Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.75.35.194
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) i art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 51, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli wyznaczenie pracownika na stanowisko równorzędne lub wyższe albo na stanowisko niższe z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 powoduje obniżenie wynagrodzenia przewidzianego dla dotychczas zajmowanego stanowiska, pracownik zachowuje przez okres 3 miesięcy wynagrodzenie dotychczasowe.";

2) w § 11 ust. 2 wyrazy "Rozwiązanie umowy o pracę" zastępuje się wyrazami "Rozwiązanie stosunku pracy";
3) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Pracownikom, z wyjątkiem zatrudnionych w Centrali Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oraz wymienionych w § 1 pkt 5, przysługuje prawo do bezpłatnego deputatu węglowego.";

4) w § 26 dodaje się na końcu wyrazy "w wysokości 100% wynagrodzenia";
5) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu przewinienia i po upływie trzech lat od popełnienia przewinienia. Jeżeli jednak przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, okres ten nie może być krótszy od przewidzianego w przepisach prawa karnego okresu przedawnienia karalności takiego przestępstwa.";

6) w § 46 ust. 1 wyraz "powiatowych" zastępuje się wyrazem "terenowych".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1975 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.35.194

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Data aktu: 24/10/1975
Data ogłoszenia: 30/10/1975
Data wejścia w życie: 01/11/1975