Organizacja i zakres działania Inspekcji Nasiennej.

Dz.U.75.29.156
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 19 sierpnia 1975 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej.
Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Inspekcja Nasienna podlega Ministrowi Rolnictwa.
2. 1 Organami Inspekcji Nasiennej są: Centralny Inspektorat w Warszawie oraz okręgowe inspektoraty w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, zwane dalej "okręgowymi inspektoratami.
§  2. 2 Centralny Inspektorat oraz okręgowe inspektoraty są jednostkami budżetowymi, finansowanymi z budżetu centralnego Ministerstwa Rolnictwa.
§  3. 3  
1. Zadaniem Inspekcji Nasiennej jest sprawdzanie i uznawanie materiału siewnego za kwalifikowany lub handlowy oraz kontrolowanie materiału siewnego w produkcji i obrocie.
2. Do zakresu działania Centralnego Inspektoratu należy:
1) organizowanie oceny oraz kontroli materiału siewnego,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych inspektoratów,
3) kontrolowanie przestrzegania obowiązujących zasad oceny materiału siewnego,
4) dokonywanie rozdziału zadań i środków dla okręgowych inspektoratów,
5) opracowywanie zbiorczych wyników oceny i kontroli materiału siewnego,
6) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń okręgowych inspektoratów.
3. Do zakresu działania okręgowych inspektoratów należy:
1) organizowanie i nadzorowanie kwalifikacji polowej plantacji nasiennych,
2) przeprowadzanie oceny laboratoryjnej nasion i oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,
3) kontrola materiału siewnego w produkcji i obrocie,
4) organizowanie i nadzorowanie pobierania prób materiału siewnego,
5) szkolenie oraz nadawanie uprawnień kwalifikatorom i próbobiorcom materiału siewnego.
4. Zasady i tryb sprawdzania i uznawania materiału siewnego za kwalifikowany lub handlowy określają odrębne przepisy.
§  4.
1. 4 Organy Inspekcji Nasiennej są uprawnione do:
1) kontroli produkcji, skupu i uszlachetniania materiału siewnego oraz obrotu materiałem siewnym, a w szczególności do:
a) wstępu na grunty, na których produkowany jest materiał siewny, oraz do miejsc i pomieszczeń, gdzie ten materiał jest przygotowywany i przechowywany,
b) wglądu do dokumentów oraz żądania sporządzania ich odpisów,
c) sprawdzania tożsamości osób w związku z przeprowadzaną kontrolą,
d) żądania wyjaśnień i zasięgania informacji,
e) pobierania próbek do analizy,
i) żądania wykonania czynności niezbędnych do umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia kontroli,
g) żądania przeważenia lub przeliczenia wskazanych partii materiału siewnego oraz przemierzenia powierzchni plantacji,
2) zakwalifikowania lub dyskwalifikowania plantacji nasiennych oraz materiału siewnego,
3) przeklasyfikowywania materiału siewnego,
4) wydawania opinii dotyczących jakości materiału siewnego.
2. 5 Pracownicy organów Inspekcji Nasiennej przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie podlegają kontroli osobistej, jak też nie obowiązują ich przepisy o przepustkach.
3. Kontrola powinna być dokonywana w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej; w razie konieczności kontrola może być przeprowadzana w innych godzinach, jak również w dni ustawowo wolne od pracy.
§  5.
1. 6 Pracownicy organów Inspekcji Nasiennej są obowiązani w czasie wykonywania swych czynności kontrolnych do:
1) legitymowania się dokumentem uprawniającym do wykonywania tych czynności; dokument taki stanowi legitymacja lub upoważnienie wystawione przez dyrektora organu Inspekcji Nasiennej,
2) przeprowadzania kontroli w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej odpowiedzialnego za dany dział pracy,
3) sporządzania protokołów z przeprowadzanej kontroli,
4) przedstawiania jednostce kontrolowanej, a w razie potrzeby - jednostce nadrzędnej, odpowiednich wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
5) wydawania doraźnych poleceń w razie zagrożenia pogorszeniem jakości materiału siewnego lub jego zniszczeniem,
6) kierowania doniesień o stwierdzonych przekroczeniach do organów Milicji Obywatelskiej, prokuratury bądź do kolegiów do spraw wykroczeń.
2. Protokół z kontroli podpisuje przeprowadzający kontrolę oraz kierownik jednostki kontrolowanej, który może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów (Dz. U. Nr 23, poz. 105).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.
6 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.41.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020