Objęcie upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.

Dz.U.74.46.279
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 listopada 1974 r.
w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego obejmuje się uprawy żyta, pszenicy, owsa i jęczmienia, zwanych dalej "zbożem", oraz uprawy ziemniaków w uspołecznionych gospodarstwach rolnych - według powiatowego, a w indywidualnych gospodarstwach rolnych - według gminnego pięcioletniego planu odnawiania materiału siewnego.
§  2. Planowe odnawianie materiału siewnego polega na stosowaniu w uprawach zboża i ziemniaków kwalifikowanego materiału siewnego, nabytego w określonych placówkach handlowych.
§  3. Naczelnik gminy podaje do powszechnej wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości, w których wsiach posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych obowiązani są do odnowienia materiału siewnego w najbliższym sezonie siewnym oraz w której placówce handlowej należy materiał ten nabywać.
§  4. Kontrolę wykonania obowiązku planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach uspołecznionych sprawują naczelnicy powiatów, a w indywidualnych gospodarstwach rolnych - naczelnicy gmin.
§  5. Obowiązek planowego odnowienia materiału siewnego nie dotyczy:
1) upraw zboża i ziemniaków:
a) objętych kontraktacją, jeżeli jednostki kontraktujące dostarczają materiał siewny we własnym zakresie,
b) w indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha; posiadacze takich gospodarstw mogą jednak zaopatrywać się w materiał siewny na warunkach przewidzianych dla gospodarstw objętych obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego,
c) w gospodarstwach, w których posiadacze w poprzednim sezonie siewnym dokonali odnowienia materiału siewnego,
2) upraw ziemniaków w indywidualnych gospodarstwach rolnych, położonych w rejonach produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków.
§  6. Przepisy dotyczące:
1) wsi - mają również zastosowanie do miast,
2) naczelników gmin - mają również zastosowanie do naczelników miast i gmin, naczelników i prezydentów miast, naczelników miast i powiatów, a w miastach wyłączonych z województw do naczelników dzielnic,
3) naczelników powiatów - mają również zastosowanie do naczelników miast i powiatów, prezydentów lub naczelników miast stanowiących powiaty, a w miastach wyłączonych z województw do naczelników dzielnic.
§  7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 19, poz. 121).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1974.46.279

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Objęcie upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.
Data aktu: 30/11/1974
Data ogłoszenia: 09/12/1974
Data wejścia w życie: 01/01/1975