Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.59.22.140
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1959 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Na podstawie art. 10 ust. 5 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201 i z 1959 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 15, poz. 98, z 1950 r. Nr 19, poz. 162 i Nr 43, poz. 390 oraz z 1951 r. Nr 29, poz. 228) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. Pracodawca wypłacający pracownikowi wynagrodzenie w sumie nie przekraczającej:

1) kwoty 340 zł przy okresie wypłaty tygodniowym,

2) kwoty 60 zł przy okresie wypłaty dziennym,

3) kwoty 750 zł przy okresie wypłaty półmiesięcznym,

4) kwoty 680 zł przy okresie wypłaty dwutygodniowym,

5) kwoty 600 zł przy okresie wypłaty dziesięciodniowym

obowiązany jest oprócz potrąconego podatku w myśl art. 10 uiścić z własnych funduszów uzupełniający podatek według skali A, B, C, D i E (§ 58 ust. 2).";

2) § 58 otrzymuje brzmienie:

"§ 58. 1. Poza skalą z art. 15 ust. 3 wprowadza się skale A, B, C, D i E.

2. Skale uzupełniającego podatku, o których mowa w ust. 1, wynoszą:

A. Przy wynagrodzeniach z okresem wypłaty tygodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacone w okresie wypłaty w zł Suma uzupełniającego podatku w złotych
ponad do
1 - 130 41,30
2 130 150 36,00
3 150 170 32,90
4 170 200 31,80
5 200 220 28,00
6 220 240 24,00
7 240 270 20,90
8 270 290 16,00
9 290 310 11,50
10 310 340 5,40

B. Przy wynagrodzeniach z okresem wypłaty dziennym:

Stopień wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacone w okresie wypłaty w zł Suma uzupełniającego podatku w złotych
ponad do
1 - 22 7,00
2 22 26 6,20
3 26 30 5,80
4 30 34 5,40
5 34 38 4,80
6 38 42 4,20
7 42 46 3,60
8 46 50 2,80
9 50 54 2,00
10 54 60 1,00

C. Przy wynagrodzeniach z okresem wypłaty półmiesięcznym:

Stopień wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacone w okresie wypłaty w zł Suma uzupełniającego podatku w złotych
ponad do
1 - 270 85,70
2 270 320 76,80
3 320 370 71,50
4 370 420 66,70
5 420 470 59,90
6 470 520 52,00
7 520 570 44,10
8 570 620 34,20
9 620 670 24,80
10 670 750 12,00

D. Przy wynagrodzeniach z okresem wypłaty dwutygodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacone w okresie wypłaty w zł Suma uzupełniającego podatku w złotych
ponad do
1 - 250 79,40
2 250 300 72,00
3 300 350 67,70
4 350 390 61,90
5 390 440 56,00
6 440 480 48,00
7 480 530 41,00
8 530 580 32,00
9 580 620 22,90
10 620 680 10,90

E. Przy wynagrodzeniach z okresem wypłaty dziesięciodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacone w okresie wypłaty w zł Suma uzupełniającego podatku w złotych
ponad do
1 - 220 69,90
2 220 260 62,40
3 260 300 58,00
4 300 340 54,00
5 340 380 48,40
6 380 420 42,00
7 420 460 35,60
8 460 500 27,60
9 500 540 20,00
10 540 600 9,60
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych po dniu 1 marca 1959 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1959.22.140

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Data aktu: 18/03/1959
Data ogłoszenia: 03/04/1959
Data wejścia w życie: 03/04/1959