Utworzenie Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.

Dz.U.56.48.214
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 października 1956 r.
w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie. *
Na podstawie art. 5 § 2, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie olsztyńskim tworzy się:
1) 1 Wydział Zamiejscowy w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie dla miasta Olsztynka oraz gromad: Elgnówko, Gierzwałd, Grunwald, Królikowo, Kurki, Mańki, Mierki, Pawłowo, Rychnowo, Stębark i Waplewo z powiatu ostródzkiego;
2) Wydział Zamiejscowy w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie dla miasta Ornety oraz gromad: Bażyny, Chwalęcin, Henrykowo, Lechowo, Lelkowo, Mingajny, Orneta, Pakosze i Pieniężno z powiatu braniewskiego.
§  2. Przekazuje się Sądowi Powiatowemu w Olsztynie rozpoznawanie spraw karnych, dotyczących nieletnich, w zakresie właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
§  3. 2 Powierza się prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów:
1) Sądowi Powiatowemu w Olsztynie dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie;
2) Sądowi Powiatowemu w Pasłęku dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
§  4. Powierza się prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym:
1) Sądowi Powiatowemu w Olsztynie dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie;
2) Sądowi Powiatowemu w Pasłęku dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.
* Z dniem 1 lipca 1963 r. nin. rozporządzenie traci moc w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Ornecie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie (Dz.U.63.26.154).
1 Z dniem 18 marca 1958 r. § 1 pkt 1 traci moc w części dotyczącej obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi (Dz.U.58.13.58).
2 Z dniem 1 stycznia 1959 r. § 3 traci moc w częściach dotyczących powierzenia Sądom Powiatowym w Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Pasłęku prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgów Sądów Powiatowych w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Ornecie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Olsztynku oraz dla okręgów Sądów Powiatowych w Piszu i Szczytnie, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie, Piszu i Szczytnie (Dz.U.58.77.407).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.48.214

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
Data aktu: 17/10/1956
Data ogłoszenia: 06/11/1956
Data wejścia w życie: 01/01/1957