Zasady i tryb odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.

Dz.U.75.23.127
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 1975 r.
w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.
Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do odprawy celnej polskich i obcych okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego (Dz. U. Nr 22, poz. 123) z uwzględnieniem zmian wynikajacych z niniejszego rozporządzenia.
2. Załogą w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są również żołnierze przebywający na pokładzie okrętów wojennych oraz wojskowych statków powietrznych w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
§  2.
1. Przybycie okrętu wojennego do portu oraz jego wyjście z portu, a także przylot wojskowego statku powietrznego z zagranicy oraz jego odlot za granicę nie wymagają zawiadomienia o tym organów administracji celnej.
2. Okręty wojenne i wojskowe statki powietrzne, ich załogi i wyposażenie oraz znajdujące się na ich pokładzie ładunki będące we władaniu polskich i obcych jednostek wojskowych i dla tych jednostek przeznaczone nie podlegają odprawie celnej i są wolne od rewizji celnej.
§  3.
1. Dowódca jednostki wojskowej (zespołu okrętów wojennych) lub wojskowego statku powietrznego obowiązany jest:
1) zawiadomić najbliższy urząd celny o przyjeździe z zagranicy osób nie należących do załogi oraz o przywozie z zagranicy towarów innych niż określone w § 2 ust. 2,
2) zapewnić pozostanie osób i towarów, o których mowa w pkt 1, na okręcie lub w obrębie lotniska do czasu przybycia funkcjonariusza celnego.
2. Kontrola celna odbywa się poza okrętem lub statkiem powietrznym. Dokonanie kontroli celnej na okręcie lub statku powietrznym może nastąpić tylko za pisemną zgodą dowódcy.
3. Dowódca lub osoba przez niego upoważniona obowiązani są udzielić niezbędnych informacji o osobach i towarach określonych w ust. 1 pkt 1.
§  4.
1. Dowódca jednostki wojskowej (zespołu okrętów wojennych) lub wojskowego statku powietrznego obowiązany jest zawiadomić najbliższy urząd celny o zamierzonym wyjeździe za granicę osób nie należących do załogi oraz o zamierzonym wywozie towarów innych niż określone w § 2 ust. 2.
2. Wejście osób i wniesienie towarów, o których mowa w ust. 1, na okręt lub statek powietrzny może nastąpić po dokonaniu kontroli celnej tych osób i towarów.
§  5. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się do obcych okrętów wojennych i obcych wojskowych statków powietrznych przybywających do Polski w ramach oficjalnej wizyty. Przedmioty przewożone na tych okrętach i statkach powietrznych zwalnia się od rewizji celnej oraz od ograniczeń przywozu i wywozu i od należności celnych.
§  6. Traci moc zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg (Monitor Polski Nr 25, poz. 105).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020