Szczegółowy zakres działania i uprawnienia Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej.

Dz.U.75.18.98
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. z 1950 r. Nr 10, poz. 101 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do zakresu działania Ministra Finansów w sprawach dochodów państwa i kontroli finansowej należy:
1) ustalanie norm i wskaźników określających zobowiązania jednostek gospodarki uspołecznionej w stosunku do budżetu centralnego,
2) ustalanie zasad rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej z budżetem państwa,
3) planowanie należności budżetu państwa, ustalanie zasad i trybu planowania tych należności przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz ogólny nadzór nad poborem należności budżetowych,
4) analiza i ocena funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego jednostek gospodarki uspołecznionej objętych budżetem centralnym,
5) kontrola finansowa:
a) ministerstw, urzędów centralnych, urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, centralnych związków spółdzielni oraz zarządów głównych (central) organizacji społecznych,
b) polskich placówek zagranicznych.
2. Kontrola finansowa jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 5 lit. a) obejmuje przestrzeganie dyscypliny finansowej, prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi oraz kontrolę dewizową obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, a jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 5 lit. b) - wydatki budżetowe.
3. Zakres kontroli dewizowej, o której mowa w ust. 2 i w § 2 ust. 2, ustali Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
§  2.
1. Do zakresu działania okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej należy:
1) planowanie, ustalanie oraz pobór należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej objętych budżetem centralnym,
2) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w przedsiębiorstwach i zakładach objętych tym nadzorem,
3) analiza i ocena funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego jednostek gospodarki uspołecznionej objętych budżetem centralnym, a mających siedzibę na terenie działania okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej, z punktu widzenia rozliczeń z budżetem państwa,
4) kontrola finansowa jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem kontroli jednostek wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5,
5) kontrola urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w zakresie prawidłowości wymiaru oraz poboru podatków i opłat,
6) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę Państwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych.
2. Kontrola finansowa jednostek gospodarki uspołecznionej obejmuje podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe od jednostek objętych budżetem centralnym, rozliczenia z tytułu dotacji udzielonych z budżetu centralnego oraz oddziaływanie tych rozliczeń na sytuację finansową przedsiębiorstw, przestrzeganie dyscypliny finansowej, prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi oraz kontrolę dewizową obrotu towarowego i usługowego z zagranicą.
3. Okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej kontrolują wykonanie obowiązków podatkowych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej i przez ludność oraz przestrzeganie przepisów dewizowych.
§  3.
1. Dla wykonania zadań określonych w § 1 i 2 upoważnieni pracownicy Ministerstwa Finansów i okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej uprawnieni są do:
1) żądania od jednostek kontrolowanych okazania ksiąg i wszelkich dokumentów oraz akt dotyczących ich działalności gospodarczej oraz udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą,
2) wstępu do pomieszczeń służbowych, magazynów i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
3) przeprowadzania dochodzeń w zakresie przestępstw na szkodę państwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy karnej skarbowej,
4) ujawniania mienia osób uchylających się od opodatkowania i dokonywania na tym mieniu zabezpieczenia uszczuplonych podatków, grzywien i innych należności państwa w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w art. 254 Kodeksu postępowania karnego.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 na wgląd do dokumentów i akt tajnych kontrolujący powinien mieć zezwolenie Ministra Finansów lub osoby przez niego upoważnionej.
§  4.
1. Minister Finansów może kontrolować jednostki objęte właściwością okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej bądź zlecić tym organom przeprowadzanie kontroli z jego zakresu działania, z wyjątkiem kontroli ministerstw, urzędów centralnych, urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz polskich placówek zagranicznych.
2. Minister Finansów określi w porozumieniu z właściwymi ministrami organy, zakres i tryb kontroli w jednostkach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych.
§  5.
1. Jeżeli w toku kontroli w związku z jej ustaleniami zajdzie konieczność wydania doraźnych zarządzeń, jednostka kontrolowana lub jej jednostka nadrzędna obowiązana jest na wniosek kontrolującego wydać te zarządzenia lub wskazać przyczyny ich niewydania.
2. Na podstawie przeprowadzonych kontroli Minister Finansów lub dyrektor okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej kieruje do jednostek kontrolowanych lub ich jednostek nadrzędnych wystąpienie zawierające uwagi i wnioski.
3. Kierownicy jednostek, do których wystąpienie zostało skierowane, obowiązani są w terminie 30 dni zawiadomić o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.
§  6.
1. Ilekroć dotychczasowe przepisy normujące zasady i tryb rozliczeń z budżetem ustalają właściwość terenowych organów administracji państwowej, właściwe w tych sprawach, w odniesieniu do rozliczeń jednostek objętych budżetem centralnym, są okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.
2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o organach kontroli i rewizji finansowej Ministra Finansów, należy przez to rozumieć Ministerstwo Finansów i okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.
§  7. Sprawy należące dotychczas do właściwości wojewódzkich inspektoratów kontrolno-rewizyjnych oraz sprawy, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, należące dotychczas do właściwości terenowych organów administracji państwowej, będą prowadzone aż do ich zakończenia przez okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.
§  8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej (Dz. U. z 1954 r. Nr 50, poz. 255, z 1957 r. Nr 47, poz. 224 i z 1969 r. Nr 7, poz. 59).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1975 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020