Uposażenie pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.

Dz.U.67.30.143
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.
Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.
§  2.
1. Ustala się dla pracowników działalności podstawowej wymienionych w § 1 następujące tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia:
a) tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych (załącznik nr 1),
b) tabelę stawek dodatku specjalnego (załącznik nr 2),
c) tabelę stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 3).
2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek wyższy.
§  3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki ustali stanowiska, kwalifikacje i uposażenie pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach obowiązujących w prezydiach rad narodowych.
§  4. Do pracowników kin archiwalnych oraz innych pracowników zatrudnionych przy wyświetlaniu filmów stosuje się przepisy obowiązujące w sieci kin państwowych. Wynagrodzenie podstawowe dla tych pracowników ustala się na poziomie płac stosowanych w "zeroekranowych" kinach, natomiast nie mają do nich zastosowania przepisy o funduszu prowizyjnym przewidzianym w sieci kin państwowych. Pracownicy kin archiwalnych są objęci systemem nagród, o których mowa w § 11.
§  5. Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora otrzymują dodatek do uposażenia w wysokości 300 zł miesięcznie.
§  6. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że wynagrodzenie ich oblicza się według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy wynosi 1/175 pełnego uposażenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  7. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska służbowe wymienione w załączniku nr 1 stosownie do posiadanych kwalifikacji, z tym że nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
§  8. Minister Kultury i Sztuki może w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki uzupełnić tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 3, niezbędnymi stanowiskami.
§  9. W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach Minister Kultury i Sztuki może zwolnić pracownika od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych dla zajmowania stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając jego wieloletnią pracę w kinematografii.
§  10.
1. Pracownicy objęci rozporządzeniem mogą otrzymać wyższe uposażenie tylko w drodze awansu.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadku powołania pracownika na wyższe stanowisko lub ustalenia uposażenia po okresie próbnym.
3. Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż co 2 lata. Jako terminy awansowe ustala się dzień 1 stycznia i 22 lipca ze zmianą uposażenia od dnia 1 sierpnia.
4. Wysokość podwyżki uposażenia łącznie z dodatkami, przyznanej w związku z awansem, nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie, a w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach 500 zł miesięcznie.
5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia.
§  11.
1. Ustala się fundusz nagród w wysokości 4% planowanego funduszu płac pracowników Centralnego Archiwum Filmowego z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
2. Szczegółowe zasady przyznawania nagród dla pracowników kin archiwalnych opracuje dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Centralnym Archiwum Filmowym i przedłoży do zatwierdzenia Naczelnemu Zarządowi Kinematografii.
3. Nagrody przyznaje dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Centralnym Archiwum Filmowym.
§  12. Dodatek specjalny (§ 2 ust. 1 lit. a) oraz nagrody, o których mowa w § 11, nie podlegają podatkowi od wynagrodzeń.
§  13.
1. Wprowadza się zasady stosowania przejściowego dodatku mieszkaniowego stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. W zakresie uregulowanym załącznikiem nr 4 do rozporządzenia nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).
§  14. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje:
1) dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2) dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
§  15. Traci moc zarządzenie nr 94 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1962 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników Centralnego Archiwum Filmowego.
§  16. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrowi Finansów.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1967 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH I DODATKÓW SPECJALNYCH

Lp. Stanowisko służbowe Wykształcenie Staż pracy Miesięczne uposażenie zasadnicze w zł Maksymalna stawka dodatku specjalnego
ogólny w kinematografii od - do
1 Kustosz Wyższe, dorobek naukowy 10 6 2.400-3.100 do 1
2 Konserwator archiwalny zbiorów filmowych Wyższe artystyczne lub techniczne przydatne w konserwacji zbiorów filmowych 10 6 2.400-3.100 do 1
3 Adiunkt archiwalny Wyższe 8 5 2.100-2.800 do 3
4 Zastępca konserwatora archiwalnego zbiorów filmowych Wyższe, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych 6 4 2.100-2.800 do 3
5 Starszy archiwista Wyższe 5 3 1.700-2.400 do 5
6 Starszy Wyższe 4 6 1.700-2.400 do 5
konserwator zbiorów filmowych Średnie, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych 8 6 1.700-2.400 do 5
7 Archiwista Wyższe 2 - 1.500-2.100 do 6
8 Konserwator Wyższe 2 2 1.500-2.100 do 6
zbiorów filmowych Średnie, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych 6 2 1.500-2.100 do 6
9 Młodszy Wyższe - - 1.400-1.500 do 8
archiwista Średnie 5 2
10 Praktykant archiwalny Średnie - - 1.000-1.400 do 8
11 Technik archiwalny Średnie 2 - 1.200-2.000 do 8
12 Starszy laborant archiwalny Średnie 3 - 1.200- 2.000 do 8
13 Laborant Średnie 2 - 1.100-1.700 do 9
archiwalny Podstawowe 2 - 1.000-1.500 do 9
14 Starszy Średnie 2 2 1.100-1.900 do 6
manipulant archiwalny Podstawowe 5 3 1.100-1.800 do 6
15 Manipulant Średnie - - 1.000-1.500 do 8
archiwalny Podstawowe - - 900-1.400 do 8
ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKU SPECJALNEGO

Stawka Złotych
1 1.000
2 900
3 800
4 700
5 600
6 500
7 400
8 300
9 200
10 100
ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Funkcja Stawka dodatku funkcyjnego w zł
1 Dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego 700-1.000
2 Wicedyrektor Centralnego Archiwum Filmowego 500- 700
3 Kierownik wydziału, pracowni, ośrodka w Centralnym Archiwum Filmowym 300- 500
4 Kierownik działu i oddziału w Centralnym Archiwum Filmowym 200- 300
ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZASADY WYPŁACANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1. Dla pracowników objętych regulacją płac aktualnie pobierany dodatek mieszkaniowy, wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239), ulega z pierwszym dniem następnego miesiąca po regulacji płac trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto, nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.
2. Przez wzrost zarobku netto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) u pracowników fizycznych różnicę, wynikającą z odjęcia:
a) średniomiesięcznego zarobku netto, uzyskanego w okresie od 1 stycznia do miesiąca poprzedzającego regulację płac od
b) zarobku netto, ustalonego jako wynik przemnożenia przeciętnego zarobku godzinowego faktycznie uzyskanego w miesiącu, w którym dokonano regulacji płac, przez średniomiesięczną liczbę godzin opłaconych w okresie od 1 stycznia do miesiąca poprzedzającego regulację płac (stanowiącego zarobek bazowy),
2) u pracowników umysłowych - różnicę wynikającą z odjęcia:
a) wynagrodzenia (netto) zasadniczego za miesiąc poprzedzający regulację płac łącznie ze średniomiesięczną planowaną na dany kwartał - według zasad obowiązujących przed regulacją płac - premią (prowizją, nagrodą) od
b) wynagrodzenia zasadniczego netto za miesiąc, w którym dokonano regulacji płac, łącznie ze średniomiesięczną premią (nagrodą, prowizją) planowaną na dany kwartał według zasad określonych w uchwale (zwanego zarobkiem bazowym).
3. W razie gdy kwota wzrostu zarobku (ust. 2) jest niższa niż 200% pobieranego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 31 grudnia 1967 r.
4. Począwszy od 1 stycznia 1968 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku następuje w okresach półrocznych.
5. Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku za każde półrocze, począwszy od I półrocza 1968 r., przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem bazowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b).
6. Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7. W razie uzyskania w przekroju rocznym, począwszy od 1968 r., średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskanego w późniejszych okresach. W tym celu, niezależnie od obliczeń półrocznych, dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8. W razie wypłacenia za miesiące po regulacji płac dodatku mieszkaniowego bez uwzględnienia zmniejszeń stosownie do postanowień ust. 1, podwyżka wynagrodzenia z tytułu regulacji płac ulega zmniejszeniu o nadpłacony dodatek lub jego część, jeśli pracownik traci wskutek podwyżki prawo do tego dodatku w całości lub części.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020