjmując za podstawę inwentaryzację lasu przeprowadzoną zgodnie z instrukcją urządzenia lasu.
2. Wartość drzewostanu różnowiekowego lub wielogatunkowego określa się jako sumę oddzielnie wyliczonych wartości dla każdego wieku lub gatunku ujętego w składzie drzewostanu. Dotyczy to również drzewostanów wielopiętrowych, w klasie odnowienia i o strukturze przerębowej.
3. Wartość drzewostanów obejmujących gatunki drzew leśnych, dla których nie opracowano oddzielnych tablic wartości, szacuje się:

dla modrzewia - według tablic dla sosny,

dla jesionu - według tablic dla dębu,

dla klonu, wiązu i jaworu - według tablic dla buka,

dla lipy, akacji i topoli - według tablic dla olchy,

dla graba - według tablicy dla buka, przyjmując 50% wartości podanej w tablicy.

4. Wartość pojedynczych drzew (przestojów, nasienników) określa się według ich indywidualnej wartości.
§  4. Ustalone wartości drzewostanów przyjmuje się za prawidłowe, jeżeli błąd względny określenia tych wartości nie przekracza 10%.
§  5.
1. Jeżeli scalenie lub wymiana obejmuje wyłącznie grunty leśne o tej samej wartości szacunkowej wraz z drzewostanami o jednakowych elementach taksacyjnych, jak: skład gatunkowy, wiek, pochodzenie, forma zmieszania, zdrowotność, zadrzewienie i klasa bonitacji, dopuszcza się zaniechanie szacunku drzewostanów i dokonanie scalenia lub wymiany tylko na podstawie szacunku gruntów znajdujących się pod drzewostanami, według cen sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (§ 2).
2. Jeżeli na gruntach leśnych objętych scaleniem lub wymianą znajdują się pojedyncze drzewa (przestoje, nasienniki), a pozostawienie ich i włączenie do szacunku utrudniłoby opracowanie projektu scalenia lub wymiany - dopuszczalne jest zaniechanie szacunku tych drzew i usunięcie ich przez posiadacza gruntu leśnego.
3. O zaniechaniu szacowania wartości drzewostanów (ust. 1) oraz o wyłączeniu od szacunku pojedynczych drzew (ust. 2) decyduje naczelnik gminy (miasta i gminy).
§  6.
1. Przy scaleniu lub wymianie dokonywanych na wniosek jednostki organizacyjnej resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego projekt szacunku gruntów i drzewostanów sporządzają geodeci i taksatorzy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
2. W innych wypadkach niż wymienione w ust. 1 projekt szacunku gruntów mogą sporządzać geodeci opracowujący projekt scalenia lub wymiany, a projekt szacunku drzewostanów - uprawnieni leśnicy rzeczoznawcy.
§  7. Traci moc rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów, zabudowań i innych części składowych, jak również zasad spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości podlegających wymianie (Dz. U. Nr 59, poz. 287).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1975 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020