Rodzaje dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Dz.U.67.12.52
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1967 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie dotyczy dyspozycji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych jednostek gospodarki uspołecznionej wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) oraz organizacji społecznych i zawodowych na rzecz:
1) jednostek gospodarki nie uspołecznionej,
2) osób fizycznych,
3) uspołecznionych sklepów komisowych za nabywane w tych sklepach przedmioty.
2. Rozporządzenie dotyczy również dyspozycji pieniężnych jednostek państwowych na rzecz innych jednostek gospodarki uspołecznionej za dostawy, roboty lub usługi w wypadkach, gdy na podstawie obowiązujących przepisów udzielanie zamówień na takie dostawy, roboty lub usługi następuje na zasadach przewidzianych dla jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
3. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą dyspozycji pieniężnych:
1) jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
2) jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
3) Centralnej Rady Związków Zawodowych, związków zawodowych i jednostek im podległych.
§  2.
1. Dyspozycje pieniężne przekraczające w stosunku do jednorazowej transakcji kwotę 5.000 zł powinny być składane we właściwym banku jednocześnie z oświadczeniem zawierającym:
1) oznaczenie zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
2) określenie tytułu i kwoty należności,
3) jeżeli dyspozycja stanowi zapłatę za dostawy, roboty lub usługi - wskazanie przepisów, na podstawie których dokonano zamówienia, oraz stwierdzenie, że zamówienie zostało dokonane zgodnie z tymi przepisami,
4) określenie sposobu ustalenia ceny (np. wskazanie obowiązującego cennika lub pozycji cennika bądź nazwy organu, który cenę zatwierdził),
5) stwierdzenie zawiadomienia organów finansowych o zamierzonych wypłatach należności na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych; dotyczy to jednostek gospodarki uspołecznionej, na których ciąży obowiązek zawiadamiania organów finansowych.
2. Oświadczenie wymienione w ust. 1 powinno być podpisane przez kierownika jednostki, od której pochodzi dyspozycja pieniężna, lub jego zastępcę oraz przez głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Jeżeli okoliczności przytoczone w oświadczeniu nasuwają przypuszczenie dokonania transakcji z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz w razie stwierdzenia, że treść oświadczenia nie odpowiada rzeczywistości, bank może zażądać potwierdzenia dyspozycji przez kierownika jednostki nadrzędnej zleceniodawcy i do tego czasu wstrzymać wykonanie dyspozycji.
4. Jeżeli oświadczenie dotyczy dyspozycji pieniężnej ministerstwa, urzędu centralnego lub innej jednostki centralnej albo prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), w wypadkach określonych w ust. 3 wymagane jest odpowiednie potwierdzenie dyspozycji przez ministra, kierownika urzędu centralnego lub jednostki centralnej albo przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  3. Nie jest wymagane oświadczenie wymienione w § 2 ust. 1 przy dyspozycjach pieniężnych dotyczących rozliczeń z tytułu:
1) wszelkich należności wynikających ze stosunku pracy, z umów o dzieło lub zlecenia, podlegających podatkowi od wynagrodzeń, oraz stypendiów, zapomóg i innych podobnych należności,
2) należności z tytułu twórczości lub usług o charakterze naukowym, oświatowym, literackim, artystycznym oraz publicystycznym w rozumieniu przepisów o podatku od wynagrodzeń, jak również z tytułu nagród państwowych i konkursowych,
3) należności za usługi zespołów adwokackich i tłumaczy przysięgłych,
4) należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i umów ubezpieczeniowych,
5) wszelkich odszkodowań z tytułu poniesionych strat,
6) należności z tytułu wygranych loterii pieniężnej i gier liczbowych,
7) wszelkich należności ustalonych tytułami egzekucyjnymi,
8) zwrotu kaucji, wadiów i innych zabezpieczeń,
9) zobowiązań rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu wobec ich członków, które wynikają ze statutowej działalności spółdzielni,
10) podziału czystej nadwyżki i zwrotu udziałów członkowskich w spółdzielniach,
11) skupu dokonywanego przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa,
12) zakupu towarów przez uspołecznione jednostki handlu i zakłady gastronomiczne, dokonywanego w celu uzupełnienia masy towarowej, jak również zakupu płodów rolnych dokonywanego bezpośrednio od producentów na zaopatrzenie własne przez szpitale, sanatoria, domy wczasowe, internaty, przedszkola, żłobki i inne podobne instytucje,
13) zobowiązań jednostek uspołecznionych handlu komisowego wobec komitentów oraz wypłat jednostek handlu detalicznego i jednostek świadczących usługi dla ludności, w związku z uwzględnieniem reklamacji dotyczących nabytych towarów lub świadczonych usług,
14) należności prywatnych przedsiębiorstw, rzemieślników i innych drobnych wykonawców z tytułu robót remontowo-budowlanych wykonywanych w szkołach, internatach, ośrodkach kolonijnych i innych podobnych zakładach, położonych poza miastami wojewódzkimi oraz powiatowymi,
15) wywłaszczenia lub nabycia nieruchomości dokonanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) oraz z tytułu odszkodowań przewidzianych w ustawie z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. Nr 11, poz. 37),
16) bieżących czynszów najmu lub dzierżawy nieruchomości i lokali,
17) należności za usługi kominiarskie,
18) zwrotu przez prezydia rad narodowych środków, wydatkowanych na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych przez prywatnych właścicieli nieruchomości, dokonywane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 166 i z 1962 r. Nr 66, poz. 326),
19) zakupu dóbr kultury, nabywanych przez szkoły wyższe, muzea, archiwa i biblioteki,
20) 1 zakupu od rolników indywidualnych oraz od ich zespołów artykułów rolnych przez państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz kółka rolnicze i ich organizacje,
21) należności rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu za dostawy, roboty i usługi.
§  4. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "bank" rozumie się również spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych (Dz. U. Nr 32, poz. 188).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od daty ogłoszenia.
1 § 3 pkt 20 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.2.16) zmnieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.12.52

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Data aktu: 18/03/1967
Data ogłoszenia: 08/04/1967
Data wejścia w życie: 09/05/1967