Ochrona żyta przed zakażeniem sporyszem.

Dz.U.60.17.99
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I ZDROWIA
z dnia 9 marca 1960 r.
w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 i art. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarządza się, co następuje:
§  1. Zabrania się zakażania żyta zarodnikami sporyszu (Calviceps purpurea Tull.).
§  2. Przepis § 1 nie ma zastosowania do plantacji żyta zakażonego sztucznie, jeżeli Minister Rolnictwa wyraził zgodę na prowadzenie tych plantacji lub plantacje te odpowiadają wszystkim następującym warunkom:
1) prowadzone są w wykonaniu umowy dostawy sporyszu zawartej z plantatorem przez jednostki państwowe za zgodą Ministra Rolnictwa,
2) znajdują się w odległości nie mniejszej niż:
a) 3000 m od granic plantacji żyta obsianych materiałem matecznym i superelitami lub
b) 500 m od granic plantacji żyta obsianych materiałem zasianym w stopniu elity, oryginału i pierwszego odsiewu, lub
c) 50 m od granic wszelkich innych plantacji żyta,
3) prowadzone są w rejonach ustalanych corocznie przez Ministra Rolnictwa.
§  3.
1. W razie gdy wskutek niedopełnienia przez plantatora warunków określonych w § 2 pkt 2 nastąpi szczególne zagrożenie plantacji nasiennych żyta, właściwy do spraw kwarantanny i ochrony roślin organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zarządzić zniszczenie plantacji żyta sztucznie zakażonego, przy czym plantatorowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
2. Zniszczenie plantacji może być dokonane przez wykoszenie i spalenie żyta z równoczesnym zastosowaniem głębokiej orki lub w inny sposób określony przez właściwy do spraw kwarantanny i ochrony roślin organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  4.
1. Biura gromadzkich rad narodowych bądź właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów miejskich rad narodowych oraz rad narodowych osiedli w rejonach uprawy sporyszu (§ 2 pkt 3) podadzą do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości wykazy gospodarstw, w których w jesieni danego roku mają być zaprowadzone plantacje nasienne żyta (§ 2 pkt 2 lit. a) i b) - z zaznaczeniem stopnia ich odsiewu.
2. Ogłoszenie wykazów określonych w ust. 1 powinno nastąpić do dnia 15 października.
3. W ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia organy określone w ust. 1 podadzą również do publicznej wiadomości wykazy gospodarstw, w których plantacje nasienne żyta zostały zaprowadzone w jesieni 1959 r.
§  5. Żyto zebrane z pól sztucznie zakażonych sporyszem może być użyte jedynie do przerobu w gorzelniach.
§  6. Plantacje żyta zakażonego sztucznie sporyszem powinny być oznaczone przez plantatora tablicą ostrzegawczą z napisem: "Uwaga! Pole zakażone sporyszem". Na tablicy należy również umieścić imię i nazwisko (nazwę) plantatora oraz jego adres.
§  7.
1. Zabrania się produkcji, przechowywania i zbywania zawiesiny zawierającej zarodniki sporyszu.
2. Zakaz ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych upoważnionych przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do produkcji zawiesiny oraz jednostek państwowych, które uzyskały zgodę Ministra Rolnictwa na zawieranie umów o dostawę sporyszu (§ 2 pkt 1), a w zakresie przechowywania - również plantatorów, z którym zawarto wymienione umowy.
§  8. Jednostka państwowa, która uzyskała zgodę Ministra Rolnictwa za zawieranie umów o dostawę sporyszu (§ 2 pkt 1), zobowiązana jest do wykupienia całej ilości sporyszu oferowanego poza wymienionymi umowami ze zbioru z plantacji żyta, które uległy naturalnemu zakażeniu, po cenach określonych w trybie obowiązujących przepisów.
§  9. W celu przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia właściwe do spraw kwarantanny i ochrony roślin organy mają prawo:
1) wstępu na grunty, na których rośnie żyto, wstępu do miejsc przechowania i przerobu oraz środków transportowych, w których znajduje się żyto,
2) bezpłatnego pobierania próbek żyta do 1 kg,
3) żądania potrzebnych informacji.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020