Wydawanie przepisów prawnych przez rady narodowe.

Dz.U.64.8.47
USTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.
o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe.
Rozdział  1.

Zasady i tryb wydawania przepisów prawnych.

Art.  1.

Rady Narodowe wydają przepisy prawne powszechnie obowiązujące na podległym im terenie na podstawie:

1) upoważnienia udzielonego w odrębnych ustawach bądź
2) upoważnienia wynikającego z rozdziału 2 niniejszej ustawy.
Art.  2.
1. Przy wykonywaniu swoich uprawnień do wydawania przepisów prawnych rady narodowe korzystają w jak najszerszym zakresie z inicjatywy i współdziałania aktywu społecznego.
2. Projekty przepisów prawnych o zasadniczym znaczeniu mogą być również poddawane pod dyskusję publiczną.
3. Projekty przepisów prawnych przed wniesieniem ich pod obrady sesji rady narodowej powinny być opiniowane przez właściwą komisję rady narodowej.
Art.  3.

Uchwała rady narodowej zawierająca przepisy prawne podlega bezzwłocznemu przesłaniu radzie narodowej wyższego stopnia, a uchwała wojewódzkiej rady narodowej - Radzie Państwa i Radzie Ministrów.

Art.  4.
1. Prezydia rad narodowych wydają w formie zarządzeń przepisy prawne powszechnie obowiązujące na terenie podległym radom narodowym na podstawie:
1) upoważnienia udzielonego prezydium w odrębnych ustawach bądź
2) upoważnienia wynikającego z rozdziału 2 niniejszej ustawy.
2. Do zarządzeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 2.
3. Zarządzenie prezydium rady narodowej zawierające przepisy prawne podlega bezzwłocznemu przesłaniu prezydium rady narodowej wyższego stopnia, a zarządzenie prezydium wojewódzkiej rady narodowej - Radzie Ministrów.
4. O wydaniu przepisów prawnych prezydia rad narodowych informują radę narodową na najbliższej sesji rady.
Art.  5.
1. 1 Przepisy prawne wydawane przez wojewódzkie i miejskie rady narodowe w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców oraz prezydentów tych miast podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej; dzień wydania dziennika jest dniem prawnego ogłoszenia tych przepisów.
2. Przepisy prawne wydawane przez gromadzkie rady narodowe oraz ich prezydia podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zapewniający należyte poinformowanie ludności; dzień takiego ogłoszenia jest dniem prawnego ogłoszenia tych przepisów.
3. Przepisy prawne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jeśli postanowienia w nich zawarte lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
4. 2 W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie przepisów prawnych wydawanych przez wojewódzkie i miejskie rady narodowe w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców oraz prezydentów tych miast, ogłoszenie tych przepisów, niezależnie od ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej, może nastąpić w sposób określony w ust. 2 i dzień takiego ogłoszenia jest dniem wejścia ich w życie.
5. Prezydia gromadzkich rad narodowych prowadzą zbiór przepisów prawnych, o których mowa w ust. 2, i udostępniają ludności przeglądanie tego zbioru.
Art.  6.
1. W razie uchylenia przepisów prawnych wydanych przez radę narodową lub jej prezydium, przepisy te tracą moc z dniem określonym w uchwale o ich uchyleniu.
2. Przewodniczący prezydium ogłasza obwieszczenie o uchyleniu przepisów prawnych w taki sam sposób, w jaki nastąpiło ich ogłoszenie.
Rozdział  2.

Postanowienia szczególne dotyczące zarządzeń porządkowych.

Art.  7.
1. Rady narodowe mogą wydawać zarządzenia porządkowe w zakresie i w przypadkach nie unormowanych odrębnymi przepisami.
2. Zarządzenia porządkowe mogą zawierać zakazy i nakazy określonego w nich zachowania się (działania, zaniechania lub znoszenia) w granicach niezbędnych dla ochrony bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia albo dla zapewnienia spokoju publicznego lub zachowania porządku publicznego.
Art.  8.
1. 3 Wojewódzka rada narodowa wydaje zarządzenia porządkowe, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia zakazów i nakazów jednolitych dla obszaru całego województwa lub obszaru dwu lub więcej gmin (miast i gmin) lub miast.
2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki zarządzenie określone w ust. 1 wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które przedstawia je następnie radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia.
Art.  9. 4

(skreślony).

Art.  10.
1. 5 Zarządzenie porządkowe prezydium (art. 8 ust. 2) traci moc wskutek nieprzedłożenia go właściwej radzie narodowej do zatwierdzenia albo wskutek odmowy zatwierdzenia przez tę radę narodową.
2. Dniem utraty mocy jest ostatni dzień sesji, na której zarządzenie powinno być przedłożone radzie narodowej do zatwierdzenia, lub dzień, w którym zapadła uchwała rady narodowej o odmowie zatwierdzenia.
3. Przewodniczący prezydium rady narodowej ogłasza o utracie mocy zarządzenia w trybie określonym w art. 6 ust. 2.
Art.  11.
1. Gromadzkie rady narodowe wydają zarządzenia porządkowe, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego wprowadzenia w życie na obszarze gromady lub jej części powszechnych zakazów lub nakazów porządkowych w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia, zdrowia lub mienia.
2. W razie wyjątkowo naglącej konieczności wydaje zarządzenie porządkowe w przypadkach przewidzianych w ust. 1 prezydium gromadzkiej rady narodowej, które przedstawia zarządzenie następnie radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia.
3. Zarządzenia określone w ust. 1 i 2 wchodzą w życie z mocą natychmiastową z chwilą ich ogłoszenia w trybie określonym w art. 5 ust. 2.
4. Do zarządzeń porządkowych prezydium gromadzkiej rady narodowej stosuje się odpowiednio art. 10.
Art.  12.
1. Zarządzenia porządkowe mogą przewidywać karę grzywny za naruszenie ich przepisów.
2. Grzywna może być przewidziana w wysokości do:
1) 1.500 zł w zarządzeniach wojewódzkich rad narodowych i ich prezydiów,
2) 6 1.000 zł w zarządzeniach miejskich rad narodowych miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców oraz prezydentów tych miast,
3) 500 zł w zarządzeniach gromadzkich rad narodowych i ich prezydiów.
3. Orzekanie w sprawach o wykroczenia przeciwko zarządzeniom porządkowym następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.
Rozdział  3.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Art.  13.

Traci moc rozdział VIII (art. 108-113) przepisów z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. z 1936 r. Nr 80, poz. 555).

Art.  14.
1. Rozporządzenia porządkowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu uchylenia tych rozporządzeń lub zastąpienia nowymi zarządzeniami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy; najpóźniej jednak tracą moc z upływem 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Za naruszenie przepisów rozporządzeń porządkowych utrzymanych przejściowo w mocy (ust. 1) wymierza się karę grzywny w granicach określonych w art. 12. Jeżeli jednak naruszenie nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a dotychczas przewidziana kara jest łagodniejsza od kary określonej w art. 12, wymierza się karę grzywny w granicach dotychczas obowiązujących.
Art.  15.

Wynikające z dotychczasowych upoważnień uprawnienie rad narodowych i ich prezydiów do wydawania przepisów prawnych mogą być przekazane radom narodowym niższego stopnia i ich prezydiom w trybie określonym w art. 26 ustawy o radach narodowych.

Art.  16.

Jeżeli dotychczasowe przepisy szczególne upoważniają organy administracji prezydiów rad narodowych do wydania przepisów prawnych powszechnie obowiązujących na danym terenie, przepisy te wydają prezydia właściwych rad narodowych na zasadach określonych w rozdziale 1.

Art.  17. 7

1. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące:
1) wojewódzkich rad narodowych - stosuje się również do innych rad narodowych stopnia wojewódzkiego, a także, z zastrzeżeniem przepisu art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 pkt 2, do rad narodowych miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców,
2) gminnych rad narodowych - stosuje się również do innych rad narodowych miast liczących do 50 tys. mieszkańców oraz do rad narodowych wspólnych dla miast i gmin.
2. Przepisy rozdziału 1 o trybie wydawania przepisów prawnych przez rady narodowe miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców lub prezydentów tych miast stosuje się odpowiednio do przepisów prawnych wydawanych przez dzielnicowe rady narodowe oraz naczelników dzielnic na podstawie upoważnienia udzielonego w odrębnych ustawach.
Art.  18.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
2 Art. 5 ust. 4 zmieniony przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
3 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
4 Art. 9 skreślony przez art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
5 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
6 Art. 12 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
7 Art. 17 zmieniony przez art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020