Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.67.25.113
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 11 maja 1967 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1) 1 na łosie-byki, klępy i łoszaki - okres od 1 września do 31 grudnia
2) na jelenie gatunku jeleń europejski:
a) 2 na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 28 lutego
b) na jelenie-łanie - okres od 1 września do 10 lutego;
3) na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
4) na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5) na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
6) 3 na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 kwietnia do 28 lutego,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego

7) na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
8) na lisy - cały rok;
9) na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
10) na jenoty - cały rok;
11) na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
12) na tchórze - cały rok;
13) a) na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia,
b) na dzikie króliki - okres od 1 października do 20 lutego,
c) na zające szaraki i króliki w sadach nie ogrodzonych i na terenach sąsiadujących z nimi w rejonach baz sadowniczych, ustalonych przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - okres od 1 października do 28 lutego,
d) na zające szaraki i króliki na terenach sadów oraz szkółek ogrodzonych w sposób utrudniający przedostawanie się zwierzyny, za każdorazowym zezwoleniem właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej - cały rok;
14) na głuszce-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
15) na cietrzewie-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
16) na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
17) na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
18) 4 na kuropatwy - okres od 1 września do 30 października
19) na przepiórki - okres od 1 września do odlotu;
20) na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych cały rok;
21) na słonki - okres od 1 sierpnia do 31 maja;
22) na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
23) na bataliony - okres od 1 maja do 31 maja;
24) na łyski - cały rok;
25) na dzikie gęsi - okres od 1 sierpnia do 20 maja;
26) na dzikie kaczki - okres od 1 sierpnia do 30 listopada, na dzikie kaczory - okres od 1 marca do 20 maja i od 1 sierpnia do 30 listopada;
27) na grzywacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
28) na kwiczoły i paszkoty - okres od 11 listopada do 31 stycznia.
2. Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
§  2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.
§  3. Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  4. Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 22, poz. 140).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020