Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.75.31.168
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 3 września 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) oraz art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie krajowego transportu drogowego (Dz. U. z 1972 r. Nr 34, poz. 234, z 1973 r. Nr 2, poz. 20, z 1974 r. Nr 23, poz. 139 i Nr 40, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Publiczny transport drogowy może być prowadzony przez:

1) spółdzielnie pracy, których statut przewiduje prowadzenie zarobkowego transportu drogowego - w zakresie przewozów wymienionych w § 12,

2) osoby fizyczne - w zakresie przewozów wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d) i e) oraz pkt 2.";

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Zasięg wykonywania publicznej regularnej komunikacji autobusowej określa się przez ustalenie linii komunikacyjnych (dróg przewozu) i wyznaczenie przystanków krańcowych na tych liniach. Zasięg nieregularnego przewozu osób autobusami i taksówkami samochodowymi obejmuje obszar całego Państwa.

2. Zasięg publicznego nieregularnego przewozu ładunków wykonywanego ciężarowymi pojazdami samochodowymi przez spółdzielnie (oddziały terenowe) i osoby fizyczne oraz zasięg publicznego nieregularnego przewozu ładunków (bagażu) taksówkami samochodowymi obejmuje obszar województwa, na którego terenie znajduje się siedziba spółdzielni lub określone w zezwoleniu miejsce prowadzenia transportu przez osobę fizyczną, oraz obszary sąsiadujących województw.

3. Zasięg wykonywanego przez osoby fizyczne publicznego nieregularnego przewozu:

1) osób dorożkami konnymi,

2) ładunków pojazdami konnymi,

3) ładunków ciągnikami rolniczymi z przyczepami przez rolników w czasie wolnym od pracy na roli

obejmuje obszar gminy lub miasta, wymienionych w zezwoleniu jako miejsce prowadzenia transportu, oraz obszary sąsiadujących gmin (miast).

4. Zasięg przewozu wykonywanego przez spółdzielnie (oddziały terenowe) oraz osoby fizyczne, prowadzące transport specjalizowany w zakresie przeprowadzek, obejmuje obszar całego Państwa.

5. Zasięg nieregularnego przewozu ładunków wykonywanego ciężarowymi pojazdami samochodowymi w transporcie branżowym określa się na podstawie potrzeb gospodarczych jednostek, dla których są świadczone usługi przewozowe; zasięg ten może obejmować obszar całego Państwa.";

3) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy "i 2",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nie wymaga się zezwolenia na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego pojazdami zaprzęgowymi przez rolników w czasie wolnym od pracy na roli na obszarze gminy, na której terenie prowadzą gospodarstwo rolne, oraz gmin sąsiadujących.";

4) w § 25:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasięg nieregularnego przewozu w prowadzonym ubocznie zarobkowym transporcie drogowym ustala się, odpowiednio do rodzaju przewozu, w sposób określony w § 15 ust. 1 i ust. 5.",

b) skreśla się ust. 3;
5) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. W szczególnie uzasadnionych wypadkach terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może zezwolić na jednorazowe przekroczenie zakresu ustalonego w potwierdzeniu zgłoszenia pod względem rodzaju lub zasięgu przewozu.";

6) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Zezwolenia na prowadzenie transportu drogowego jako działalności podstawowej udziela i cofa je:

1) terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, jeżeli przedmiotem zezwolenia jest prowadzenie:

a) publicznej regularnej komunikacji autobusowej,

b) publicznego transportu w zakresie nieregularnego przewozu osób autobusami,

c) branżowego ciężarowego transportu samochodowego,

d) publicznego nieregularnego przewozu ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi przez osoby fizyczne;

2) terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, jeżeli przedmiotem zezwolenia jest prowadzenie publicznego transportu w zakresie nieregularnego przewozu:

a) osób taksówkami samochodowymi i dorożkami konnymi,

b) bagażu taksówkami samochodowymi,

c) ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi przez spółdzielnie,

d) ładunków pojazdami konnymi,

e) ładunków ciągnikami rolniczymi z przyczepami przez rolników w czasie wolnym od pracy na roli.";

7) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. Zezwolenia na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego jako działalności ubocznej udziela i cofa je terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.";

8) § 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. Jeżeli prowadzenie transportu ma obejmować obszar większy niż województwo, zezwolenia udziela właściwy miejscowo terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w porozumieniu z terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwymi dla obszarów, na których ma być prowadzony transport.";

9) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Wnioski (podania) w sprawach zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, udzielanych przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, składa się za pośrednictwem terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które przesyłają je organom właściwym do udzielania zezwoleń, dołączając swoją opinię."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.31.168

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Data aktu: 03/09/1975
Data ogłoszenia: 25/09/1975
Data wejścia w życie: 25/09/1975