Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.65.23.151
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 3 czerwca 1965 r.
w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do obszaru wód położonych:
1) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, położonych na północ od 36° szerokości geograficznej północnej i między 42° długości geograficznej zachodniej, a 51° długości geograficznej wschodniej, z wyjątkiem:
a) Morza Bałtyckiego i Bełtów położonych na południe i na wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbierg i od Gilbierg Head do Kullen oraz
b) Morza Śródziemnego i mórz do niego przylegających aż do punktu przecięcia się równoleżnika 36° szerokości geograficznej północnej z południkiem 5° 36' długości geograficznej zachodniej;
2) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego, położonej na północ od 59° szerokości geograficznej północnej i między 44° a 42° długości geograficznej zachodniej.
§  2. Obszar wód Północno-Wschodniego Atlantyku określony w § 1 podzielony jest na trzy rejony:
1) rejon 1 obejmuje część obszaru ograniczoną na południu linią biegnącą od punktu znajdującego się na 59° szerokości geograficznej północnej i 44° długości geograficznej zachodniej w kierunku wschodnim do południka 42° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku południowym do równoleżnika 48° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 18° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 5° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60° 30' szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 4° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 62° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do wybrzeży Norwegii; stamtąd na północ i wschód wzdłuż wybrzeży Norwegii i wzdłuż wybrzeży Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do południka 51° długości geograficznej wschodniej;
2) rejon 2 obejmuje cześć obszaru nie objętą rejonem 1 i na północ od 48° szerokości geograficznej północnej;
3) rejon 3 obejmuje część obszaru pomiędzy 36° a 48° szerokości geograficznej północnej.
§  3.
1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 1 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włoków), okrężnic lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiejkolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:
Rejon obszaru wód Typ sieci Wielkość oczka
1) Wody na północ od linii Okrężnica 100 mm
przeprowadzonej od wybrzeży Norwegii wzdłuż 66° szerokości północnej do 10° długości Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z bawełny, konopi, włókna poliamidowego lub poliestrowego 110 mm
zachodniej; stamtąd na południe do 62° szerokości północnej i dalej na zachód do 28° długości zachodniej; stamtąd na południe do 59° szerokości północnej i dalej na zachód Każda cześć sieci trałowej (włoka) wykonana z innego materiału 120 mm
2) Inne wody położone na północ od 48° szerokości północnej Okrężnica lub każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z pojedynczego sznurka i nie zawierająca manili lub sisalu 70 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z podwójnego sznurka nie zawierająca manili lub sisalu 75 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu 80 mm
2. Najmniejszy wymiar oczek powinien być taki, aby płaski przyrząd pomiarowy o grubości 2 mm i odpowiedniej szerokości mógł być przesunięty z łatwością przez oczko sieci w stanie mokrym, wyciągnięte wzdłuż po przekątnej.
§  4. Statki łowiące na wodach określonych w § 1 makrelę (scombor scombrus), ryby śledziowate (Clupeidae), dobijakowate (Ammodytidae), stynkę (Osmerus eperlamus), okowiela (Gadus esmarkii), węgorza (Anguilla anguilla), ostrosza (Trachinus draco), krewetki, raczki, homarce lub mięczaki mogą mieć na pokładzie i używać sieci o wymiarach mniejszych niż określone w § 3 ust. 1 pod warunkiem, że:
1) żadne z narzędzi połowowych, które są używane na tych statkach, nie będą używane do połowu innych gatunków ryb niż wymienione w niniejszym paragrafie;
2) do dnia 1 czerwca 1966 r. żaden statek nie może przewozić na pokładzie ani używać do połowu na wodach określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 żadnych sieci (niezależnie od użytego materiału), mających w matni włoka oczka o rozmiarach większych niż 50 mm, a mniejszych niż wymienione w § 3 ust. 1, z wyjątkiem:

- wód położonych na południe od linii wytyczonej wprost na zachód od Mull of Galloway wzdłuż 54° 18' szerokości północnej i na zachód od linii wytyczonej od Francji do Anglii wzdłuż 2° długości zachodniej,

- wód położonych na wschód od linii wytyczonej od Hanstholm do Lindesnes.

§  5.
1. Zabrania się używania w czasie połowów jakiegokolwiek środka połowowego, który w jakiejkolwiek części sieci określonej w § 3 ust. 1 stanowiłby przeszkodę lub w inny sposób w skutkach powodowałby zmniejszenie oczka sieci.
2. Od zakazu ustanowionego w ust. 1 dopuszczalne są następujące wyjątki:
1) doczepianie do dolnej strony worka włoka płótna, sieci lub innego materiału w celu zapobieżenia lub zmniejszenia zniszczenia albo rozdarcia tej części włoka;
2) w okresie do dnia 1 stycznia 1966 r. doczepianie do sieci włokowych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 prostokątnego kawałka sieci do górnej strony worka włoka, w celu zmniejszenia lub zapobieżenia zniszczeniu go, jeżeli ta tkanina sieciowa odpowiada następującym warunkom:

- nie będzie posiadać oczek o rozmiarach mniejszych od określonych dla danej sieci,

- będzie przymocowana do worka tylko wzdłuż swej przedniej i bocznych krawędzi, a nie w żadnym innym miejscu, w taki sposób, aby mogła sięgnąć do przodu nie więcej niż o cztery oczka poniżej stropu dzieleniowego i zakończyć się nie dalej niż o cztery oczka od linii oczek zakończenia worka, przed sznurówką; tam gdzie strop dzieleniowy worka nie jest stosowany, tkanina ta nie powinna się rozciągnąć na więcej niż 1/3 długości worka włoka, mierząc od czwartego oczka od linii oczek zakończenia worka, przed sznurówką,

- liczba oczek w szerokości tkaniny powinna stanowić co najmniej 150% liczby oczek szerokości tej części worka włoka, którą pokrywa; obie szerokości powinny być mierzone pod kątem prostym do podłużnej osi worka.

§  6.
1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym w rejonach wód wymienionych w § 3 ust. 1 przetrzymywania niżej wymienionych gatunków ryb, które zostały złowione na tych wodach, jeżeli długość ich mierzona od początku pyska do końca płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
rejon 1 rejon 2
u dorsza (Gadus morhua) 34 cm 30 cm
u łupacza (Melanegrammus aeglefinus) 31 cm 27 cm
u morszczuka (Merluccius Merluccius) 30 cm 30 cm
u gładzicy (Plouronectes platessa) 25 cm 25 cm
u szkarłacicy (Glyptocephalus Cyneglossus) 28 cm 28 cm
u złocicy (Microstomus kitt) 25 cm 25 cm
u soli (Solea solea) 24 cm 24 cm
u skarpa albo turbota (Scephthalmus Maximus) 30 cm 30 cm
u nagłada (Scephthalmus rhombus) 30 cm 30 cm
u smuklicy (Lepidorhombus whiff) 25 cm 25 cm
u witlinka (Merlangus merlangus) 23 cm 23 cm
u zimnicy (Limanda Limanda) 20 cm 20 cm
2. Ryby z gatunków wymienionych w ust. 1 posiadające wymiary mniejsze niż podane w tym przepisie dla każdej ryby, zwane dalej "niewymiarowymi", muszą być natychmiast po złowieniu wrzucone do morza; mogą one jednak być zatrzymane na pokładzie tylko dla celów transplantacji na inne tereny połowów.
§  7.
1. Do dnia 1 czerwca 1966 r. przy połowach gatunków określonych w § 4 nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi pod postacią ryby - 10% wagi każdego wyładunku lub jego części gatunków ryb wymienionych w § 6 ust. 1 może składać się z ryb niewymiarowych.
2. Przy połowach określonych w ust. 1 złowiony witlinek o długości od 20 do 23 cm, nie przeznaczony do spożycia przez ludzi pod postacią ryby, nie będzie uważany za niewymiarowy.
§  8. Do dnia 1 stycznia 1970 r. zezwala się statkom o mocy maszyn poniżej 150 KM, dokonywającym połowów witlinka na wschód od linii biegnącej od Hanstholm do Lindesnes, na używanie do połowu sieci o wymiarach oczek mniejszych niż wymienione w § 3 ust. 1 oraz na wyładowanie witlinka bez ograniczenia ilości, z tym że ładunki te nie będą zawierać innych gatunków ryb, aniżeli określone w § 6 ust. 1.
§  9. Zabrania się poza przypadkiem przewidzianym w § 7 ust. 1 przewożenia, wyładowywania na ląd, sprzedaży, wystawiania lub oferowania na sprzedaż niewymiarowych ryb gatunków określonych w § 6 ust. 1, niezależnie od tego, czy ryby te są całe, czy też mają usunięte głowy lub inne części.
§  10. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do statków zatrudnionych przy przetwórstwie ryb morskich na obszarach wód określonych w § 1.
§  11. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb (Dz. U. Nr 36, poz. 229).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1965.23.151

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Data aktu: 03/06/1965
Data ogłoszenia: 14/06/1965
Data wejścia w życie: 14/06/1965