Określenie istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.

Dz.U.56.30.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA
z dnia 27 czerwca 1956 r.
w sprawie określenia istotnych cech przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego. 1
Na podstawie art. 2 ust. 3 prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisów prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) nie stosuje się do:
1) 2 (skreślony),
2) przemysłu domowego,
3) przemysłu ludowego.
§  2. 3 (skreślony).
§  3.
1. Przemysłem domowym jest uboczne zatrudnienie zarobkowe polegające na osobistym wytwarzaniu we własnym mieszkaniu artykułów użytkowych z surowców lub materiałów własnych. Przemysł domowy może być jednak wykonywany przez ludność wiejską poza własnym mieszkaniem lub obejściem, a także przy pomocy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wykonującą przemysł domowy. Inwalidzi i renciści (emeryci) oraz kobiety prowadzące gospodarstwo domowe mogą wykonywać przemysł domowy, chociaż nie stanowi on ich ubocznego zatrudnienia zarobkowego.
2. Wykonywanie przemysłu domowego przez ludność wiejską może obejmować również naprawianie przedmiotów gospodarstwa rolnego, domowego lub osobistego użytku.
3. 4 W ramach przemysłu domowego nie mogą być wytwarzane artykuły, których produkcja normowana jest na podstawie dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), oraz artykuły, które w myśl przepisów szczególnych mogą być wytwarzane tylko w wyodrębnionym zakładzie.
§  4. Przemysłem ludowym jest wytwarzanie artykułów użytkowych i zdobniczych o cechach regionalnych w warunkach określonych w § 3 dla przemysłu domowego, z tym że może on stanowić także zatrudnienie główne wytwarzającego.
§  5. Przez ludność wiejską rozumieć należy mieszkańców gromad oraz mieszkańców miast i osiedli o liczbie do 5.000 mieszkańców, a zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1937 r. w sprawie określenia istotnych cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej jako zatrudnień zarobkowych, wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego (Dz. U. Nr 83, poz. 605).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 6 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego (Dz.U.66.18.117) z dniem 25 maja 1966 r.
2 § 1 pkt 1 skreślony przez § 6 pkt 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego (Dz.U.66.18.117) z dniem 25 maja 1966 r.
3 § 2 skreślony przez § 6 pkt 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego (Dz.U.66.18.117) z dniem 25 maja 1966 r.
4 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 sierpnia 1960 r. (Dz.U.60.42.258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1960 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.30.144

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.
Data aktu: 27/06/1956
Data ogłoszenia: 17/07/1956
Data wejścia w życie: 17/07/1956