Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.

Dz.U.75.38.204
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 15 listopada 1975 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień jednostkom, o których mowa w § 3, na dostawy towarów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb rynku oraz na roboty i usługi polegające na wykonywaniu lub przerobie albo renowacji artykułów przeznaczonych na te potrzeby.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "państwowej jednostce handlowej" - należy przez to rozumieć państwowe przedsiębiorstwo handlu wewnętrznego, przemysłu gastronomicznego i przemysłu garmażeryjnego.
§  3. Państwowe jednostki handlowe mogą udzielać zamówień na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu:
1) spółdzielniom rzemieślniczym,
2) rzemieślnikom,
3) osobom trudniącym się wytwórczością ludową i artystyczną posiadającym zaświadczenie terenowego organu administracji państwowej stwierdzające prowadzenie tej wytwórczości lub zwolnionym od posiadania zaświadczenia,
4) 1 zagranicznym osobom fizycznym i prawnym mającym zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
5) 2 (skreślony).
§  4. Zamówienia mogą być udzielane jednostkom wymienionym w § 3:
1) gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zaopatrzenia rynku w towary lub rozszerzenia asortymentu towarów,
2) na artykuły o charakterze sezonowym, jeżeli jednostki gospodarki uspołecznionej inne niż wymienione w § 3 pkt 1 odmawiają dostawy tych artykułów w terminie umożliwiającym ich sprzedaż w ciągu sezonu,
3) na roboty i usługi, jeżeli jednostki gospodarki uspołecznionej inne niż wymienione w § 3 pkt 1 odmówią ich wykonania bądź wykonania w terminie określonym przez państwową jednostkę handlową.
§  5. Decyzje o udzieleniu zamówienia wydaje dyrektor państwowej jednostki handlowej.
§  6. 3  
1. Udzielenie zamówienia na dostawy, roboty lub usługi o wartości przekraczającej 50.000 zł wymaga uprzedniego zebrania ofert, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w ust. 2.
2. Udzielenie zamówienia na dostawy, roboty lub usługi osobom wymienionym w § 3 pkt 4 o wartości przekraczającej 100.000 zł, a spółdzielniom rzemieślniczym o wartości przekraczającej 200.000 zł, wymaga uprzedniego zebrania ofert.
§  7. W razie zbiegu jednakowo korzystnych ofert złożonych przez spółdzielnię rzemieślniczą oraz inne jednostki wymienione w § 3 rozporządzenia pierwszeństwo uzyskania zamówienia przysługuje spółdzielni rzemieślniczej.
§  8. 4  
1. Udzielenie zamówienia na dostawy, roboty lub usługi o wartości przekraczającej 100.000 zł wymaga uprzedniego przeprowadzenia przetargu, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w ust. 2.
2. Udzielenie zamówienia na dostawy, roboty lub usługi osobom wymienionym w § 3 pkt 4 o wartości przekraczającej 200.000 zł, a spółdzielniom rzemieślniczym o wartości przekraczającej 600.000 zł, wymaga uprzedniego przeprowadzenia przetargu.
§  9. 5 Przepisów § 6 i 8 dotyczących zbierania ofert i przeprowadzania przetargów nie stosuje się, jeżeli:
1) zamówienie dotyczy dostaw pieczywa, napojów chłodzących, wędlin i wyrobów garmażeryjnych oraz artykułów chronionych patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy,
2) zamówienie jest udzielone na targach, giełdach lub wystawach, organizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, w tym również przez spółdzielnie rzemieślnicze lub ich związki; zawarcie umowy na targach, giełdzie lub wystawie powinno być poświadczone na tekście umowy przez ich organizatora lub jednostkę upoważnioną do dokonywania tych czynności,
3) zachodzi konieczność natychmiastowego zaspokojenia potrzeb rynku na określony artykuł; o konieczności natychmiastowego zaspokojenia potrzeb rynku na dany artykuł decyduje dyrektor państwowej jednostki handlowej zamawiającej dostawę, robotę lub usługę,
4) zamówienie na dostawę towarów przez spółdzielnię rzemieślniczą dotyczy artykułów, których dostawy są kontrolowane zgodnie z ustaleniami rocznego narodowego planu społeczno-gospodarczego; zamówienie może być udzielone wówczas, gdy artykuły te są dostarczane przez jednostki gospodarki uspołecznionej inne niż wymienione w § 3 pkt 1 w niedostatecznej ilości lub w ogóle przez te jednostki nie są produkowane.
§  10. W sprawach dotyczących sposobu zbierania ofert, przeprowadzania przetargów, jak również zawierania i wykonywania umów, stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 65).
§  11. Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe (Dz. U. Nr 17, poz. 95).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 listopada 1978 r. (Dz.U.78.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1978 r.
2 § 3 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 listopada 1978 r. (Dz.U.78.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1978 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1978 r. (Dz.U.78.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1978 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1978 r. (Dz.U.78.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1978 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1978 r. (Dz.U.78.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.38.204

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.
Data aktu: 15/11/1975
Data ogłoszenia: 25/11/1975
Data wejścia w życie: 25/11/1975