Tabela zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Dz.U.57.60.324
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 września 1957 r.
w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" 1
Na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 4, poz. 25) oraz § 2 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Wprowadza się tabele zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", stanowiące załączniki nr 1-10 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Pracowników mianowanych pozostających w stosunku służbowym w dniu 1 września 1957 r. należy zamianować stosownie do ich kwalifikacji na stanowiska ustalone w załączonych tabelach zaszeregowań oraz zaszeregować do jednej z grup uposażenia przewidzianej dla stanowiska, do którego zostali zakwalifikowani.
2. Pracownikom umownym należy zmienić umowę o pracę oraz zaszeregować do jednej z grup uposażenia przewidzianej dla stanowiska, do którego zostali zakwalifikowani.
§  3. 3
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych (w tabelach zaszeregowań oznaczonych symbolem "N") nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę poza normalnymi godzinami z wyjątkiem przypadków, w których właściwy przełożony zlecił tym pracownikom wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych:
1) w dni robocze, jeżeli wykonywane prace nie wchodzą w zakres normalnych obowiązków pracowników;
2) w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli za te dni pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego od pracy.
2. Wyjątki przewidziane w ust. 1 nie dotyczą:
1) dyrektorów jednostek podległych bezpośrednio Ministrowi Łączności i ich stałych zastępców;
2) dyrektorów (naczelników) urzędów podległych bezpośrednio dyrektorowi okręgu poczty i telekomunikacji i ich stałych zastępców.

Pracownikom wymienionym w pkt 1 i 2 w żadnym przypadku nie przysługują należności za godziny nadliczbowe.

3. Pracowników, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach uznanych za kierownicze, uważa się w czasie pełnienia tych obowiązków za pracowników na stanowiskach kierowniczych.
4. Pracowników, którym na czas nieobecności pracownika zajmującego stanowisko kierownicze powierzono jego zastępstwo, uważa się po upływie trzech miesięcy pełnienia zastępstwa za pracowników na stanowisku kierowniczym.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1957 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 4

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników dyrekcji okręgu poczty i telekomunikacji
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor okręgu poczty i telekomunikacji 1-2 D N
2 Zastępca dyrektora okręgu poczty i telekomunikacji 2-3 D N
3 Główny księgowy 2-3 D N
4 Kierownik działu 4-5 D N
5 Kierownik sekcji inspekcji (technicznej, ruchu) 4-5 D N
6 Zastępca głównego księgowego 4-5 D N
7 Inspektor (techniczny, ruchu) 5-6 D N
8 Kierownik pracowni projektowo kosztorysowej 5-6 D N
9 Kierownik sekcji (technicznej) 5-6 D N
10 Starszy inżynier 4-6 D -
11 Kierownik sekcji (nietechnicznej) 6-7 D N
12 Kierownik sekretariatu głównego 6-7 D -
13 Kierownik wojewódzkiej składnicy zaopatrzenia 6-7 D N
14 Inżynier 6-7 D -
15 Rewident finansowo-księgowy 6-7 D N
16 Inspektor Straży Łączności 6-7 D N
17 Radca 6-7-8 D -
18 Kierownik magazynu (przejściowego) 7-8 D N
19 Starszy technik 6-8 D -
20 Starszy księgowy - Starszy kontroler finansowy 7-8-9 D -
21 Referendarz 8-9 D -
22 Technik 8-9 D -
23 Księgowy - Kontroler finansowy 8-9-10 D -
24 Starszy magazynier 9-10 P -
25 Starszy referent 10-11 D -
26 Starszy kontysta 10-11 D -
27 Kreślarz 10-11 D -
28 Referent 11-12 D -
29 Magazynier 11-12 P -
30 Maszynistka 11-12-13 P -
31 Rzemieślnik 11-12-13 P -
32 Kontysta 11-12 D -
33 Palacz 11-12-13 P -
34 Starszy ekspedient magazynowy 11-13 P -
35 Woźny 12-13-14 - -
36 Ekspedient magazynowy 13-14 P -
37 Dozorca 14-15 - -
38 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 2 5

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników eksploatacyjnych jednostek pocztowo-telekomunikacyjnych
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego Warszawa 2 3-4 D N
2 Dyrektor obwodowego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego (urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego) pozaklasowego 4-5 D N
3 Zastępca dyrektora urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego Warszawa 2 4-5 D N
4 Zastępca dyrektora obwodowego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego (urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego) pozaklasowego 5-6 D N
5 Naczelnik obwodowego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego I klasy 5-6 D N
6 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego I klasy 5-6 D N
7 Zastępca naczelnika obwodowego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego I klasy 6-7 D N
8 Kierownik wydziału ruchu 6-7 D N
9 Zastępca naczelnika urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego I klasy 6-7 D N
10 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego II klasy 6-7 D N
11 Starszy księgowy 7-8-9 P -
12 Kierownik oddziału ruchu 7-8 D N
13 Kontroler obwodu, inspektor w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym pozaklasowym 7-8 D N
14 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego III klasy 6-8 D N
15 Kierownik zmiany 8-9 P N
16 Majster (konserwator urządzeń mechanicznych) 8-9 P -
17 Starszy kontroler 7-8-9-10 P -
18 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego IV klasy 8-10 P -
19 Kontroler 10-11 P -
20 Księgowy 10-11 P -
21 Starsza telefonistka 10-12 P -
22 Starsza telegrafistka 10-12 P -
23 Starszy asystent 10-12 P -
24 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego V klasy 10-12 P -
25 Starszy kontysta 11-12 P -
26 Magazynier 11-12 P -
27 Maszynistka 11-12-13 P -
28 Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13 P -
29 Palacz 11-12-13 P -
30 Telefonistka 12-13 P -
31 Telegrafistka 12-13 P -
32 Naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego VI i VII klasy 11-13 P -
33 Asystent 12-13 P -
34 Starszy ekspedient 11-13 P -
35 Agent pocztowy 11-13 P -
36 Starszy doręczyciel 11-13 P -
37 Kontysta 12-13 P -
38 Woźny 12-13-14 - -
39 Ekspedient 13-14 P -
40 Doręczyciel 13-14 P -
41 Praktykant na stanowiska ze średnim wykształceniem 14 P -
42 Dozorca 14-15 - -
43 Robotnik gospodarczy 14-15 - -
44 Praktykant na stanowiska z podstawowym wykształceniem 15 P -
45 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 3 6

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników eksploatacyjnych jednostek telekomunikacyjnych
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor urzędu pozaklasowego: rejonowego urzędu telekomunikacyjnego, urzędu telefonów międzymiastowych i telegrafu, miejskiego urzędu radiofonii przewodowej, urzędu telefonów miejscowych 3-4 D N
2 Naczelnik urzędu I klasy: rejonowego urzędu telekomunikacyjnego, urzędu telefonów międzymiastowych i telegrafu, miejskiego urzędu radiofonii przewodowej, urzędu telefonów miejscowych 4-5 D N
3 Zastępca dyrektora urzędu pozaklasowego 4-5 D N
4 Naczelnik okręgowych warsztatów teletechnicznych 4-5-6 D N
5 Wojewódzki dyspozytor ruchu 5-6 D N
6 Zastępca naczelnika urzędu I klasy 5-6 D N
7 Kierownik wydziału technicznego 5-6 D N
8 Naczelnik urzędu telekomunikacyjnego 6-7 D N
9 Kierownik oddziału technicznego 6-7 D N
10 Kierownik centrali automatycznej ponad 3.000 numerów 6-7 D N
11 Kierownik wydziału ruchu 6-7 D N
12 Kierownik warsztatu okręgowych warsztatów teletechnicznych 6-7 D N
13 Inżynier 6-7 P -
14 Kierownik nadzoru telekomunikacyjnego 6-7-8 D N
15 Starszy księgowy 7-8-9 P -
16 Kierownik oddziału ruchu 7-8 D N
17 Starszy technik 6-8 P -
18 Inspektor w urzędzie pozaklasowym 7-8 D N
19 Kierownik zmiany (w wydziale ruchu telefonicznego, telegraficznego) 8-9 P N
20 Starszy kontroler 7-8-9-10 P -
21 Technik 8-9-10 P -
22 Nadzorca 8-10 P -
23 Kontroler 10-11 P -
24 Księgowy 10-11 P -
25 Kreślarz 10-11 D -
26 Starszy monter 9-11 P -
27 Starsza telefonistka 10-12 P -
28 Starsza telegrafistka 10-12 P -
29 Starszy asystent 10-12 P -
30 Starszy kontysta 11-12 P -
31 Magazynier 10-11-12 P -
32 Maszynistka 11-12-13 P -
33 Rzemieślnik 11-12-13 P -
34 Palacz 11-12-13 P -
35 Telefonistka 12-13 P -
36 Telegrafistka 12-13 P -
37 Asystent 12-13 P -
38 Starszy ekspedient 11-13 P -
39 Starszy doręczyciel 11-13 P -
40 Kontysta 12-13 P -
41 Monter 12-13 P -
42 Woźny 12-13-14 - -
43 Ekspedient 13-14 P -
44 Doręczyciel 13-14 P -
45 Praktykant na stanowiska ze średnim wykształceniem 14 P -
46 Dozorca 14-15 - -
47 Robotnik gospodarczy 14-15 - -
48 Praktykant na stanowiska z podstawowym wykształceniem 15 P -
49 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 4 7

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr 5 8

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników głównego urzędu telekomunikacji międzymiastowej w warszawie
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D) Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
I. Kierownictwo i służba administracyjno-biurowa
1. Dyrektor 1-2 D N
2. Zastępca dyrektora 2-3 D N
3. Główny księgowy 2-3 D N
4. Kierownik działu 4-5-6 D N
5. Zastępca głównego księgowego 4-5-6 D N
6. Kierownik sekcji (technicznej) 5-6 D N
7. Starszy inżynier 4-6 D
8. Kierownik sekcji (nietechnicznej) 6-7 D N
9. Inżynier 6-7 D
10. Radca 6-7-8 D
11. Kierownik magazynu 7-8 D N
12. Starszy technik 6-8 D
13. Starszy księgowy 7-8-9 D
14. Referendarz 8-9 D
15. Technik 8-9 D
16. Księgowy 8-9-10 D
17. Starszy referent 10-11 D
18. Starszy kontysta 10-11 D
19. Kreślarz 10-11 D
20. Referent 11-12 D
21. Kontysta 11-12 D
22. Maszynistka 11-12-13 P
23. Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13 P
24. Palacz 11-12-13 P
25. Woźny 12-13-14
26. Dozorca 14-15
27. Robotnik gospodarczy 14-15
28. Sprzątaczka 15
II. Służba wykonawcza
29. Główny dyspozytor ruchu 4-5 D N
30. Kierownik międzymiastowej centrali telefonicznej 4-5 D N
31. Kierownik wydziału technicznego 4-5-6 D N
32. Dyspozytor ruchu 5-6 D N
33. Kierownik wydziału ruchu 5-6-7 D N
34. Starszy inżynier 4-6 P
35. Kierownik oddziału technicznego 5-6-7 D N
36. Inżynier 6-7 P
37. Kierownik oddziału ruchu 6-7-8 D N
38. Starszy technik 6-8 P
39. Kierownik zmiany w wydziale ruchu 8-9 P N
40. Starszy kontroler 7-8-9-10 P
41. Technik 8-9-10 P
42. Nadzorca 8-10 P
43. Kontroler 10-11 P
44. Starszy monter 9-11 P
45. Starsza telefonistka 10-12 P
46. Starsza telegrafistka 10-12 P
47. Starszy asystent 10-12 P
48. Telefonistka 12-13 P
49. Telegrafistka 12-13 P
50. Asystent 12-13 P
51. Starszy ekspedient 11-13 P
52. Starszy doręczyciel 11-13 P
53. Monter 12-13 P
54. Ekspedient 13-14 P
55. Doręczyciel 13-14 P
56. Praktykant ze średnim wykształceniem na stanowiska w służbie ruchu telekomunikacyjnego 14 P
57. Praktykant na stanowiska z wykształceniem podstawowym 15 P
ZAŁĄCZNIK Nr 6 9

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr 7 10

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników Urzędu Wymiany Poczty Warszawa 3
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor 2-3 D N
2 Zastępca dyrektora 3-4 D N
3 Główny księgowy 3-4 D N
4 Kierownik ekspozytury 4-5-6 D N
5 Zastępca kierownika ekspozytury 5-6-7 D N
6 Kierownik wydziału 5-6-7 D N
7 Kierownik działu 5-6-7 D N
8 Kierownik oddziału 6-7-8 D N
9 Inżynier 6-7 D -
10 Inspektor ruchu 7-8 D N
11 Kierownik sekcji 7-8 D N
12 Majster (konserwator urządzeń mechanicznych) 7-8-9 P -
13 Kierownik zmiany 8-9 P N
14 Referendarz 8-9 D -
15 Technik 8-9 D -
16 Starszy księgowy 8-9 D -
17 Starszy kontroler 7-8-9-10 P -
18 Księgowy 9-10 D -
19 Starszy referent 10-11 D -
20 Kontroler 10-11 P -
21 Starszy kontysta 10-11 D -
22 Magazynier 10-11-12 P -
23 Referent 11-12 D -
24 Starszy asystent 10-12 P -
25 Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13 P -
26 Palacz 11-12-13 P -
27 Kontysta 11-12-13 D -
28 Maszynistka 11-12-13 P -
29 Asystent 12-13 P -
30 Starszy ekspedient 11-13 P -
31 Woźny 12-13-14 - -
32 Ekspedient 13-14 P -
33 Praktykant na stanowiska ze średnim wykształceniem 14 P -
34 Dozorca 14-15 - -
35 Robotnik gospodarczy 14-15 - -
36 Praktykant na stanowiska z podstawowym wykształceniem 15 P -
37 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 8 11

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników Centrali Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor 2-3 D N
2 Zastępca dyrektora 3-4 D N
3 Główny księgowy 3-4 D N
4 Zastępca głównego księgowego 5-6 D N
5 Kierownik działu 5-6 D N
6 Kierownik sekcji 6-7 D N
7 Starszy inspektor odbiorów 6-7-8 D N
8 Kierownik magazynów 6-7-8 D N
9 Radca 6-7-8 D -
10 Starszy technik 6-8 D -
11 Inspektor odbiorów 7-8-9 D N
12 Referendarz 8-9 D -
13 Technik 8-9 D -
14 Starszy księgowy 8-9 D -
15 Starszy magazynier 9-10 P -
16 Księgowy 9-10 D -
17 Starszy referent 10-11 D -
18 Starszy kontysta 10-11 D -
19 Kierownik liczarni znaczków 10-11 D N
20 Referent 11-12 D -
21 Magazynier 11-12 P -
22 Kontysta 11-12 D -
23 Maszynistka 11-12-13 P -
24 Rzemieślnik 11-12-13 P -
25 Starszy ekspedient magazynowy 11-13 P -
26 Liczarka znaczków 12-13-14 P -
27 Ekspedient 12-13-14 P -
28 Woźny 12-13-14 - -
29 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 9 12

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D). Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1 Dyrektor 2-3 D N
2 Zastępca dyrektora 3-4 D N
3 Główny księgowy 3-4 D N
4 Główny mechanik (maszyn rachunkowych) 3-4 P -
5 Kierownik wydziału 6-7 D N
6 Kierownik działu 6-7 D N
7 Kierownik sekcji finansowej 6-7 D N
8 Starszy mechanik (maszyn rachunkowych) 6-7 P -
9 Kierownik oddziału 7-8 D N
10 Kierownik sekcji 7-8 D N
11 Inspektor kontroli przekazów 7-8 D N
12 Referendarz 8-9 D -
13 Mechanik (maszyn rachunkowych) 8-9 P -
14 Starszy księgowy 8-9 D -
15 Starszy kontroler 7-8-9-10 P -
16 Księgowy 9-10 D -
17 Starszy referent 10-11 D -
18 Kontroler 10-11 P -
19 Starszy kontysta 10-11 D -
20 Referent 11-12 D -
21 Starszy asystent 10-12 P -
22 Kontysta 11-12 D -
23 Maszynistka (rachunkowa) 11-12-13 P -
24 Maszynistka (stenotypistka) 11-12-13 P -
25 Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13 P -
26 Palacz 11-12-13 P -
27 Asystent 11-12-13 P -
28 Starszy ekspedient 11-1312-13 P -
29 Ekspedient 13-14 P -
30 Woźny 12-13-14 - -
31 Dozorca 14-15 - -
32 Robotnik gospodarczy 14-15 - -
33 Sprzątaczka 15 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 10 13

TABELA ZASZEREGOWAŃ

pracowników okręgowych urzędów kabli międzymiastowych i urzędów kabli międzymiastowych
Lp. Stanowisko Grupa uposażenia Dodatek służbowy (D) Premia (P) Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
1 2 3 4 5
1. Dyrektor O.U.K.M. pozaklasowego 2-3 D N
2. Naczelnik O.U.K.M. I klasy 3-4 D N
3. Zastępca dyrektora O.U.K.M. pozaklasowego 3-4 D N
4. Zastępca naczelnika O.U.K.M. I klasy 4-5 D N
5. Kierownik wydziału 4-5-6 D N
6. Naczelnik U.K.M. 4-5 D N
7. Kierownik oddziału 5-6 D N
8. Kierownik sekcji 6-7 D N
9. Starszy inżynier 4-6 D
10. Inżynier 6-7 P
11. Inspektor w urzędzie pozaklasowym 7-8 D N
12. Starszy technik 6-8 P
13. Starszy księgowy – kierownik stanowiska pracy nie wchodzącego w skład sekcji 7-8-9 D N
14. Starszy księgowy – w sekcji 8-9 D
15. Starszy kontroler 7-8-9-10 P
16. Technik 8-9-10 P
17. Księgowy – kontroler finansowy 9-10 D
18. Nadzorca 8-10 P
19. Kontroler 10-11 P
20. Starszy kontysta 10-11 D
21. Kreślarz 10-11 D
22. Starszy monter 9-11 P
23. Starszy asystent 10-12 P
24. Kontysta 11-12 D
25. Maszynistka 11-12-13 P
26. Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13 P
27. Palacz 11-12-13 P
28. Asystent 12-13 P
29. Monter 12-13 P
30. Woźny 12-13-14
31. Ekspedient magazynowy 13-14 P
32. Praktykant na stanowiska ze średnim wykształceniem 14 P
33. Dozorca 14-15
34. Robotnik gospodarczy 14-15
35. Praktykant na stanowiska z podstawowym wykształceniem 15 P
36. Sprzątaczka 15
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1958 r. (Dz.U.58.52.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1958 r. (Dz.U.58.52.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
4 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1958 r. (Dz.U.58.54.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.

5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
7 Załącznik nr 4 skreślonyprzez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
8 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1958 r. (Dz.U.58.52.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.

9 Załącznik nr 6 skreślonyprzez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
10 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
11 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
12 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
13 Załącznik nr 10:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1958 r. (Dz.U.58.52.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 17 maja 1960 r. (Dz.U.60.31.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1957.60.324

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tabela zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Data aktu: 18/09/1957
Data ogłoszenia: 24/12/1957
Data wejścia w życie: 01/09/1957, 24/12/1957