Zm.: rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.

Dz.U.75.20.109
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. Nr 8, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Terenowe organy administracji państwowej współdziałają z PZU w zakresie działalności ubezpieczeniowej i działalności zapobiegawczej finansowanej z funduszu prewencyjnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działalności zapobiegawczej, należy przez to rozumieć działalność zapobiegawczą finansowaną z funduszu prewencyjnego utworzonego zgodnie z przepisami art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91).

3. Przepisy rozporządzenia dotyczące:

1) wojewody - stosuje się odpowiednio do prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,

2) naczelnika gminy - stosuje się odpowiednio do prezydenta innego miasta niż określone w pkt 1, naczelnika miasta, naczelnika dzielnicy oraz naczelnika miasta i gminy.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych naczelnicy gmin wykonują czynności zlecone w rozporządzeniach Rady Ministrów ustalających zakres i warunki obowiązkowych ubezpieczeń oraz w zarządzeniach organów nadrzędnych.

2. Naczelnicy gmin współdziałają z PZU w zakresie realizacji obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych, w szczególności przez:

1) ewidencjonowanie zmian w budynkach i obszarach gruntów poszczególnych gospodarstw rolnych,

2) przeprowadzanie rejestracji bydła i koni,

3) dokonywanie wymiaru i inkasa składek,

4) przyjmowanie zgłoszeń szkód,

5) wstępne czynności likwidacyjne z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

3. Do współdziałania, o którym mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy dotyczące obsługi obowiązkowych ubezpieczeń budynków i mienia w gospodarstwach rolnych.

4. Wojewodowie współdziałają w organizowaniu likwidacji szkód losowych, zwłaszcza szkód masowych, występujących na terenie województw, oraz sprawują nadzór nad wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Jeżeli z innych przepisów nie wynika inaczej, urządzenia z zakresu działalności zapobiegawczej wykonane z funduszu prewencyjnego na terenie poszczególnych gmin pozostają w zarządzie naczelników gmin.";

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów oraz terenowym organom administracji państwowej."

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1975 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.20.109

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Data aktu: 12/06/1975
Data ogłoszenia: 18/06/1975
Data wejścia w życie: 18/06/1975, 01/06/1975