Obniżenie stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.

Dz.U.67.16.74
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1967 r.
w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139, z 1960 r. Nr 29, poz. 167 i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1. Stawkę podatku obrotowego od obrotów osiąganych przez prywatne pensjonaty nie prowadzące sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu obniża się do 5%.
§  2.
1. Na zasadach określonych w rozporządzeniu przyznaje się ulgi podatkowe osobom fizycznym, które w okresie do dnia 31 grudnia 1970 r. poniosą następujące nakłady inwestycyjne:
1) wybudują, odbudują lub rozbudują budynki o powierzchni użytkowej do 220 m2 przeznaczone na cele pensjonatowe lub mieszkalno-pensjonatowe, w tym z przeznaczeniem na cele mieszkalne nie więcej niż 85 m2 powierzchni użytkowej,
2) nabędą i zainstalują we własnych pensjonatach środki trwałe w postaci urządzeń określonych w § 5,
3) przeprowadzą kapitalne remonty środków trwałych wymienionych w pkt 1 i 2.
2. W razie rozbudowy budynku przyznaje się ulgi tylko wówczas, gdy powierzchnia użytkowa części rozbudowanej łącznie z powierzchnią użytkową istniejącą przed dokonaniem rozbudowy nie przekracza norm określonych w ust. 1 pkt 1.
3. Ulgi przysługują w wypadkach, gdy sumy wydatkowane na inwestycje przekroczą 10.000 zł.
§  3.
1. Z tytułu dokonanych inwestycji przysługuje osobom określonym w § 2 prawo potrącenia z kwoty podatku dochodowego lub zryczałtowanego podatku obrotowego i dochodowego, ustalonych za rok podatkowy, w którym ukończone zostały inwestycje:
1) 30% sum wydatkowanych na inwestycje określone w § 2 ust. 1 pkt 1, a jeżeli chodzi o tego rodzaju inwestycje dokonane w miejscowościach uzdrowiskowych, turystycznych i wypoczynkowych - 50% sum wydatkowanych na te inwestycje,
2) 50% sum wydatkowanych na inwestycje określone w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W razie niemożności potrącenia w roku podatkowym, w którym ukończone zostały inwestycje, całej kwoty podlegającej potrąceniu, potrącenia reszty kwoty dokonuje się w następnych trzech latach podatkowych.
3. Przy ustalaniu ulg podatkowych do sum wydatkowanych na inwestycje wlicza się sumy spłaconych pożyczek bankowych zaciągniętych na cele inwestycyjne określone w § 2. Ulgę z tytułu nakładów pochodzących z pożyczek bankowych stosuje się w miarę spłaty tych pożyczek w okresie do 10 lat, licząc od roku ukończenia inwestycji, z tym że łączna suma potrąceń razem z potrąceniami z tytułu sumy wydatkowanej na inwestycje z własnych funduszów nie może przekroczyć sumy podatku ustalonego za okres czterech lat, poczynając od roku, w którym ukończone zostały inwestycje.
4. Miejscowości uzdrowiskowe, turystyczne i wypoczynkowe, w których ma zastosowanie przepis ust. 1, ustala Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  4.
1. W razie wybudowania nowego budynku, wysokość sum wydatkowanych na budowę przyjmuje się w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia tego budynku ustalonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla celów obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
2. W razie odbudowy, rozbudowy lub kapitalnego remontu budynków, za podstawę obliczenia ulgi przyjmuje się wartość nakładów ustaloną na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) zakupu materiałów budowlanych zużytych przy inwestycji, z doliczeniem kosztów robocizny w wysokości ustalonej na zasadach przewidzianych w § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie określenia rzemiosł i obszarów objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji oraz wysokości ulg i czasokresu potrącania ich z podatków (Dz. U. Nr 10, poz. 64).

§ 5.[]  1 (uchylony).

§ 6.[]  2 (uchylony).

§  7. Traci moc § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie ustalenia stawek podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych i pensjonatów (Dz. U. Nr 20, poz. 123).
§  8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do inwestycji rozpoczętych po dniu 1 stycznia 1967 r. oraz do obrotów osiągniętych poczynając od roku podatkowego 1967.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 uchylony przez § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników (Dz.U.71.1.2) z dniem 11 stycznia 1971 r.
2 § 6 uchylony przez § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników (Dz.U.71.1.2) z dniem 11 stycznia 1971 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.16.74

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obniżenie stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.
Data aktu: 25/04/1967
Data ogłoszenia: 13/05/1967
Data wejścia w życie: 13/05/1967