Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.60.55.319
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 grudnia 1960 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Na podstawie art. 5 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. z 1921 r. Nr 89, poz. 656, z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1948 r. Nr 10, poz. 73) i art. 2 pkt 4 i 9 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1937 r. Nr 85, poz. 616, z 1948 r. Nr 27, poz. 186, z 1949 r. Nr 30, poz. 218 i Nr 51, poz. 389, z 1952 r. Nr 1, poz. 8, z 1953 r. Nr 14, poz. 60, z 1954 r. Nr 3, poz. 6, z 1956 r. Nr 1, poz. 2 i z 1960 r. Nr 18, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 54:
a) ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"2. Na obszarze zabudowanym kierowcom pojazdów mechanicznych zabrania się przekraczać szybkość 50 km na godzinę. Minister Komunikacji, na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), może zezwolić na podniesienie granicy szybkości na obszarze zabudowanym miasta na niektórych drogach (ulicach) o dobrych warunkach bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 60 km na godzinę. W stosunku do dróg (ulic) o dobrych warunkach bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze zabudowanym nie wchodzącym w skład miasta na podniesienie granicy szybkości do 60 km na godzinę może zezwolić prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

3. Poza obszarami zabudowanymi kierowcom niżej wymienionych pojazdów zabrania się przekraczać szybkość:

1) autobusów, samochodów ciężarowych o ciężarze ogólnym przekraczającym 2,5 tony, pojazdów członowych (ciągniki siodłowe z naczepą) oraz samochodów osobowych z przyczepą - 70 km na godzinę,

2) autobusów, samochodów ciężarowych oraz ciągników drogowych, jeżeli pojazdy te ciągną przyczepę - 60 km na godzinę.

4. Kierowcom ciągników typu rolniczego zabrania się przekraczać szybkość 25 km na godzinę.";

b) dodaje się ust. 5, 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

"5. Kierowcom pojazdów mechanicznych na pełnych obręczach gumowych lub półpneumatykach oraz kierowcom pojazdów mechanicznych ciągnących pojazdy na takich obręczach zabrania się przekraczać szybkość 25 km na godzinę na obszarach zabudowanych i 40 km na godzinę – poza tymi obszarami.

6. Minister Komunikacji może pod określonymi warunkami zezwalać na przekraczanie granic szybkości określonych w ust. 3 kierowcom niektórych pojazdów lub na poszczególnych drogach.

7. Minister Komunikacji może wprowadzić ograniczenie szybkości motocykli poza obszarami zabudowanymi do 70 km na godzinę.

8. Właściwy do spraw komunikacji organ prezydium rady narodowej prowadzący rejestrację pojazdów mechanicznych niezależnie od ograniczeń określonych w ust. 2-5 może przy rejestracji:

1) wprowadzać dalsze ograniczenia szybkości niektórych pojazdów mechanicznych, których właściwości takiego ograniczenia wymagają,

2) określać największą dopuszczalną szybkość, z jaką mogą być ciągnięte przez pojazdy mechaniczne przyczepy, których cechy konstrukcyjne lub przeznaczenie takiego ograniczenia wymagają.

9. Granice szybkości ustalone dla poszczególnych pojazdów na podstawie ust. 6 i 8 powinny być uwidocznione z tyłu na takim pojeździe mechanicznym lub przyczepie, z wyjątkiem wojskowych pojazdów mechanicznych i przyczep. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie wyda Minister Komunikacji.";

2) § 81 otrzymuje brzmienie:

"§ 81. Przepisy dotyczące szybkości ruchu dla samochodów ciężarowych i ciągników (§ 54) mają odpowiednie zastosowanie do pociągów drogowych, z tym zastrzeżeniem, że szybkość ruchu pociągu drogowego nie może przekraczać 40 km na godzinę".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020