Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych. Nowy Jork.1971.12.20.

Dz.U.74.3.20
POPRAWKA
do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI)
z dnia 20 grudnia 1971 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 grudnia 1971 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI) Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych.

Po zaznajomieniu się z powyższą Poprawką Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Poprawka jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 14 września 1973 roku.

ZAŁĄCZNIK

Poprawka do artykułu 61

Karty Narodów Zjednoczonych

Rezolucja nr 2847(XXVI) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne dnia 20 grudnia 1971 roku.

ROZSZERZENIE SKŁADU RADY GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Zgromadzenie Ogólne,

uznając, że rozszerzenie składu Rady Gospodarczej i Społecznej pozwoli na szeroką reprezentację składu członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako całości i uczyni z Rady bardziej skuteczny organ dla wykonywania jej funkcji przewidzianych w rozdziałach IX i X Karty Narodów Zjednoczonych,

uwzględniając sprawozdanie Rady Gospodarczej i Społecznej,

1) przyjmuje do wiadomości rezolucję Rady Gospodarczej i Społecznej nr 1621 (LI) z dnia 30 lipca 1971 roku;

2) postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty Narodów Zjednoczonych następującą poprawkę do Karty i przedłożyć ją do ratyfikacji państwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych:

"Artykuł 61

1. Rada Gospodarcza i Społeczna składać się będzie z pięćdziesięciu czterech członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 wybierać się będzie corocznie osiemnastu członków Rady Gospodarczej i Społecznej na okres trzech lat. Członek ustępujący może być bezpośrednio wybrany ponownie.

3. Przy pierwszych wyborach, po zwiększeniu liczby członków Rady Gospodarczej i Społecznej z dwudziestu siedmiu do pięćdziesięciu czterech, obok członków wybranych na miejsce dziewięciu członków, których kadencja w Radzie upłynie w końcu tego roku, zostanie wybranych dodatkowo dwudziestu siedmiu członków. Okres urzędowania dziewięciu spośród tych dwudziestu siedmiu dodatkowo wybranych członków upłynie z końcem jednego roku, dziewięciu zaś innych członków z upływem dwóch lat, w trybie ustalonym przez Zgromadzenie Ogólne.

4. Każdy członek Rady Gospodarczej i Społecznej mieć w niej będzie jednego przedstawiciela.";

3) wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania powyższej poprawki zgodnie z ich procedurą konstytucyjną w możliwie najkrótszym terminie i do złożenia Sekretarzowi Generalnemu dokumentów ratyfikacyjnych;

4) postanawia ponadto, że członkowie Rady Gospodarczej i Społecznej będą wybierani według następującej zasady:

a) czternastu członków spośród państw afrykańskich;

b) jedenastu członków spośród państw azjatyckich;

c) dziesięciu członków spośród państw Ameryki Łacińskiej;

d) trzynastu członków spośród państw Europy Zachodniej i innych państw;

e) sześciu członków spośród państw socjalistycznych Europy Wschodniej;

5) przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Gospodarczej i Społecznej, że do czasu otrzymania niezbędnej ilości dokumentów ratyfikacyjnych skład jej komitetów sesyjnych będzie rozszerzony do pięćdziesięciu czterech członków;

6) prosi Radę Gospodarczą i Społeczną, by w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż przed rozpoczęciem posiedzeń organizacyjnych pięćdziesiątej drugiej sesji Rady, wybrała dwudziestu siedmiu dodatkowych członków spośród państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych dla obsłużenia rozszerzonych komitetów sesyjnych; wybory takie powinny odbyć się zgodnie z wymienionym wyżej ustępem 4 i powinny odbywać się corocznie do czasu wejścia w życie rozszerzenia składu Rady;

7) postanawia, że od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej poprawki artykuł 147 regulaminu Zgromadzenia Ogólnego będzie miał następujące brzmienie:

"Artykuł 147

Zgromadzenie Ogólne będzie corocznie, w czasie swej regularnej sesji, wybierać osiemnastu członków Rady Gospodarczej i Społecznej na okres trzech lat."

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021