Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U.67.6.25
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 1 lutego 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników (Dz. U. Nr 27, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Obniżona kwota (ust. 1) nie może wynosić mniej niż:

1) 850 zł - dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa, wykonujących w I strefie rzemiosło zaliczone do II kategorii rzemiosł (§ 1),

2) 60% odpowiedniej kwoty określonej w § 1, jednak nie mniej niż 1.000 zł - dla rzemieślników pozostałych.

3. Liczba rzemieślników, którym obniżono kwoty podstawy wymiaru renty, nie może wynosić więcej niż 8% liczby rzemieślników ubezpieczonych.";

2) w § 7 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Rzemieślnikowi wykonującemu rzemiosło w I strefie (§ 1), któremu zgodnie z § 3 obniżono kwotę podstawy wymiaru renty, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć na wniosek izby rzemieślniczej również wysokość składki z 11% na 9%.

5. Liczba rzemieślników, którym obniżono składki (ust. 4), nie może wynosić więcej niż 50% rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa w I strefie, którym obniżono kwotę podstawy wymiaru renty. Do obniżenia składki stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 4 i 5."

§  2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników począwszy od miesiąca stycznia 1967 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020