Prawa i obowiązki pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.75.3.10
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1975 r.
w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy wstępne.

§  1. Pracownikami służby dyplomatyczno-konsularnej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia osoby zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.
§  2.
1. Pracownikiem służby dyplomatyczno-konsularnej może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z praw publicznych,
4) wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w realizacji polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
5) posiada wysokie walory polityczne i moralne gwarantujące właściwą postawę w pracy zawodowej i życiu prywatnym,
6) posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języków obcych, niezbędne do pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej.
2. Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami określi szczegółowe wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej na każdym stanowisku służbowym.
Rozdział  2

Nawiązanie stosunku pracy.

§  3. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem służby dyplomatyczno-konsularnej następuje:
1) na podstawie mianowania lub
2) na podstawie umowy o pracę.
§  4.
1. Poczynając od stanowiska specjalisty i równorzędnych nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie mianowania.
2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami przyjmowanymi na stanowiska niższe od wymienionych w ust. 1 następuje przez zawarcie umowy o pracę, może jednak nastąpić na podstawie mianowania, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby.
§  5.
1. Akt mianowania powinien w szczególności określać:
1) stopień służbowy pracownika, stanowisko lub rodzaj pracy oraz nazwę komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, w którym pracownik ma być zatrudniony,
2) wysokość wynagrodzenia.
2. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w akcie mianowania.
§  6.
1. Wniosek Ministra Spraw Zagranicznych do Rady Państwa w sprawie mianowania lub odwołania ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych oraz stałych przedstawicieli przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów.
2. Kierowników stałych misji lub misji specjalnych za granicą, posiadających status dyplomatyczny, mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, chyba że kierownik stałej lub specjalnej misji jest mianowany w trybie, o którym mowa w ust. 1.
3. Kierowników misji innych niż wymienione w ust. 2 mianuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych.
4. Pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej powołanych do prowadzenia spraw należących do właściwości Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej lub innych ministrów mianuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek lub w porozumieniu z tymi ministrami.
5. Pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej nie wymienionych w ust. 1-4 mianuje i odwołuje lub zawiera z nimi umowę o pracę Minister Spraw Zagranicznych.
§  7.
1. Osoba, która bezpośrednio przed dniem mianowania na jeden ze stopni służbowych wymienionych w § 15 ust. 2 nie była zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zostaje mianowana do odwołania - tylko na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym.
2. Zakład pracy, który zatrudniał poprzednio osobę określoną w ust. 1 i wyraził zgodę na jej zatrudnienie w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym, jest obowiązany po odwołaniu tej osoby ze służby dyplomatyczno-konsularnej zatrudnić ją na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym pod względem wynagrodzenia. Okres pracy w tej służbie zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie dyscyplinarnego wydalenia że służby dyplomatyczno-konsularnej.
§  8.
1. Pracownicy służby dyplomatyczno-konsularnej podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym raz na dwa lata.
2. Pracownikowi służby dyplomatyczno-konsularnej służy prawo zaznajomienia się z wydaną o nim oceną kwalifikacyjną. Może on w terminie 14 dni od zaznajomienia się z nią wnieść odwołanie od oceny.
3. Zasady i tryb sporządzania ocen kwalifikacyjnych pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej, zaznajamiania ich z oceną oraz wnoszenia i rozpatrywania odwołań określi Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Rozdział  3

Obowiązki pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

§  9. Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej poza obowiązkami określonymi w art. 100 Kodeksu pracy i w przepisach w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych, jest obowiązany:
1) wiernie służyć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bronić jej interesów na arenie międzynarodowej oraz aktywnie działać na rzecz umacniania międzynarodowej pozycji Polski,
2) wykonywać powierzone obowiązki szczególnie sumiennie i z pełnym zaangażowaniem,
3) zachowywać się z godnością w służbie i poza służbą,
4) stale pogłębiać swą wiedzę polityczno-zawodową i ogólną.
§  10.
1. Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej jest obowiązany zachowywać w tajemnicy wszystkie sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, jeżeli sprawy te w myśl obowiązujących przepisów są tajne lub poufne, a także gdy utrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro Państwa lub inne względy służbowe.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po rozwiązaniu stosunku pracy.
3. Ogłoszenie przez pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej materiałów lub ujawnienie wiadomości dotyczących spraw, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych. W odniesieniu do pracowników powołanych do prowadzenia spraw należących do właściwości innych ministrów zgoda ta jest udzielana w porozumieniu z tymi ministrami.
4. Ogłaszanie przez pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi może nastąpić na warunkach określonych przez Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami.
§  11. Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej jest obowiązany zawiadomić przełożonego o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem. Obowiązek taki ciąży na pracowniku służby dyplomatyczno-konsularnej także w wypadku zamierzonego małżeństwa jego dzieci, pasierbów i dzieci obcych wziętych na utrzymanie i wychowanie.
§  12.
1. Do pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy o czasie pracy obowiązujące pracowników urzędów państwowych.
2. Pracownicy służby dyplomatyczno-konsularnej skierowani do pracy za granicą są obowiązani w razie potrzeby wykonywać na polecenie przełożonego czynności służbowe nie związane z zajmowanym stanowiskiem, a także wykonywać je poza normalnymi godzinami pracy, a w wypadkach szczególnych także w nocy oraz w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia.
§  13.
1. Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych może być przeniesiony czasowo do pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym.
2. Pracownik może odmówić zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, jedynie z ważnych i uzasadnionych przyczyn, w szczególności zdrowotnych lub rodzinnych.
§  14.
1. Pracownikowi służby dyplomatyczno-konsularnej, przeniesionemu służbowo za granicę lub z zagranicy do kraju, przysługuje zwrot kosztów przesiedlenia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Uprawnienie do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje również koszty przesiedlenia wraz z pracownikiem jego małżonka oraz dzieci, pasierbów i dzieci obcych wziętych na utrzymania i wychowanie, na które przysługuje dodatek rodzinny lub które są inwalidami I lub II grupy.
Rozdział  4

Stopnie służbowe.

§  15.
1. Ustanawia się jednolite stopnie służbowe pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej obowiązujące w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.
2. Stopniami służbowymi są następujące stopnie dyplomatyczne i konsularne:
a) ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,
b) ambasador ad personam,
c) minister pełnomocny,
d) radca-minister pełnomocny, konsul generalny-minister pełnomocny,
e) radca, konsul generalny,
f) I sekretarz, konsul,
g) II sekretarz, wicekonsul,
h) III sekretarz, agent konsularny,
i) attaché, attaché konsularny,
j) sekretarz-archiwista, sekretarz konsularny.
3. Zasady starszeństwa wśród pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych określa Minister Spraw Zagranicznych.
§  16.
1. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych stopnie służbowe wymienione w § 15 ust. 2 lit. b-j są nadawane pracownikom niezależnie od zatrudnienia na stanowiskach służbowych określonych w przepisach o wynagrodzeniu.
2. 1 Warunki i tryb przyznawania stopni służbowych wymienionych w § 15 ust. 2 lit. e)-j) określi Minister Spraw Zagranicznych.
3. 2 Stopnie służbowe: ambasadora, ad personam, ministra pełnomocnego, radcy - ministra pełnomocnego, konsula generalnego - ministra pełnomocnego przyznaje Prezes Rady Ministrów.
Rozdział  5

Prawa pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

§  17. Pracownikom służby dyplomatyczno-konsularnej zatrudnionym w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych może być udzielony za ich zgodą urlop wypoczynkowy łącznie za dwa lata, zamiast dwóch corocznych urlopów.
§  18.
1. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom służby dyplomatyczno-konsularnej może być nadana odznaka honorowa "Zasłużony Pracownik Służby Dyplomatyczno-Konsularnej".
2. Odznakę nadaje Minister Spraw Zagranicznych.
3. Minister Spraw Zagranicznych określi szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki oraz jej wzór i sposób noszenia.
§  19. Minister Spraw Zagranicznych występuje z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego tym pracownikom służby dyplomatyczno-konsularnej, którzy szczególnie sumiennie i nienagannie wypełniają swoje obowiązki i posiadają odpowiedni staż pracy, a mianowicie:
- Złotego Krzyża Zasługi, w razie pełnienia służby ponad 15 lat,
- Orderu Odrodzenia Polski, w razie pełnienia służby ponad 25 lat,
jeżeli pracownicy ci nie otrzymali wcześniej takich lub wyższych odznaczeń państwowych.
§  20.
1. Pracownikowi służby dyplomatyczno-konsularnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie zgonu rodziców, małżonka, dzieci, pasierbów lub dzieci obcych wziętych na utrzymanie i wychowanie.
2. Przewóz do kraju zwłok pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej albo zwłok osób wymienionych w ust. 1, które przebywały za granicą wspólnie z pracownikiem i tam zmarły, następuje na koszt Państwa.
§  20a. 3  
1. Pracownikowi służby dyplomatyczno-konsularnej w okresie pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188) ze zmianami wynikającymi z ust. 2-8.
2. Za czas nieobecności w pracy z powodu choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik otrzymuje przez okres nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych dla zasiłku chorobowego.
3. Jeżeli nieobecność w pracy z powodów, o których mowa w ust. 2, trwa dłużej niż 90 dni kalendarzowych albo pracownik zostaje odwołany do kraju przed upływem tego okresu, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w złotych. Do okresu pobierania zasiłku chorobowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota ryczałtowa określona przepisami w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.
4. W okresie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych dla zasiłku opiekuńczego.
5. Pracownica uprawniona w myśl Kodeksu pracy do urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka lub do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie otrzymuje w okresie wykorzystywania tego urlopu za granicą wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych dla zasiłku macierzyńskiego.
6. W okresie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego w kraju pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w złotych. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota ryczałtowa, o której mowa w ust. 3.
7. Pracownicy oraz nie zatrudnionej żonie pracownika przysługuje dodatek porodowy w wysokości 1.000 zł na każde dziecko, na zasadach ustalonych dla zasiłku porodowego.
8. W razie śmierci pracownika lub członka jego rodziny przysługuje niezależnie od odprawy pośmiertnej zasiłek pogrzebowy w złotych. Podstawę wymiaru zasiłku pogrzebowego stanowi kwota ryczałtowa, o której mowa w ust. 3.
Rozdział  6

Odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa.

§  21.
1. Pracownicy służby dyplomatyczno-konsularnej zatrudnieni na podstawie mianowania ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie swych obowiązków służbowych i uchybienie godności pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej.
2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 za przewinienia służbowe mniejszej wagi nie uzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wymierza się kary porządkowe upomnienia lub nagany.
§  22.
1. Kary porządkowe wymierzają pracownikom zatrudnionym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, a pracownikom zatrudnionym w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym - szef przedstawicielstwa lub urzędu.
2. Od orzeczenia o wymierzeniu kary porządkowej przysługuje ukaranemu, w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu, odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych, którego decyzja jest ostateczna.
§  23. Wymierzona kara porządkowa ulega zatarciu po roku nienagannej pracy.
§  24. Karami dyscyplinarnymi są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) pozbawienie możliwości awansowania na okres do dwóch lat, licząc od najbliższego terminu, w którym pracownik mógł być awansowany,
3) obniżenie stopnia służbowego o jeden szczebel,
4) wydalenie ze służby.
§  25.
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne działające przy Ministrze Spraw Zagranicznych:
1) w pierwszej instancji - Komisja Dyscyplinarna,
2) w drugiej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna.
2. Przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnych określonych w ust. 1 powołuje na okres dwóch lat Minister Spraw Zagranicznych.
§  26. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez przełożonego wiadomości o popełnionym przewinieniu ani po upływie dwóch lat od popełnienia przewinienia.
§  27. Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych określi tryb postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi oraz sposób wykonania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
§  28.
1. Pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej zawiesza się w pełnieniu obowiązków służbowych w wypadkach, gdy dobro służby wymaga niezwłocznego odsunięcia go od pełnienia obowiązków służbowych, w szczególności w związku z wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
2. Decyzję o zawieszeniu pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych podejmuje Minister Spraw Zagranicznych.
3. Zawieszenie pracownika w pełnieniu obowiązków może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o przyczynie uzasadniającej zawieszenie i nie może trwać dłużej niż miesiąc, chyba że przeciwko pracownikowi toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, z powodu którego nastąpiło zawieszenie. Zawieszenie może trwać dłużej niż miesiąc także w wypadku, gdy w okresie zawieszenia pracownikowi wypowiedziano stosunek pracy.
Rozdział  7

Zmiany w stosunku pracy i zwolnienie ze służby.

§  29. Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej po odwołaniu go do kraju ze służby pełnionej w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym jest kierowany do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowisko nie niższe pod względem wynagrodzenia od stanowiska zajmowanego przed przeniesieniem do służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub w urzędzie konsularnym.
§  30.
1. Zakład pracy zatrudniający małżonka pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej przeniesionego do pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym, wyjeżdżającego wspólnie z nim na czas pełnienia tej służby, udziela tej osobie na i jej wniosek urlopu bezpłatnego.
2. Po odwołaniu pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej do kraju zakład pracy zatrudniający uprzednio małżonka, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany ponownie zatrudnić go na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym pod względem wynagrodzenia, pod warunkiem zgłoszenia się do pracy w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia powrotu z zagranicy.
3. Okresy urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w wymiarze nie przekraczającym łącznych dotychczasowych okresów pracy.
4. Okresy urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się przy ustalaniu prawa do świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia, jeżeli osoba, która urlop taki wykorzystała, ma okres zatrudnienia wynoszący co najmniej:
1) 10 lat, gdy chodzi o uprawnienie do emerytury,
2) 5 lat, gdy chodzi o uprawnienia do renty inwalidzkiej lub rodzinnej.
§  31.
1. Z pracownikiem służby dyplomatyczno-konsularnej, z którym nawiązano stosunek pracy na podstawie mianowania, rozwiązuje się stosunek pracy w następujących wypadkach:
1) na wniosek pracownika, w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia z wnioskiem,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, jeżeli wykonanie kary nie zostało warunkowo zawieszone,
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
2. Z pracownikiem służby dyplomatyczno-konsularnej, z którym nawiązano stosunek pracy na podstawie mianowania, można rozwiązać stosunek pracy w wypadkach:
1) niezdolności do pracy wskutek choroby, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn - po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy,
2) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary,
4) ujemnej oceny pracy stwierdzonej w dwóch kolejnych okresowych ocenach kwalifikacyjnych, wydanych w okresie co najmniej dwóch lat,
5) gdy wymaga tego ważny interes służby.
3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5, rozwiązanie stosunku pracy następuje z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§  32. Pracownik mianowany do odwołania na czas pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska, a stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania. W odniesieniu do pracowników, którzy byli powołani do prowadzenia spraw należących do właściwości Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej lub innych ministrów, odwołanie następuje na wniosek lub w porozumieniu z tymi ministrami.
§  33.
1. Z pracownikiem służby dyplomatyczno-konsularnej, posiadającym staż pracy ponad 15 lat, może zostać rozwiązany stosunek pracy z przyczyn przewidzianych w § 31 ust. 2 pkt 5 po uprzednim udzieleniu pomocy w uzyskaniu innej pracy.
2. Tryb przewidziany w ust. 1 stosuje się również do pracowników, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, jeżeli posiadają staż pracy ponad 15 lat, a rozwiązanie umowy o pracę następuje za wypowiedzeniem przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Rozdział  8

Przepisy końcowe.

§  34. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do pracowników stałych przedstawicielstw przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misji za granicą oraz instytutów i ośrodków informacji i kultury za granicą.
§  35. W sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.
§  36. Pracownicy służby dyplomatyczno-konsularnej, których stosunek pracy w dniu 31 grudnia 1974 r. był oparty na mianowaniu, są pracownikami mianowanymi w rozumieniu rozporządzenia.
§  37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1977 r. (Dz.U.77.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1977 r.
2 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1977 r. (Dz.U.77.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1977 r.
3 § 20a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1975 r. (Dz.U.75.35.196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020