Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.56.26.121
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1956 r.
w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. a) oraz art. 30 ust. 6 prawa celnego (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12, poz. 64, z 1946 r. Nr 34, poz. 209 i z 1952 r. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się taryfę celną przywozową stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. 1 Towary przywożone przez wykonawców narodowych planów gospodarczych obrotu towarowego z zagranicą, zgłoszone przez nich do odprawy celnej i odprawione przez urząd celny bez zastrzeżeń, są wolne od cła.
2. Wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą określa Minister Handlu Zagranicznego.
§  3. 2
1. Przywóz towarów z zagranicy przez osoby inne niż określone w § 2 dozwolony jest na warunkach ustalonych w niniejszym rozporządzeniu i w załączonej taryfie celnej, a ponadto z zastrzeżeniem dopełnienia warunków przewidzianych w przepisach szczególnych.
2. Wymagane jest pozwolenie Ministra Handlu Zagranicznego na przywóz:
1) towarów przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi,
2) towarów wolnych od cła, których ilość i inne okoliczności wskazują, że nie są przeznaczone do osobistego użytku odbiorcy lub jego rodziny.
3. Minister Handlu Zagranicznego może upoważnić podległe organy celne do udzielania na warunkach przez niego ustalonych pozwoleń wymienionych w ust. 2.
§  4.
1. Nadawca przesyłki powinien zgłosić jej zawartość w deklaracji celnej lub w inny sposób wyraźnie ją oznaczyć; jeżeli nadawca nie określił zawartości zamkniętych opakowań, otwarcia tych opakowań dla potrzeb kontroli celnej dokonywa się na ryzyko nadawcy.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przesyłek podlegających zwolnieniu od należności celnych oraz od rewizji celnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 42 ust. 5 prawa celnego.
§  5. Podstawą stosowania taryfy celnej jest materiał, z którego towar wytworzono, z uwzględnieniem stopnia obrobienia tego materiału oraz przeznaczenie towaru.
§  6.
1. Cło wymierza się według podanych w taryfie celnej podstaw wymiaru, przy czym groszowych końcówek sum do 50 gr nie pobiera się, a końcówki ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
2. Przy wymierzaniu cła od wagi podstawą wymiaru jest waga netto towaru, jeżeli taryfa celna inaczej nie stanowi.
3. 3 Cło od towarów przywożonych w ilości ponad normę określoną w taryfie celnej jako wolna od cła pobiera się tylko od tej ilości towaru, która przekracza taryfową normę.
4. 4 Towary przywożone nawet w ilości określonej w taryfie celnej jako wolna od cła podlegają cłu według stawek przewidzianych dla tych towarów w ilościach większych niż wolna od cła, jeżeli przywóz tych towarów następuje w okolicznościach wskazujących na ich przeznaczenie inne niż osobisty lub domowy użytek odbiorcy.
5. 5 Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy taryfa ustala wysokość stawki celnej zależnie od ilości towaru.
§  7.
1. Towary odprawione według zasad niniejszego rozporządzenia oraz towary zwolnione od cła na podstawie art. 22 lub 72 prawa celnego zwalnia się od celnych opłat manipulacyjnych.
2. Minister Handlu Zagranicznego ustali zasady i normy stosowania zwolnień i ulg na podstawie art. 22 prawa celnego.
§  8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie opłat celnych i pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy (Dz. U. z 1954 r. Nr 2, poz. 4).
§  9. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 6

TARYFA CELNA PRZYWOZOWA

Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru Cło od 1 kg złotych
DZIAŁ I
Wytwory pochodzenia roślinnego.
Grupa 1.
Nasiona.
1. Nasiona (ziarno) zbóż 0,50
Uwaga. Zboże w słomie, kłosach itp. podlega cłu ze

zniżką 50%.

2. Nasiona warzyw osobno nie wymienione 10
3. Nasiona roślin strączkowych, oleistych, pastewnych i

przemysłowych; nasiona buraków wszelkich

4
Uwaga. Nasiona nie wyłuszczone podlegają cłu ze zniżką

50%.

4. Nasiona kwiatów 50
5. Nasiona drzew, krzewów, traw i inne osobno nie

wymienione

10
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 2.
Mąki, kasze, groch i ryż łuszczony, pieczywo, krochmale.
6. Mąki i kasze wszelkie, groch łuszczony, również

polerowany, płatki zbożowe, makaron, opłatki i inne

przetwory zbożowe osobno nie wymienione

bez cła
7. Ryż łuszczony, również polerowany, łamany, dęty, sago,

tapioka, maniok itp., ich namiastki

2
8. Pieczywo:
1) cukiernicze bez cła
2) inne bez cła
9. Krochmale, również barwione i z dodatkiem innych

składników

10
10. Proszki do wyrobu ciast, budyniów itp. 30
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 3.
Okopowe i warzywa; grzyby.
11. Czosnek, pieprz turecki nie mielony bez cła
12. Okopowe i warzywa osobno nie wymienione:
1) świeże i w przetworach 3
2) suszone 5
13. Grzyby:
1) świeże 5
2) suszone 50
3) w przetworach 15
14. Grzybnia 1
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 4.
Owoce i jagody jadalne.
15. Owoce i jagody osobno nie wymienione:
1) świeże bez cła
2) suszone bez cła
3) w przetworach bez cła
16. Banany, owoce cytrusowe, figi, rodzynki, winogrona:
1) winogrona o zawartości w przesyłce:
a)10 kg i mniej bez cła
b)powyżej 10 kg 5
2) świeże: banany i owoce cytrusowe oprócz cytryn -

łącznie o zawartości w przesyłce:

a)10 kg i mniej bez cła
b)powyżej 10 kg 25
3) cytryny o zawartości w przesyłce:
a) 10 kg i mniej bez cła
b) powyżej 10 kg 15
4) figi, banany i owoce cytrusowe - suszone i w

przetworach - wszystko łącznie o zawartości w

przesyłce:

a) 5 kg i mniej bez cła
b) powyżej 5 kg 40
5) rodzynki o zawartości w przesyłce:
a) 2 kg i mniej bez cła
b) powyżej 2 kg 50
17. Migdały, pistacje, daktyle, ananasy 30
18. Kasztany jadalne, chleb świętojański 10
19. Orzechy wszelkie:
1) nie łuszczone 5
2) łuszczone 10
20. Skórki owoców nie cukrzone, jądra pestek owocowych 5
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 5.
Artykuły kolonialne; przyprawy.
21. Kawa:
1) surowa 70
2) palona, również mielona 100
3) w ekstraktach 200
22. Łupinki kawowe, namiastki kawy, cykoria palona 5
23. Herbata, również w ekstraktach 80
24. Herva mate 50
25. Kakao, łupinki kakaowe 80
26. Wanilia 150
27. Pieprz 300
28. Liście laurowe (bobkowe) 40
29. Gorczyca mielona, musztarda 3
30. Przyprawy, również korzenne, oprócz osobno wymienionych 60
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 6.
Rośliny i ich części oraz surowe i półsurowe materiały roślinne.
31. Rośliny żyjące osobno, nie wymienione, ich sadzonki,

zrazy, pędy - z bezpośrednim opakowaniem

5
32. Cebulki, kłącza, bulwy osobno nie wymienione - z

bezpośrednim opakowaniem

30
33. Bukiety, wieńce itp., kwiaty cięte, gałązki i trawy

ozdobne

10
34. Rośliny lecznicze i ich części z bezpośrednim

opakowaniem

5
35. Rośliny przemysłowe osobno nie wymienione i ich części:
1) wiklina, sitowie bez cła
2) inne 0,10
36. Pasza wszelka 0,20
37. Słoma, ściółka itp. bez cła
Grupa 7.
Żywice.
38. Żywice osobno nie wymienione, oleje żywiczne, kopale,

kalafonia, terpentyna; agar-agar

5
39. Balsamy, żywice wonne 10
40. Kamfora wszelka 10
41. Szelak 150
42. Kadzidło 30
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

DZIAŁ II
Zwierzęta i wytwory pochodzenia zwierzęcego.
Grupa 8.
Zwierzęta, ptaki, płazy, gady, owady - żywe.
43. Konie, bydło - od sztuki 300
44. Trzoda chlewna o wadze sztuki:
1) 30 kg i mniej od sztuki 50
2) powyżej 30 kg od sztuki 100
45. Owce, koszy - od sztuki 50
46. Zwierzęta futerkowe:
1) króliki - od sztuki 10
2) inne - od sztuki 100
47. Psy - od sztuki 20
48. Koty:
1) pospolite - od sztuki 5
2) inne (angora, syjamskie, perskie itp. - od sztuki 20
49. Ptactwo wszelkie - od sztuki 10
50. Pszczoły:
1) matka pszczela - od sztuki 5
2) inne, również z ulem 20
51. Zwierzęta, płazy, gady, owady osobno nie wymienione - od

sztuki

50
Grupa 9.
Ryby, skorupiaki, mięczaki.
52. Ryby, oprócz osobno wymienionych:
1) świeże (żywe, śnięte), solone, mrożone 2
2) wędzone i w przetworach 3
53. Łososiowate, jesiotrowate, płastugi, węgorze, sardynki:
1) świeże (żywe, śnięte), solone, mrożone 5
2) wędzone i w przetworach 25
54. Ikra i mleczko rybie nie przerobione; raki świeże 5
55. Kawior, mięczaki i skorupiaki oprócz osobno wymienionych

oraz wszelkie w przetworach

60
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 10.
Mięso i wytwory hodowli.
56. Mięso zwierząt i ptactwa; mięsne przetwory spożywcze,

jak: wędliny, sosy, pasztety, sałatki, konserwy, wyciągi

itp.

bez cła
57. Tłuszcze zwierzęce jadalne osobno nie wymienione bez cła
58. Masło bez cła
59. Mleko:
1) nie przerobione bez cła
2) w proszku, zgęszczone, również z cukrem - łącznie

o zawartości w przesyłce:

a) 5 kg i mniej bez cła
b) powyżej 5 kg 10
60. Śmietana, śmietanka, również z cukrem bez cła
61. Sery wszelkie bez cła
62. Jaja ptasie bez cła
63. Przetwory jajczarskie (proszek, masa) - łącznie o zawartości w przesyłce:
1) 3 kg i mniej bez cła
2) powyżej 3 kg 10
64. Miód pszczeli bez cła
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 11.
Surowce pochodzenia zwierzęcego.
65. Pierze, puch ptasi 50
66. Skórki ptasie z piórami ozdobnymi, pióra ozdobne nie

zestawione

300
67. Włosie z grzywy i ogona; szczecina 60
68. Gąbki naturalne 60
69. Koral i fiszbin naturalny; muszle, kość słoniowa,

mamutowa, hipopotama, narwala, morsa; skorupy żółw - we

wszelkiej postaci

100
70. Surowe i półsurowe produkty zwierzęce osobno nie

wymienione

10
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą z wyjątkiem pozycji

69 podlegają cłu z wagą bezpośredniego opakowania.

DZIAŁ III
Wosk, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oprócz osobno wymienionych.
Grupa 12.
Wosk, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego, oprócz osobno wymienionych.
71. Wosk roślinny wszelki (japoński, karnauba itp.) 15
72. Tłuszcze i oleje:
1) olej oliwkowy (oliwa) 10
2) margaryna bez cła
3) olej rycynowy o zawartości w przesyłce:
a) 0,5 kg i mniej bez cła
b) powyżej 0,5 kg 15
4) tłuszcz kakaowy 50
5) tłuszcze i oleje skażone, pokost 15
6) inne tłuszcze i oleje - łącznie o zawartości w

przesyłce:

a) 5 kg i mniej bez cła
b) powyżej 5 kg 15
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 13.
Wosk, tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich przetwory.
73. Wosk pszczeli i wytwarzany przez inne owady, również w

wyrobach

30
74. Oleje i tłuszcze ze zwierząt morskich (tran itp.) 5
75. Gliceryna 10
76. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego osobno nie

wymienione

15
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

DZIAŁ IV
Cukier, przetwory spożywcze, oprócz osobno wymienionych, napoje, tytoń.
Grupa 14.
Cukier, słodycze, sztuczne środki słodzące.
77. Cukier wszelki bez cła
78. Miód sztuczny bez cła
79. Czekolada twarda, w proszku i w wyrobach 20
80. Cukierki, chałwa, słodycze, cukrzone skórki owoców 5
81. Mączki odżywcze i owocowe - łącznie o zawartości w przesyłce:
1) 3 kg i mniej bez cła
2) powyżej 3 kg 20
82. Sacharyna i inne sztuczne środki słodzące 750
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 15.
Napoje; ocet, drożdże.
83. Wody mineralne i napoje bezalkoholowe osobno nie

wymienione

1
84. Piwo, porter 1
85. Wino:
1) gronowe:
a) musujące i gazowane 25
b) inne 15
2) owocowe wszelkie, miód do picia 20
86. Spirytus i napoje spirytusowe 100
87. Ocet, drożdże 3
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 16.
Tytoń i wyroby tytoniowe.
88. Liście, miał, mąka i odpadki tytoniowe 200
89. Wyroby tytoniowe (tytoń krajany, papierosy, cygara,

tytoń do żucia, tabaka)

350
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z

wagą bezpośredniego opakowania.

DZIAŁ V
Wytwory pochodzenia mineralnego.
Grupa 17.
Ziemie, kamienie, sól, woda.
90. Kamienie polne i skalne, piasek, żwir, gliny itp.

wytwory mineralne osobno nie wymienione, chociażby

mielone, szlamowane itp.

bez cła
91. Marmur, alabaster, gips, kamień wapienny, kreda, talk,

chociażby palone, mielone, szlamowane; materiały

hydrauliczne wiążące, cement, klinkier cementowy; asfalt

0,10
92. Jaspis, agat, malachit, lazuryt, kryształ górski, pianka

morska, bursztyn, dżet

100
93. Azbest, grafit, mika 0,30
94. Sól kuchenna z bezpośrednim opakowaniem 1
95. Lód sztuczny, woda destylowana z bezpośrednim

opakowaniem

0,10
Grupa 18.
Wyroby z kamieni i innych materiałów pochodzenia mineralnego.
96. Kamienie do szlifowania, polerowania, ostrzenia 1,50
97. Materiały do szorowania, szlifowania, polerowania - w

proszku, na papierze, płótnie itp.

15
98. Wyroby kamieniarskie osobno nie wymienione 0,10
99. Wyroby z kamieni wszelkiego gatunku, oprócz szlachetnych

i półszlachetnych, snycerskie, rzeźbiarskie,

sztukatorskie, tokarskie; wyroby z gipsu, alabastru i

wszelkich kompozycji imitujących kamień

5
100. Wyroby z azbestu, chociażby z domieszką innych

materiałów

0,30
101. Wyroby z miki, mikanitu, grafitu, węgla, oprócz osobno

wymienionych

1,50
102. Wyroby z jaspisu, agatu, malachitu, lazurytu, kryształu

górskiego, pianki morskiej, bursztynu, dżetu, oprócz

osobno wymienionych

200
Grupa 19.
Wyroby ceramiczne, cementowe.
103. Wyroby z gliny, cementu i tym podobnych materiałów - dla

celów budowlanych, jak: cegły, dachówki, sączki, płyty,

kształtki, rury, kształtki do rur itp.

0,15
104. Piece kaflowe, kaflowe części pieców 2
105. Retorty, tygle ogniotrwałe 2
106. Naczynia i wyroby garncarskie, oprócz osobno

wymienionych

3
107. Wyroby z mas glinianych, oprócz osobno wymienionych,

jak: kariatydy, medaliony, popiersia, posągi, figury,

lichtarze, patery, wazony, bombonierki i tym podobne

wyroby

15
108. Naczynia i wyroby fajansowe 3
109. Naczynia i wyroby porcelanowe:
1) zdobnicze, również z biskwitu 45
2) złocone lub barwione 20
3) inne 3
Grupa 20.
Szkło, wyroby szklane.
110. Naczynia i wyroby ze szkła, oprócz osobno wymienionych:
1) szlifowane, polerowane, rżnięte, z wytrawionymi,

matowanymi wzorami, złocone, srebrzone, emaliowane, z

ozdobami z pospolitych lub kosztownych materiałów

30
2) inne 0,50
111. Lustra gotowe w oprawie z pospolitych materiałów,

chociażby pokrytych szlachetnymi metalami

10
Uwaga. Lustra gotowe w oprawach z kosztownych materiałów

podlegają cłu według materiału oprawy.

112. Szkiełka do zegarków, oczy szklane oprócz protez 200
113. Termosy; gotowe naczynia do termosów - od sztuki 5
Grupa 21.
Paliwa, oleje mineralne i produkty ich destylacji, oprócz osobno wymienionych.
114. Węgiel wszelki, torf, brykiety 0,10
115. Ropa naftowa, produkty destylacji ropy naftowej, węgla,

torfu oraz produkty skraplania gazu ziemnego, jak:

nafta, benzyna, gazolina, oleje pędne i smarowe, smary

itp., oprócz osobno wymienionych - z bezpośrednim

opakowaniem

1
116. Wosk ziemny, wosk bitumiczny, parafina, wazelina - z

bezpośrednim opakowaniem

3
DZIAŁ VI
Drewno, korek, wyroby z nich; wyroby koszykarskie.
Grupa 22.
Drewno, wyroby z drewna.
117. Drewno nie obrobione 0,05
118. Wyroby ciesielskie, kołodziejskie, bednarskie 0,50
119. Meble 4
120. Wyroby drewniane osobno nie wymienione:
1) ozdobne 20
2) inne 5
Grupa 23.
Korek, wyroby z korka i torfu.
121. Kora z drzewa korkowego, również w wyrobach 50
122. Wyroby z torfu 1
Grupa 24.
Wyroby koszykarskie i plecione z materiałów roślinnych.
123. Wyroby koszykarskie i plecione, oprócz osobno

wymienionych; miotły

1
124. Taśmy plecione ze słomy, tagalu, rafii, liści palmowych,

trawy morskiej, wiórów drzewnych, łodyg roślinnych,

chociażby z dodatkiem innych materiałów pospolitych

5
DZIAŁ VII
Papier, wyroby z papieru, wytwory graficzne.
Grupa 25.
Papier, wyroby z papieru.
125. Papier, tektura, karton, bibuła oprócz osobno

wymienionych

1
126. Papa, tektura - filc itp., pokryte, nasycone smołą,

gudronem, pakiem, asfaltem

3
127. Fibra wulkanizowana, masa papierowa nasycona, pokryta

bakelitem itp. materiałami; wyroby z nich

15
128. Pergamin roślinny, kalka kreślarska i przebitkowa,

matryce do powielania - z bezpośrednim opakowaniem

3
Uwaga. Przywóz matryc do powielania - za pozwoleniem

Ministra Handlu Zagranicznego.

129. Papier światłoczuły z bezpośrednim opakowaniem 5
130. Bibułka:
1) do papierosów, gilzy - z bezpośrednim opakowaniem 200
2) inna z bezpośrednim opakowaniem 5
131. Wyroby z papieru, tektury, kartonu; wyroby

introligatorskie, kartonażowe - osobno nie wymienione -

wszystko chociażby z dodatkiem skóry lub innych

materiałów pospolitych

20
Grupa 26.
Książki i wytwory graficzne.
132. Książki, czasopisma, kalendarze, nuty, druki; obrazy, rysunki, mapy, plany, manuskrypty, fotografie, litografie, również w oprawach z materiałów pospolitych; wszelkie reprodukcje wykonane na papierze, kartonie, tekturze sposobem poligraficznym - w pojedynczych egzemplarzach, w ilości do 20 sztuk każdego rodzaju bez cła
Uwaga. Przywóz przedmiotów objętych poz. 132 w ilości większej niż 20 sztuk każdego rodzaju - za pozwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego bez cła
133. Żurnale mód - od sztuki 15
134. Znaczki pocztowe dla celów filatelistycznych bez cła
Uwaga. Przywóz znaczków filatelistycznych - za

pozwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego.

DZIAŁ VIII
Grupa 27.
Kauczuk, jego surogaty; wyroby z tych materiałów.
135. Kauczuk, surogaty kauczuku 5
136. Ogumienie do kół 12
137. Guma do zelowania w arkuszach lub wykrojach:
1) guma tzw. krepa 200
2) inna 10
138. Gąbki gumowe 60
139. Guma miękka i twarda oraz wyroby z nich, oprócz osobno

wymienionych, chociażby z dodatkiem innych pospolitych

materiałów

10
DZIAŁ IX
Włókna naturalne, sztuczne i wyroby z nich.
Grupa 28.
Włókna, przędza, sznury, siatki, sieci, wata, watolina.
140. Jedwab naturalny:
1) kokony jedwabników 30
2) jedwab naturalny surowy 150
141. Wełna, sierść, puch zwierzęcy, włosie osobno nie

wymienione - w stanie surowym

40
142. Wełna prana, czesana, niedoprzęd wełniany 60
143. Bawełna surowa 5
144. Len, konopie, juta, rami i inne surowce włókniste 5
145. Przędza, włóczka i nici:
1) z jedwabiu naturalnego 400
2) wełniane 100
3) bawełniane, lniane 30
4) z innych roślinnych materiałów włóknistych 20
5) z nylonu i tym podobnych sztucznych włókien

syntetycznych

250
6) z innych sztucznych włókien 50
Uwaga. Towary objęte niniejszą pozycją podlegają cłu

łącznie z wagą szpulek itp.

146. Liny, sznurki, sieci i siatki:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych

250
2) z innych materiałów włóknistych 30
3) z papieru 3
147. Wata:
1) wełniana, z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

40
2) inne 5
148. Watolina:
1) wełniana, z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

150
2) inne 30
Grupa 29.
Tkaniny, aksamity, plusze, welwety, wstążki, materie dziane metrowe; linoleum, cerata, plastyczne materiały metrowe.
149. Tkaniny, aksamity, plusze, welwety, wstążki i metrowe

materie dziane:

1) z jedwabiu naturalnego, szychu, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

800
2) z innych sztucznych włókien 150
3) wełniane 300
4) bawełniane 50
5) z innych roślinnych materiałów włóknistych 50
6) tkaniny z włosia 100
150. Tkaniny i taśmy impregnowane itp., naśladujące skórę,

również wyroby z nich, oprócz osobno wymienionych

60
151. Tkaniny, wstążki, taśmy itp. nasycone lub przełożone

gumą:

1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych

200
2) z innych materiałów 30
152. Materiały wojłokowe, filcowe, pilśniowe 100
153. Tkaniny papierowe i wyroby z nich 6
154. Linoleum i jego imitacje, cerata, tkaniny olejowe, pokostowane:
1) imitacja linoleum na tekturze 5
2) inne 20
155. Materiały plastyczne metrowe 200
Grupa 30.
Dywany, chodniki, makaty, kapy, narzuty, serwety itp., tiule, koronki, hafty, firanki, wyroby szmuklerskie.
156. Dywany, chodniki, makaty, kapy, narzuty itp.:
1) z jedwabiu naturalnego, szychu, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

500
2) z innych sztucznych włókien 100
3) wełniane 100
4) z innych materiałów włóknistych 30
5) kliny spadochronowe 200
157. Tiule, koronki, hafty:
1) z jedwabiu naturalnego, szychu, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

1.200
2) z innych materiałów 500
158. Firanki i materie firankowe:
1) z jedwabiu naturalnego, szychu, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

600
2) z innych materiałów 200
159. Wyroby szmuklerskie, wyroby plecione, oprócz osobno

wymienionych:

1) z jedwabiu naturalnego, szychu, nylonu i tym

podobnych sztucznych włókien syntetycznych

800
2) z innych materiałów 40
Grupa 31.
Bielizna i odzież.
160. Bielizna osobista, pościelowa, stołowa:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych 800
2) z innych sztucznych włókien 150
3) wełniana 200
4) z innych materiałów włóknistych 50
5) z materiałów plastycznych, oprócz tkanin 150
Uwaga. Bielizna pościelowa, stołowa - używana podlega cłu ze zniżką 70%.
161. Odzież:
1) z jedwabiu naturalnego, z tkanin i materii dzianych z

nylonu i tym podobnych sztucznych włókien

syntetycznych

800
2) z innych sztucznych włókien 150
3) wełniane 200
4) z innych materiałów włóknistych 50
5) z materiałów plastycznych 90
6) z ceraty i tkanin naśladujących skórę 50
7) ze skóry bez futra 250
Uwaga 1. Odzież podbita futrem podlega cłu według rodzaju

futra ze zniżką 20%.

Uwaga 2. Odzież przybrana futrem (kołnierz, mankiety itp.)

podlega cłu według rodzaju materiału podstawowego:

a) z dodatkiem 50%, jeżeli przybranie jest ze skór

futrzanych wymienionych w poz. 180 i 181,

b) z dodatkiem 10%, jeżeli przybranie jest ze skór

futrzanych wymienionych w poz. 182 do 184 i 186.

Grupa 32.
Konfekcja.
162. Krążki, leje, stożki do wyrobu kapeluszy:
1) z puchu zwierzęcego oraz tkanin i plecionek

jedwabnych, z nylonu i tym podobnych sztucznych

włókien syntetycznych - od sztuki

25
2) inne - od sztuki 5
163. Czapki i berety:
1) skórzane, jedwabne, wełniane - od sztuki 12
2) inne - od sztuki 5
164. Kapelusze:
1) z puchu zwierzęcego, tkanin i plecionek jedwabnych, z

nylonu i tym podobnych sztucznych włókien

syntetycznych oraz skórzane - od sztuki

50
2) inne - od sztuki 10
Uwaga 1. Czapki, berety, kapelusze, podbite futrem podlegają

cłu według rodzaju futra ze zniżką 20%.

Uwaga 2. Czapki, berety i kapelusze przybrane futrem podlegają

cłu według rodzaju podstawowego materiału:

a) z dodatkiem 50%, jeżeli przybranie jest ze skór

futrzanych wymienionych w pozycjach 180 i 181,

b) z dodatkiem 10%, jeżeli przybranie jest ze skór

futrzanych wymienionych w pozycjach 182 do 184 i

186.

165. Rękawiczki:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych - od pary

20
2) wełniane:
a) dziecięce - od pary 5
b) inne - od pary 10
3) z innych materiałów włóknistych - od pary 5
4) skórzane:
a) podbite futrem - od pary 50
b) dziecięce - od pary 10
c) inne - od pary 35
166. Pończochy:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych - od pary

40
2) wełniane - od pary 20
3) z innych materiałów włóknistych - od pary 5
167. Skarpetki:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych - od pary

10
2) wełniane - od pary 10
3) z innych materiałów włóknistych - od pary 3
168. Chustki na głowę:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych - od sztuki

80
2) z innych sztucznych włókien - od sztuki 15
3) wełniane - od sztuki 20
4) z innych materiałów włóknistych - od sztuki 5
169. Krawaty, kokardy, żaboty:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych - od sztuki

30
2) wełniane - od sztuki 15
3) z innych materiałów włóknistych - od sztuki 10
170. Gorsety, pasy biodrowe (oprócz leczniczych); szelki,

podwiązki:

1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych

300
2) z innych materiałów 100
171. Konfekcja, oprócz osobno wymienionej:
1) z jedwabiu naturalnego, nylonu i tym podobnych

sztucznych włókien syntetycznych

800
2) z innych sztucznych włókien 150
3) wełniana 300
4) z innych materiałów włóknistych 50
Grupa 33.
Pościel.
172. Kołdry:
1) puchowe 150
2) inne 75
173. Pierzyny, poduszki itp.:
1) puchowe 90
2) inne 45
174. Materace:
1) z włosia 60
2) inne 20
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą używane podlegają

cłu ze zniżką 50%.

Grupa 34.
Bielizna, odzież, konfekcja-używane; skrawki materiałów włóknistych, szmaty.
175. Bielizna, odzież, konfekcja - używane; skrawki materiałów włóknistych, szmaty:
1) używane: bielizna osobista, odzież, konfekcja -

łącznie o zawartości w przesyłce:

a) 10 kg i mniej 5
b) powyżej 10 kg 30
2) skrawki materiałów włóknistych, szmaty 5
DZIAŁ X
Skóry, futra, wyroby skórzane.
Grupa 35.
Skóry.
176. Skóry nie wyprawione:
1) wężowe, jaszczurcze, krokodylowe, rybie itp. 500
2) inne 5
177. Skóry wyprawione, również w wykrojach:
1) twarde. 60
2) miękkie:
a) wężowe, jaszczurcze, krokodylowe, rybie itp. 1.500
b) inne 120
178. Skóry sztuczne (sklejone i sprasowane ze skórzanych

odpadków lub mączki skórzanej)

10
179. Odpadki skórzane, mączka skórzana 5
Grupa 36.
Skóry futrzane, futra, ubiory futrzane.
180. Bobry, nutrie (bobry błotne), foki morskie, kuny

(tumaki), lisy białe, lisy niebieskie, lisy srebrne, lisy

platynowe, lisy krzyżaki, rysie, popielice, norki, wydry,

sobole, szynszyle, brajtszwance, gronostaje, foki-

piżmowce:

1) surowe 1.500
2) wyprawione 2.000
181. Kałanki, cywety (liry), elki (tchórze), wiewiórki, małpy,

piżmowce, skunksy, szopy, lamparty, oceloty, tygrysy,

wilki, świstaki (murmle), piessy, karakuły, półkarakuły,

lisy osobno nie wymienione, oposy, oprócz amerykańskich,

nutriety:

a) surowe 750
b) wyprawione 1.000
182. Źrebaki, szakale, kozy tybetańskie, kasztanki, bibrety,

króliki (imitacja fok), krety, chomiki, antylopy,

susliki, niedźwiedzie, walaby, oposy amerykańskie:

1) surowe 350
2) wyprawione 450
183. Cielaki, koty, króliki, zające, kozy, oprócz

tybetańskich:

1) surowe 100
2) wyprawione 180
184. Barany:
1) surowe 50
2) wyprawione 100
185. Skórki ptasie z puchem bez piór 1.000
186. Skóry futrzane osobno nie wymienione 400
187. Kawałki skór futrzanych, których powierzchnia nie

przekracza 15 cm2

50
Uwaga. Futra, ubiory i wykroje futrzane - używane podlegają cłu ze zniżką 75%.
Grupa 37.
Wyroby ze skóry, oprócz osobno wymienionych; wyroby kaletnicze i galanteryjne, również z innych materiałów.
188. Torebki damskie, teczki:
1) ze skór wężowych, jaszczurczych, krokodylowych, rybich

itp. - od sztuki

300
2) ze skór innych - od sztuki 100
3) z imitacji skór, z tkanin, z materiałów plastycznych

i innych materiałów pospolitych, chociażby z

dodatkiem skóry od sztuki

40
4) z nylonu i tym podobnych sztucznych włókien

syntetycznych - od sztuki

100
189. Wyroby kaletnicze i galanteryjne, jak: portfele, oprawy,

notesy, portmonetki, paski, papierośnice, futerały,

obroże, smycze itp.:

1) z nylonu i tym podobnych sztucznych włókien 250
2) ze skóry 200
3) z imitacji skór, z tkanin, z materiałów plastycznych

i innych materiałów pospolitych, chociażby z

dodatkiem skóry

100
190. Przybory podróżnicze, myśliwskie, sportowe, jak: walizki, torby, plecaki, nesesery i inne tym podobne wyroby:
1) ze skóry 150
2) z imitacji skór, z tkanin, z materiałów plastycznych

i innych materiałów pospolitych, chociażby z

dodatkiem skóry

50
191. Uprząż, siodła, ich części:
1) ze skóry 50
2) z innych materiałów, oprócz postronków 20
192. Wyroby skórzane osobno nie wymienione 150
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą używane podlegają

cłu ze zniżką 50%.

Grupa 38.
Obuwie.
193. Obuwie skórzane sportowe, juchtowe i faledrowe wszelkie

oraz z nylonu i innych tworzyw sztucznych - od pary

120
194. Obuwie skórzane z wysokimi cholewami, oprócz juchtowego i

faledrowego - od pary

300
195. Obuwie ze skóry wężowej, jaszczurczej, krokodylowej itp.

- od pary

350
196. Obuwie skórzane osobno nie wymienione - od pary 120
197. Obuwie z tkanin jedwabnych, brokatu, lamy oraz materiałów

zawierających domieszkę szychu - od pary

120
198. Obuwie z tkanin wełnianych, bawełnianych, lnianych,

konopnych, filcu, wojłoku, chociażby z dodatkiem skóry -

od pary

30
199. Obuwie płócienne z podeszwą sznurkową i obuwie płócienne

z podeszwą gumową, jak: tenisówki, trampki itp. - od pary

10
200. Obuwie gumowe:
1) śniegowce - od pary 25
2) kalosze - od pary 10
3) wszelkie inne - od pary 15
201. Saboty i trepy drewniane, chociażby z dodatkiem skóry -

od pary

5
201a. Obuwie używane - od pary 5
Uwaga 1. Obuwie wykonane z różnych materiałów podlega cłu

według pozycji dla obuwia z tego materiału, który

zajmuje największą powierzchnię (bez uwzględnienia

podeszwy i obcasów).

Uwaga 2. Obuwie dziecięce podlega cłu według odpowiedniej

pozycji ze zniżką 75%.

Uwaga 3. Obuwie na spodzie drewnianym podlega cłu według

stawki odpowiedniej pozycji ze zniżką 50%.

DZIAŁ XI
Metale nieszlachetne i wyroby z nich.
Grupa 39.
Żeliwo, żelazo, stal i wyroby z nich, oprócz osobno wymienionych.
202. Żelazo, żeliwo, stal w odlewach, sztabach, prętach itp.,

półwyroby, złom

0,60
203. Blacha żelazna, stalowa 1
204. Wyroby żeliwne osobno nie wymienione 1
205. Drut, wyroby z drutu 10
Uwaga. Za drut żeliwny, stalowy uważa się żelazo, stal o

największym wymiarze przekroju 6 mm i mniej.

206. Naczynia blaszane oraz inne wyroby z blachy żelaznej i

stalowej, również emaliowane

10
207. Nity, sworznie, śruby, nakrętki, niple do kół, gwoździe,

haki, hacele itp.

2
208. Łańcuchy:
1) przegubowe 20
2) inne 3
209. Wiórki do posadzek i inne do domowego użytku 15
210. Wyroby żelazne i stalowe osobno nie wymienione, również z

dodatkiem pospolitych materiałów

10
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą:
a) lakierowane, pokryte nieszlachetnymi metalami,

podlegają cłu według odpowiednich pozycji z dodatkiem

10%,

b) pokryte szlachetnymi metalami podlegają cłu według

odpowiednich pozycji z dodatkiem 100%.

Grupa 40.
Cyna, cynk, ołów, miedź, nikiel, aluminium, inne osobno nie wymienione metale oraz wyroby z nich, oprócz osobno wymienionych.
211. Cyna, cynk, ołów, miedź, nikiel, aluminium, inne osobno

nie wymienione metale - w odlewach, płytach, sztabach,

prętach itp., półwyroby, złom

5
212. Blacha, drut z metali objętych poz. 211, wyroby z nich 10
Uwaga. Za drut objęty niniejszą pozycją uważa się pręty o

największym wymiarze przekroju 10 mm i mniej.

213. Nity, śruby, wkrętki, nakrętki do śrub, niple do kół,

podkładki, sworznie itp. z metali objętych poz. 211

10
214. Naczynia kuchenne z metali objętych poz. 211 10
215. Pozłota, folia, materiał brązowniczy 200
Uwaga. Folia podlega cłu łącznie z papierem, którym jest

przełożona.

216. Szych:
1) prawdziwy 1.500
2) nieprawdziwy 800
Uwaga 1. Za prawdziwy szych uważa się nitki z metali

nieszlachetnych okrągłe lub płaskie, pokryte metalami

szlachetnymi w ilości nie większej jak 2% ogólnej

wagi metalu, o ile waga ich w 1500 m nie przewyższa 1

kg.

Uwaga 2. Za nieprawdziwy szych uważa się nitki z metali

nieszlachetnych okrągłe lub płaskie, chociażby

pokryte innymi nieszlachetnymi metalami, o ile waga

ich w 1500 m nie przewyższa 1 kg.

Uwaga 3. Szych podlega cłu łącznie z wagą szpulek itp.
Uwaga 4. Nitkę z materiału włóknistego, owiniętą lub skręconą

z szychem uważa się za szych.

217. Lut wszelki, mieszaniny do termicznego spawania 5
218. Wyroby z metali objętych poz. 211 osobno nie wymienione:
1) ornamenty, przybory biurkowe, medaliony, statuetki

itp.

180
2) inne 60
Uwaga. Towary objęte pozycjami 211 do 215 i 218, pokryte

metalami szlachetnymi, podlegają cłu według odpowiednich

pozycji z dodatkiem 100%.

Grupa 41.
Narzędzia, zamki, okucia, wyroby nożownicze - z metali nieszlachetnych.
219. Narzędzia żelazne, stalowe:
1) piłki do cięcia metali, gwintownice, gryzy,

rozwiertniki, gwintowniki, wiertła itp. narzędzia

stalowe hartowane do obrabiania metali, kamieni itp.;

klucze do nakrętek z ruchomą szczęką

20
2) inne osobno nie wymienione 10
220. Okucia budowlane, meblowe, do uprzęży 10
221. Kłódki, zamki, klucze, ich części 10
222. Igły, iglice, szydełka:
1) igły do szycia, iglice, szydełka itp. - z bezpośrednim

opakowaniem

100
2) igły do podnoszenia oczek ręczne - od sztuki 2,50
223. Wyroby nożownicze, łyżki, widelce:
1) łyżki, widelce, noże osobno nie wymienione 50
2) wyroby nożownicze do użytku rzemieślniczego,

kuchennego, oprócz osobno wymienionych

25
3) scyzoryki 100
4) brzytwy - od sztuki 30
5) maszynki do strzyżenia, oprócz elektrycznych - od sztuki 20
6) maszynki do ostrzenia nożyków do golenia, maszynki do

golenia, oprócz elektrycznych - od sztuki

5
7) nożyki do maszynek do golenia - od sztuki 0,75
8) przybory do pielęgnowania paznokci, jak: obcążki,

nożyczki, pilniki, szczypczyki itp.

150
9) nożyczki, oprócz osobno wymienionych, nożyce ręczne

krawieckie

40
Uwaga 1. Wyroby objęte niniejszą pozycją podlegają cłu łącznie

z wagą specjalnych kartonów, pudełek, futerałów.

Uwaga 2. Wyroby objęte niniejszą pozycją, pokryte metalami

szlachetnymi, w oprawie pokrytej metalami

szlachetnymi lub z szylkretu, masy perłowej, kości

słoniowej itp. kosztownych materiałów albo z ozdobami

z tych materiałów, lub z ozdobami z metali

szlachetnych, albo w pudełkach i futerałach pokrytych

metalami szlachetnymi, lub z dodatkiem kosztownych

materiałów - podlegają cłu z dodatkiem 100%.

Uwaga 3. Wyroby objęte pozycjami 219-222, pokryte metalami

szlachetnymi, podlegają cłu według odpowiednich

pozycji z dodatkiem 100%.

Grupa 42.
Lampy, latarnie, piece, meble, armatura i inne wyroby z metali nieszlachetnych, oprócz osobno wymienionych.
224. Lampy, lampki, latarnie, latarki do oświetlania

elektrycznego, gazowego, naftowego, maszynki naftowe,

spirytusowe, benzynowe, ich części osobno nie wymienione

20
225. Żelazka do prasowania oprócz elektrycznych 10
226. Piece metalowe pokojowe, kąpielowe, kuchnie, kuchenki,

piece kuchenne, grzejniki i aparaty do gotowania wody

osobno nie wymienione, podgrzewacze do żelazek do

prasowania; ich części

10
227. Meble metalowe, ich części chociażby z dodatkiem innych

pospolitych materiałów

4
Uwaga. Wyroby objęte niniejszą pozycją tapicerowane

podlegają cłu z dodatkiem 50%.

228. Osprzęt (armatura) do pary, płynów, gazów, powietrza,

jak: kurki, zawory przelotowe, bezpieczeństwa, redukcyjne

itp. zasuwy, poziomowskazy, odwadniacze, smoki, ssaki,

gwizdawki, buczki, hydranty, łączniki do wężów itp.

15
Uwaga. Wyroby objęte niniejszą grupą, pokryte metalami

szlachetnymi, podlegają cłu według odpowiednich pozycji z

dodatkiem 100%.

DZIAŁ XII
Maszyny i aparaty, sprzęt elektrotechniczny.
Grupa 43.
Kotły, maszyny, aparaty, oprócz osobno wymienionych; ich części.
229. Silniki, oprócz elektrycznych, pompy, sprężarki; ich

części

30
230. Obrabiarki do metali, jak: tokarki, szlifierki, wiertarki

itp.; ich części

30
231. Obrabiarki do drewna i ich części 15
232. Maszyny do domowego użytku, oprócz osobno wymienionych,

jak: maszynki do mięsa, wyżymaczki, magle domowe,

maszynki do lodów, maszynki do mielenia kawy, pieprzu, do

krajania chleba, wyciskania owoców itp.; ich części

10
233. Maszyny trykotarskie ręczne - od sztuki 600
234. Maszyny do szycia, haftowania, obrębiania itp.:
1) w całości - od sztuki 500
2) główki do maszyn - od sztuki 300
235. Kotły, maszyny i aparaty osobno nie wymienione 3
236. Części maszyn i aparatów osobno nie wymienione 20
237. Maszyny i aparaty rolnicze osobno nie wymienione; ich

części metalowe

1
238. Wirówki do mleka, miodu; ich części 10
Grupa 44.
Elektryczne: maszyny, aparaty, przyrządy, ich części; sprzęt elektrotechniczny.
239. Maszyny elektryczne wirujące, jak: prądnice, silniki,

przetwornice itp., magneto, maszyny z nieodłączalnym

napędem elektrycznym, elektrowentylatory, elektropompy,

elektroszlifierki, odkurzacze, froterki, magnetolatarki

itp.; przyrządy do podgrzewania, gotowania, jak: piecyki

do ogrzewania, pralnice, warniki do łazienek, lodówki,

żelazka do prasowania, nagrzewacze do karbówek, rondle,

maszynki do kawy, poduszki, kompresy itp. przyrządy

elektryczne

10
240. Maszynki elektryczne do:
1) strzyżenia - od sztuki 100
2) golenia - od sztuki 50
241. Maszynki elektryczne do podnoszenia oczek w pończochach -

od sztuki

600
242. Igły do maszynek elektrycznych do podnoszenia oczek w

pończochach - od sztuki

50
243. Liczniki energii elektrycznej - od sztuki 20
244. Żarówki elektryczne, neonowe itp. 10
245. Przyrządy elektryczne pomiarowe, jak: amperomierze,

woltomierze, watomierze, omomierze, okresomierze itp.

100
246. Aparaty i przyrządy do sygnalizacji elektrycznej, dzwonki

bateryjne itp.

20
247. Akumulatory elektryczne 3
248. Kolby elektryczne do lutowania 10
249. Aparaty radiowe detektorowe łącznie z jedną parą

słuchawek - od sztuki

30
250. Słuchawki do aparatów radiowych detektorowych - od pary 10
251. Aparaty radiowe lampowe odbiorcze zależnie od ilości

lamp, przyjmując za podstawę ilość gniazd na lampy

katodowe - od 1 gniazda

100
Uwaga. Aparaty radiowe z wbudowanym adapterem podlegają

cłu z dodatkiem 20%.

252. Aparaty radiowe nadawcze; ich części 20
Uwaga. Przywóz towarów objętych mniejszą pozycją - za

pozwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego.

253. Lampy radiowe - od sztuki 15
254. Aparaty telewizyjne - od sztuki 1.000
255. Sprzęt radiotechniczny 100
256. Transformatory 15
257. Przyrządy i aparaty elektryczne osobno nie wymienione 20
258. Części maszyn, aparatów, przyrządów elektrycznych i

elektromedycznych, radiowych osobno nie wymienione

20
259. Sprzęt elektrotechniczny osobno nie wymieniony 20
DZIAŁ XIII
Środki przewozowe.
Grupa 45.
Środki przewozowe i ich części.
260. Motocykle o pojemności cylindra:
1) do 125 cm3 - od sztuki 1.000
2) powyżej 125 cm3 do 250 cm3 - od sztuki 1.500
3) powyżej 250 cm3 do 350 cm3 - od sztuki 2.000
4) powyżej 350 cm3 - od sztuki 3.000
261. Przyczepy do motocykli - od sztuki 500
262. Motorowery - od sztuki 500
263. Rowery:
1) dwukołowe - od sztuki 250
2) dwukołowe dziecięce - od sztuki 100
Uwaga. Rowery trzykołowe dziecięce podlegają cłu według

poz. 376.

264. Bryczki, sanki, wozy gospodarskie - od sztuki 600
265. Sanie do ciężarów - od sztuki 200
266. Taczki i wózki ciężarowe - od sztuki 50
267. Wózki dziecięce
1) dwukołowe od sztuki 30
2) inne od sztuki 100
268. Inwalidzkie: krzesła, fotele na kołach, wózki - nadchodzące w ilości:
1) 1 sztuka bez cła
2) powyżej 1 sztuki:
a) krzesła, fotele na kołach, wózki o napędzie

ręcznym lub nożnym od sztuki

200
b) wózki o napędzie silnikowym od sztuki 500
269. Części metalowe samochodów, motocykli i rowerów jak:

błotniki, ramy, koła, sygnały świetlne i akustyczne,

zderzaki, resory itp., oprócz osobno wymienionych

10
270. Części bryczek, wozów gospodarskich i wózków, osobno nie

wymienione

3
271. Części metalowe wózków dziecięcych oraz krzeseł, foteli

na kołach i wózków inwalidzkich

5
272. Łodzie sportowe:
1) z własnym napędem mechanicznym - od sztuki 1.000
2) kajaki - od sztuki 100
3) inne - od sztuki 800
Uwaga. Łodzie z dołączonym silnikiem podlegają cłu według

odpowiednich pozycji oddzielnie dla łodzi i oddzielnie dla

silników.

273. Wiosła:
1) długie regatowe - od sztuki 40
2) inne - od sztuki 10
274. Części metalowe do łodzi 10
275. Środki przewozowe osobno nie wymienione
1) samochody 50
2) inne 10
Uwaga. Przywóz towarów objętych niniejszą pozycją - za

pozwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego.

DZIAŁ XIV
Wagi; narzędzia, sprzęt, instrumenty i aparaty precyzyjne, naukowe, lekarskie, optyczne; maszyny do pisania i liczenia; zegary i instrumenty muzyczne.
Grupa 46.
Wagi; narzędzia, instrumenty i aparaty precyzyjne, naukowe, optyczne i inne.
276. Wagi:
1) stołowe, sprężynowe, belkowe, uchylne i do listów - od

sztuki

50
2) automatyczne, aptekarskie, laboratoryjne, analityczne

i inne precyzyjne - od sztuki

300
3) do ważenia niemowląt - od sztuki 50
4) inne 5
277. Odważniki:
1) żelazne 3
2) inne, oprócz z metali szlachetnych 5
Uwaga. Komplety odważników podlegają cłu łącznie z wagą

futerałów, pudełek itp.

278. Przymiary, narzędzia i przyrządy pomiarowe - warsztatowe:
1) przymiary sztywne, wstęgowe itp.: poziomnice, piony 20
2) szablony do mierzenia skoku w gwintach, rozsuwane

narzędzia pomiarowe, drobnomierze, czujniki itp.

300
279. Aparaty, przyrządy i sprzęt - wszystko dla celów

laboratoryjnych, technicznych oraz techniczno-kontrolnych

50
280. Barometry - od sztuki 40
281. Termometry:
1) lekarskie, kąpielowe, pokojowe itp. - od sztuki 2
2) techniczne - od sztuki 30
282. Pomoce naukowe, jak: planetaria, zenitaria, globusy,

okazy przyrodnicze itp.

5
283. Szkła optyczne:
1) szkła optyczne, również w oprawach 100
2) szkła do okularów - od sztuki 2
284. Okulary, binokle, lorniony, również ich oprawy:
1) wykonane z pospolitych materiałów:
a)przeciwsłoneczne i plażowe od sztuki 30
b)inne od sztuki 5
2) wykonane całkowicie lub częściowo z kosztownych

materiałów oraz pozłacane - od sztuki

50
285. Lornetki - od sztuki 150
286. Mikroskopy, instrumenty optyczne osobno nie wymienione 300
287. Aparaty fotograficzne:
1) o sile światła 1:6,3 i poniżej - od sztuki 50
2) o sile światła powyżej 1:6,3 do 1:2,8 - od sztuki 500
3) o sile światła powyżej 1:2,8 - od sztuki 800
Uwaga 1. Aparaty fotograficzne z urządzeniem migawkowym o

czasie naświetlania krótszym niż 1/300 sek. podlegają

cłu z dodatkiem 25%.

Uwaga 2. Aparaty fotograficzne z wbudowanym dalmierzem

podlegają cłu z dodatkiem 40%.

288. Obiektywy do aparatów fotograficznych - od sztuki 300
289. Sprzęt, urządzenia pomocnicze do fotografii:
1) powiększalniki - od sztuki 200
2) urządzenia migawkowe, dalmierze - od sztuki 100
3) inne 20
290. Aparaty projekcyjne, epidiaskopy - od sztuki 200
291. Aparaty kinematograficzne do zdjęć i wyświetlań 800
292. Płyty, błony i wstęgi fotograficzne, kinematograficzne i

rentgenologiczne - nie naświetlone

30
293. Płyty, błony i wstęgi fotograficzne, kinematograficzne i

rentgenologiczne - naświetlone

bez cła
294. Maszyny do pisania:
1) walizkowe - od sztuki 600
2) biurowe o długości wałka:
a) do 32 cm - od sztuki 750
b) powyżej 32 cm - od sztuki 1.200
295. Maszyny do liczenia:
1) arytmometry, maszyny sumujące - od sztuki 300
2) kalkulacyjne - od sztuki 1.000
Uwaga. Maszyny do liczenia o napędzie elektrycznym

podlegają cłu według odpowiednich punktów niniejszej

pozycji z dodatkiem 50%.

296. Suwaki, walce, linijki i inne przyrządy do liczenia,

oprócz liczydeł drewnianych

50
297. Numeratory - od sztuki 40
298. Części maszyn do pisania, liczenia i rejestrowania 100
299. Szybkościomierze, taksometry 200
300. Wszelkie maszyny do rejestrowania, segregowania,

dziurkowania, adresowania, księgowania, fakturowania,

oprócz osobno wymienionych - od sztuki

2.000
Uwaga. Maszyny objęte niniejszą pozycją o napędzie

elektrycznym podlegają cłu z dodatkiem 50%.

301. Kompasy 100
302. Aparaty i maszyny do powielania; ich części 10
Uwaga. Przywóz aparatów i maszyn objętych niniejszą

pozycją - za pozwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego.

303. Instrumenty, przyrządy i aparaty naukowe, pokazowe,

pomiarowe, oprócz osobno wymienionych

10
Uwaga. Wagi, maszyny, aparaty, przyrządy i narzędzia

objęte niniejszą grupą podlegają cłu łącznie z

przynależnymi pokrowcami, pokrywami, futerałami.

Grupa 47.
Zegary; ich części.
304. Zegarki kieszonkowe:
1) złote i platynowe, chociażby z ozdobami z kamieni

szlachetnych i pereł prawdziwych - od sztuki

1.500
2) z innych metali, chociażby pozłacane: 200
a)bez kamieni lub z jednym kamieniem od sztuki 50
b)inne od sztuki 200
305. Zegarki ręczne:
1) złote i platynowe, chociażby z ozdobami z kamieni

szlachetnych i pereł prawdziwych:

a) męskie - od sztuki 3.000
b) inne - od sztuki 1.500
2) z innych metali, chociażby pozłacane: 400
a)bez kamieni lub z jednym kamieniem od sztuki 100
b)inne od sztuki 400
Uwaga: do poz. 304, 305, 306 i 307. Zegary, zegarki, mechanizmy zegarowe i zegarkowe - kompletne, nadchodzące w stanie rozłożonym, podlegają cłu według odpowiednich pozycji, tak jak zegary, zegarki i mechanizmy zmontowane. 60
306. Zegary:
1) stojące - od sztuki 800
2) stołowe, kominkowe, ścienne, wiszące - od sztuki 200
3) budziki - od sztuki 80
4) kontrolujące lot ptaków - od sztuki 240
5) inne osobno nie wymienione - od sztuki 200
307. Mechanizmy zegarowe i zegarkowe:
1) do zegarów stojących - od sztuki 300
2) do zegarów ściennych, wiszących, stołowych,

kominkowych i innych, oprócz osobno wymienionych - od

sztuki

125
3) do budzików - od sztuki 30
4) do zegarków kieszonkowych i naręcznych - od sztuki 50
308. Części mechanizmów zegarowych i zegarkowych:
1) wagi do zegarów ściennych 2
2) gongi, tarcze cyfrowe do zegarów, soczewki do wahadeł,

łuski do wag, chociażby pokryte szlachetnymi metalami,

oraz części budzików, zegarów stojących, ściennych,

wiszących, stołowych, kominkowych i innych, oprócz

osobno wymienionych

100
3) części do zegarków kieszonkowych i naręcznych 7.000
Uwaga. Oprawy do zegarów i zegarków podlegają cłu według

materiału, z jakiego są sporządzone.

Grupa 48.
Narzędzia, sprzęt, przyrządy, instrumenty, aparaty lekarskie, dentystyczne, weterynaryjne, oprócz osobno wymienionych, protezy, aparaty i przybory ortopedyczne.
309. Narzędzia i przybory lekarskie, dentystyczne,

weterynaryjne, jak: szczypczyki, dłuta, kleszcze,

nożyczki, strzykawki, haki, wzierniki, słuchawki

lekarskie, sterylizatory itp., oprócz osobno wymienionych

10
310. Igły do strzykawek, igły chirurgiczne, nerwociągi,

wiertła dentystyczne itp. - od sztuki

0,50
311. Przyrządy i aparaty lekarskie, jak: autoklawy, aparaty do

mierzenia ciśnienia krwi, bronchoskopy, przyrządy do

znieczulania ogólnego, przyrządy do wytwarzania odmy itp.

- od sztuki

100
312. Sprzęt lekarski i dentystyczny, jak: fotele dentystyczne,

ginekologiczne, łóżka porodowe, ortopedyczne, szpitalne

łamane itp., stoły operacyjne itp., oprócz osobno

wymienionych

10
313. Protezy, aparaty i przybory ortopedyczne:
1) oczy - protezy, protezy kończyn, wkładki

ortopedyczne, pasy lecznicze (rupturowe itp.),

pończochy elastyczne, opaski elastyczne i tym

podobne protezy, aparaty oprócz osobno

wymienionych - o zawartości w przesyłce łącznie:

a) 2 sztuki, 2 pary lub 2 komplety bez cła
b) powyżej 2 sztuk, 2 par lub 2 kompletów 100
2) aparaty słuchowe dla osób o upośledzonym słuchu

- o zawartości w przesyłce:

a) do 2 sztuk bez cła
b) powyżej 2 sztuk od sztuki 400
3) baterie do aparatów wymienionych w p. 2 o ilości

w przesyłce:

a) do 20 sztuk bez cła
b) powyżej 20 sztuk 100
4) zęby sztuczne, z wyjątkiem zębów z metali szlachetnych

- od sztuki

1
Grupa 49.
Instrumenty muzyczne i ich części.
314. Instrumenty strunowe:
1) harfy - od sztuki 3.000
2) kontrabasy, basetle, wiolonczele - od sztuki 500
3) skrzypce, altówki - od sztuki 100
4) cytry - od sztuki 400
5) gitary - od sztuki 150
6) inne instrumenty strunowe, jak: mandoliny, bałabajki

itp. - od sztuki

80
315. Harmonie, harmonijki ustne:
1) harmonie jedno i wielorzędowe - od sztuki 250
2) harmonijki ustne (organki) - od sztuki 5
316. Akordeony o ilości basów:
1) 32 i mniej - od sztuki 125
2) powyżej 32 do 60 - od sztuki 250
3) powyżej 60 do 96 - od sztuki 1.000
4) powyżej 96 - od sztuki 1.500
317. Instrumenty dęte metalowe i drewniane:
1) puzony, kornety, trąbki osobno nie wymienione - od

sztuki

250
2) saksofony, flety, helikony, klarnety, tuby - od sztuki 1.000
3) klarnety z klapami ze srebra, oboje, fagoty, rożek

angielski - od sztuki

1.500
4) trąbki fanfarowe, sygnałowe, myśliwskie - od sztuki 30
5) inne 200
318. Instrumenty perkusyjne:
1) czynele, trójkąty (triangle) - od sztuki 60
2) bębny duże, ksylofony - od sztuki 500
3) bębny małe (werble), tamburyna - od sztuki 250
4) dzwony orkiestralne - od sztuki 750
5) kotły - od pary 3.000
6) inne 200
319. Fortepiany, organy - od sztuki 3.000
320. Pianina, fisharmonie - od sztuki 2.000
321. Smyczki:
1) skrzypcowe - od sztuki 15
2) inne - od sztuki 25
322. Części instrumentów muzycznych, przybory muzyczne:
1) przybory muzyczne 50
2) części instrumentów muzycznych:
a) organów 10
b) innych 50
323. Orkiestriony, pozytywki itp. instrumenty samogrające - od

sztuki

50
324. Magnetofony - od sztuki 500
325. Fonografy, parlofony, gramofony, patefony, również

elektryczne, adaptery - od sztuki

200
326. Płyty gramofonowe - od sztuki 5
327. Igły gramofonowe, drut i taśma magnetofonowe z

bezpośrednim opakowaniem

400
328. Mechanizmy do gramofonów, patefonów i ich części, części

metalowe do adapterów

50
329. Struny - od sztuki 5
330. Kalafonia do smyczków - od sztuki 1
Uwaga. Instrumenty muzyczne w futerałach podlegają cłu

łącznie z futerałem.

DZIAŁ XV
Artykuły chemiczne i farmaceutyczne, farby.
Grupa 50.
Artykuły chemiczne.
331. Artykuły chemiczne osobno nie wymienione 30
332. Preparaty chemiczne do zwalczania chorób i szkodników

roślin i zwierząt, chemiczne środki owadobójcze

3
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z wagą

bezpośredniego opakowania.

Grupa 51.
Artykuły i preparaty farmaceutyczne, dentystyczne, środki opatrunkowe, lekarstwa.
333. Preparaty farmaceutyczne w postaci leków gotowych

(specyfiki) w opakowaniach do bezpośredniego użycia

bez cła
334. Sole lecznicze mineralne 10
335. Sole mineralne, oprócz osobno wymienionych, nie

oczyszczone, solanki, szlamy, ługi mineralne

0,40
336. Gotowe kompresy ze szlamów mineralnych 2
337. Środki opatrunkowe, jak: wata, gaza, bandaże itp.,

plastry używane do opatrunków

10
338. Struny zwierzęce, nici jedwabne - do celów chirurgicznych 100
339. Artykuły dentystyczne, cement, porcelana, stellon,

preparaty chemiczne dentystyczne itp.

100
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z wagą

bezpośredniego opakowania.

Grupa 52.
Tworzywa sztuczne, barwniki, farby, lakiery, emalie, atramenty.
340. Tworzywa sztuczne, jak: celuloid, bakelit, galalit,

igielit, nylon, polistyren itp.:

1) bloki, płyty, proszek, arkusze, pręty itp. 15
2) wyroby osobno nie wymienione 200
341. Barwniki 60
342. Lakiery, emalie, farby - oprócz osobno wymienionych 10
343. Atramenty:
1) w proszku, w tabletkach 15
2) w płynie 3
344. Kreda krawiecka, bilardowa, szkolna:
1) krawiecka, bilardowa 10
2) szkolna 1
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z wagą

bezpośredniego opakowania.

Grupa 53.
Olejki eteryczne, esencje, estry, ekstrakty, wyroby perfumeryjne i kosmetyczne.
345. Olejki eteryczne:
1) naturalne:
a) hiacyntowy, komosowy, lawendowy, narcyzowy, różany,

tuberozowy

1.600
b) gorczyczny, jałowcowy, kolendrowy, miętowy 800
c) cytrynowy, koperkowy, majerankowy, pomarańczowy,

waniliowy

500
d) eukaliptusowy, kminkowy, sosnowy, tatarakowy 220
e) inne 450
2) sztuczne 120
346. Esencje, estry, ekstrakty 100
347. Produkty pachnące naturalne, sztuczne, oprócz osobno

wymienionych:

1) mentol 1.800
2) inne 450
348. Perfumy 1.500
349. Wody pachnące 150
350. Środki do pielęgnowania jamy ustnej:
1) proszek, pasta, mydełka do zębów 20
2) wody, eliksiry 40
351. Guma do żucia 500
352. Kosmetyki:
1) kremy i pudry 200
2) szminki do warg o długości szminki:
a) do 25 mm - od sztuki 30
b) powyżej 25 mm - od sztuki 50
3) szminki inne 300
4) lakiery i emalie do paznokci 250
5) środki do farbowania włosów oraz wszelkie inne

kosmetyki osobno nie wymienione

100
353. Zasypki dla dzieci 3
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z wagą

bezpośredniego opakowania.

Grupa 54.
Świece, mydła, inne przetwory z wosku i tłuszczów, lak.
354. Mydła zwykłe, twarde, miękkie, płynne 5
355. Mydła toaletowe, lecznicze, mydła i kremy do golenia,

mydła wszelkie w wiórkach, płatkach, w proszku itp.

20
356. Proszki i inne środki do prania 1,50
357. Świece, świeczki, stoczki, knotki nasycone - wszelkie 15
358. Środki do czyszczenia, szorowania, polerowania i

szlifowania - wszystko z domieszką tłuszczu, wosku, mydła

itp.; pasty do obuwia

5
359. Plastelina oraz mieszaniny wosku, stearyny, palmityny -

wszystko do kształtowania

5
360. Lak 5
361. Wyroby z wosku i jego mieszanin, oprócz osobno

wymienionych

10
Uwaga. Towary objęte niniejszą grupą podlegają cłu z wagą

bezpośredniego opakowania.

Grupa 55.
Zapałki, ognie sztuczne, kamienie do zapalniczek.
362. Zapałki:
1) zwykłe w pudełkach, kartonikach o zawartości do 50

zapałek - od 1 pudełka

0,10
2) inne - od 1 pudełka 0,20
363. Ognie sztuczne z bezpośrednim opakowaniem 20
364. Kamienie do zapalniczek - od sztuki 0,20
Grupa 56.
Kleje, kity, żelatyna, masy izolacyjne.
365. Kleje wszelkie 3
366. Kity wszelkie 1
367. Masy izolacyjne i kablowe z dodatkiem smół, wosków,

olejów, azbestu itp.

0,15
368. Żelatyna, również w wyrobach 40
Grupa 57.
Nawozy.
369. Nawozy sztuczne bez cła
DZIAŁ XVI
Materiały nie objęte innymi działami i wyroby z tych materiałów; wyroby różne nie objęte innymi działami.
Grupa 58.
Złoto, platyna, metale platynowe, srebro, wyroby z nich, kamienie szlachetne i półszlachetne, oprócz osobno wymienionych, perły prawdziwe.
370. Złoto, platyna i metale platynowe we wszelkiej postaci, z wyjątkiem monet, sztab monetarnych oraz zdatnych do użytku wyrobów objętych poz. 271 od 1 grama 50
371. Wyroby ze złota, platyny, z metali platynowych:
1) wyroby i półfabrykaty dentystyczne - od 1 g 60
2) wyroby z kamieniami szlachetnymi, z perłami

prawdziwymi, kamieniami półszlachetnymi,

naśladownictwami kamieni szlachetnych - od 1 g

200
3) inne wyroby osobno nie wymienione - od 1 g 100
372. Kamienie szlachetne, półszlachetne, oprócz osobno

wymienionych, perły prawdziwe:

1) kamienie szlachetne, perły prawdziwe - od 1 g 500
2) kamienie półszlachetne, naśladownictwa kamieni

szlachetnych i półszlachetnych - od 1 g

10
373. Srebro i wyroby ze srebra, chociażby pozłacane lub z

dodatkiem złota:

1) wyroby ze srebra z kamieniami szlachetnymi, perłami

prawdziwymi - od 1 g

100
2) srebro i wyroby ze srebra osobno nie wymienione 350
Grupa 59.
Biżuteria nieprawdziwa, grzebienie, zapinki do włosów, spinki, guziki, zatrzaski, agrafki, sprzączki, klamerki, haftki, zamknięcia błyskawiczne, cygarniczki, fajki, papierośnice, oprócz osobno wymienionych, zapalniczki, paciorki, sieczka szklana, cekiny i tym podobne wyroby.
374. Biżuteria nieprawdziwa, również pokryta szlachetnymi metalami, jak: broszki, bransoletki, łańcuszki, klipsy, kolczyki itp., grzebienie, zapinki do włosów, spinki, guziki, zatrzaski, agrafki, sprzączki, klamerki, haftki, zamknięcia błyskawiczne, cygarniczki, fajki, papierośnice oprócz osobno wymienionych i tym podobne wyroby:
1) z kości słoniowej, mamutowej, morsa, narwala,

hipopotama, korala, bursztynu, szylkretu, masy

perłowej, ze szlifowanych naśladownictw kamieni

szlachetnych i półszlachetnych, chociażby z dodatkiem

złota

1.200
2) z materiałów pospolitych:
a)biżuteria nieprawdziwa, również pokryta

szlachetnymi metalami, jak: broszki, bransoletki,

łańcuszki, klipsy, kolczyki itp.

1.000
b)paciorki, sieczka szklana, cekiny, grzebienie,

zapinki do włosów, spinki, guziki, zatrzaski,

agrafki, sprzączki, klamerki, haftki, zamknięcia

błyskawiczne, cygarniczki, fajki, papierośnice,

oprócz osobno wymienionych i tym podobne wyroby

500
375. Zapalniczki:
1) zwykłe - od sztuki 10
2) elektryczne - od sztuki 30
Uwaga. Zapalniczki z kosztownych materiałów, również

pokryte metalami szlachetnymi, podlegają cłu z

dodatkiem 100%.

Grupa 60.
Zabawki, gry towarzyskie.
376. Gry towarzyskie, domino, szachy, obrazki i druki do gier

towarzyskich; zabawki, lalki, instrumenty muzyczne itp. -

o charakterze zabawek dziecięcych

15
377. Karty do gry:
1) z papieru - od 1 talii 20
2) inne - od 1 talii 40
Grupa 61.
Przybory, przyrządy i gry sportowe
378. Łyżwy, wrotki - od pary 15
379. Narty - od pary 35
380. Kije narciarskie, hokejowe - od sztuki 5
381. Piłki:
1) nożne, do koszykówki, do siatkówki itp. - od sztuki 20
2) ping-pongowe - od sztuki 0,30
3) sportowe inne, jak: do golfa, tenisowe itp. - od

sztuki

5
382. Skóry do piłek sportowych - od sztuki 15
383. Pęcherze gumowe do piłek - od sztuki 5
384. Rakiety:
1) tenisowe - od sztuki 35
2) ping-pongowe - od sztuki 2
385. Dyski, granaty, kule do rzutu, oszczepy - od sztuki 10
386. Ciężary do podnoszenia i ciężarki gimnastyczne 1
387. Rękawice:
1) hokejowe, bokserskie, motocyklowe - od pary 50
2) szermiercze, kolarskie i inne sportowe - od pary 15
388. Przybory wędkarskie:
1) wędziska - od sztuki 50
2) kołowrotki - od sztuki 30
3) haczyki, przynęty sztuczne i inne przybory wędkarskie 120
389. Broń sportowa i myśliwska, amunicja do niej:
1) szable, florety, szpady - od sztuki 20
2) inna - od sztuki 200
3) amunicja 30
Grupa 62.
Artykuły piśmienne, kancelaryjne, rysunkowe, malarskie.
390. Cyrkle szkolne - od sztuki 1
391. Cyrkle precyzyjne:
1) pojedyncze sztuki - od sztuki 5
2) komplety o wadze łącznie z futerałem:
a) 0,25 kg i mniej - od kompletu 20
b) powyżej 0,25 kg - od kompletu 50
392. Ołówki w oprawach z pospolitych materiałów:
1) zwykłe - od sztuki 0,10
2) automatyczne - od sztuki 15
393. Pręciki ołówkowe 200
394. Pióra wieczne:
1) ze zwykłą stalówką lub kulkowe, również obsadki do

piór wiecznych z pospolitych materiałów - od sztuki

25
2) ze złotą stalówką - od sztuki 100
Uwaga. Obsadki do piór wiecznych i ołówki w oprawach z

kosztownych materiałów, również z dodatkiem metali

szlachetnych lub pokryte metalami szlachetnymi,

podlegają cłu według odpowiednich pozycji z

dodatkiem 200%.

395. Obsadki do piór zwykłych z pospolitych materiałów - od

sztuki

0,10
396. Stalówki:
1) do wiecznych piór:
a) ze złota - od sztuki 40
b) inne - od sztuki 2
2) do zwykłych piór - od sztuki 0,05
397. Zapasy do piór kulkowych - od sztuki 1
398. Taśmy do maszyn do pisania - od sztuki 1
399. Farby artystyczne, pastele i kredki 20
400. Przybory piśmienne, kancelaryjne i rysunkowe, prócz osobno wymienionych, wykonane z materiałów pospolitych, jak: kałamarze, suszki, stemple, poduszki do pieczęci, piórniki, linie biurowe itd. 20
Uwaga. Towary objęte pozycjami 393, 399 i 400 podlegają

cłu z wagą bezpośredniego opakowania.

Grupa 63.
Wyroby sitarskie, szczotkarskie, pędzle.
401. Sita gotowe ręczne 40
402. Szczotki, miotełki, pędzle, oprócz osobno wymienionych:
1) z materiałów roślinnych oraz piór w oprawach z

materiałów pospolitych

10
2) z włosia, szczeciny, z mas plastycznych, w oprawach z

materiałów pospolitych

150
Uwaga. Towary objęte niniejszą pozycją w oprawach z

materiałów kosztownych, chociażby pokrytych

szlachetnymi metalami, podlegają cłu z dodatkiem

100%.

403. Szczoteczki do zębów - od sztuki 10
Grupa 64.
Galanteria osobno nie wymieniona.
404. Pióra ozdobne zestawione i wyroby z nich:
1) pospolite 400
2) wysokowartościowe 1.000
405. Puszki do pudrowania - od sztuki 3
406. Parasole, parasolki, laski-parasole - od sztuki 100
Uwaga. Parasole i parasolki z rączkami z materiałów

kosztownych, jak również z rączkami pokrytymi

metalami szlachetnymi, podlegają cłu z dodatkiem

100%.

407. Peruki, fryzury i inne wyroby perukarskie 100
DZIAŁ XVII
Grupa 65.
Dzieła sztuki i przedmioty muzealne.
408. Dzieła sztuki i przedmioty muzealne - za pozwoleniem

Ministra Handlu Zagranicznego

bez cła
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 1959 r. (Dz.U.59.35.215) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1959 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 maja 1959 r. (Dz.U.59.35.215) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1959 r.
3 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1960 r. (Dz.U.60.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1960 r.
4 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1960 r. (Dz.U.60.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1960 r.
5 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1960 r. (Dz.U.60.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1960 r.
6 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1956 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 1957 r. (Dz.U.57.30.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1957 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1957 r. (Dz.U.57.43.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1957 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1960 r. (Dz.U.60.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1960 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020