Uposażenie niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.56.23.109
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1956 r.
w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. *
Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

Uposażenia zasadnicze.

§  1. Ustanawia się dla pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia na stanowiskach określonych w §§ 2 - 4 miesięczne uposażenie zasadnicze według następujących stawek:
Stawka Kwota miesięcznego uposażenia zasadniczego w złotych
I S 500
II S 520
III S 540
IV S 570
V S 610
VI S 660
VII S 740
VIII S 860
IX S 1.000
X S 1.200
§  2.
1. Uczeń w zawodzie otrzymuje uposażenie według stawki I S.
2. 1 (skreślony).
3. 2 (skreślony).
§  3.
1. Relewista otrzymuje w ciągu pierwszych trzech lat pracy uposażenie według stawki VII S, a po trzech latach - według stawki VIII S.
2. Zarządzający kuchnią, pralnią, szwalnią lub magazynem oraz kierownik gospodarczy otrzymują uposażenie:
1) w zakładach o liczbie łóżek do 100 - według stawki VI S,
2) w zakładach o liczbie łóżek ponad 100 do 300: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VI S, a po trzech latach - według stawki VII S,
3) w zakładach o liczbie łóżek ponad 300: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VII S, a po trzech latach - według stawki VIII S.
3. Intendent w zakładzie opieki zdrowotnej zamkniętej otrzymuje uposażenie:
1) w zakładzie o liczbie łóżek do 300 - według stawki VIII S,
2) w zakładzie o liczbie łóżek ponad 300 do 500: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VIII S, a po trzech latach - według stawki IX S,
3) w zakładzie o liczbie łóżek ponad 500: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki IX S, a po trzech latach - według stawki X S.
4. Zastępca intendenta w zakładzie opieki zdrowotnej zamkniętej otrzymuje uposażenie:
1) w zakładzie o liczbie łóżek ponad 300 do 500: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VI S, a po trzech latach - według stawki VII S,
2) w zakładzie o liczbie łóżek ponad 500: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VII S, a po trzech latach - według stawki VIII S.
5. Zarządzająca kuchnią mleczną otrzymuje uposażenie:
1) w kuchni mlecznej produkującej do 50 l mieszanek dziennie: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VI S, a po trzech latach - według stawki VII S,
2) w kuchni mlecznej produkującej powyżej 50 do 200 l mieszanek dziennie: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki VII S, a po trzech latach - według stawki VIII S,
3) w kuchni mlecznej produkującej ponad 200 l mieszanek dziennie: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki IX S, a po trzech latach - według stawki X S.
§  4.
1. Pomoc kuchenna otrzymuje w ciągu pierwszego roku pracy uposażenie według stawki I S, a po roku - według stawki II S.
2. Fasowaczka otrzymuje w ciągu pierwszych trzech lat pracy uposażenie według stawki III S, po trzech latach - według stawki IV S, a po pięciu latach - według stawki V S.
3. Pracz pralni mechanicznej i starszy pracz otrzymują w ciągu pierwszych trzech lat pracy uposażenie według stawki IV S, po trzech latach - według stawki V S, a po pięciu latach - według stawki VI S.
4. Magazynier i kucharz otrzymują uposażenie:
1) w zakładach o liczbie łóżek do 300: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki IV S, a po trzech latach - według stawki V S,
2) w zakładach o liczbie łóżek ponad 300: w ciągu pierwszych trzech lat pracy - według stawki V S, a po trzech latach - według stawki VI S.
5. Kuchmistrz otrzymuje w ciągu pierwszych trzech lat pracy uposażenie według stawki IX S, a po trzech latach pracy - według stawki X S.
§  5.
1. Przejście do wyższej stawki uposażenia następuje z dniem pierwszym miesiąca po nabyciu uprawnień do tej stawki w myśl §§ 2 - 4.
2. Do wymaganych okresów pracy zalicza się pracownikowi okresy przepracowane na danym stanowisku w tym samym lub innym zakładzie pracy.
3. 3 (skreślony).
4. Minister Zdrowia określi szczegółowo zasady i tryb obliczania okresu pracy, stanowiącego podstawę przejścia do wyższej stawki uposażenia.
§  6.
1. Uposażenia określone w § 1 otrzymują:
1) przy zatrudnieniu w wymiarze 30 godzin tygodniowo:
a) 4 (skreślona),
b) salowe i uczniowie w zawodzie, zatrudnieni w zakładach (pracowniach) rentgenologicznych i fizjoterapeutycznych;
2) przy zatrudnieniu w wymiarze 46 godzin tygodniowo - pozostali pracownicy.
2. Minister Zdrowia określi szczegółowo warunki zatrudnienia, przy których ma zastosowanie przepis ust. 1 pkt 1.
3. W razie zatrudnienia w wymiarze godzin mniejszym niż określony w ust. 1 wypłaca się uposażenie za godzinę, stanowiące cześć uposażenia określonego w § 1:
1) 1/125 - dla pracowników, którzy pobierają uposażenie określone w § 1 przy zatrudnieniu w wymiarze 30 godzin tygodniowo,
2) 1/200 - dla pracowników, którzy pobierają uposażenie określone w § 1 przy zatrudnieniu w wymiarze 46 godzin tygodniowo.
4. W razie zatrudnienia w wymiarze godzin większym, niż określony w ust. 1, w porze nocnej lub w dni ustawowo wolne od pracy, wypłaca się wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w ust. 3, z tym że za pierwsze dwie godziny przysługuje dopłata w wysokości 50% wynagrodzenia, a za następne godziny, a także za pracę w dni ustawowo wolne od pracy, o ile pracownik nie otrzymał w zamian dnia wolnego, oraz za pracę nocną, jeżeli nie wynika ona z normalnego rozkładu zajęć - dopłata w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatki specjalne.

§  7. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% uposażenia zasadniczego:
1) pracownikom zatrudnionym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach sanitarnych kolei państwowych, kolumnach sanitarnych i zakładach dezynfekcyjno-kąpielowych:
a) przy wykonywaniu czynności z zakresu działalności podstawowej,
b) w charakterze sprzątaczek;
2) salowym i noszowym zatrudnionym na oddziałach psychiatrii sądowej.
§  8. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 30% uposażenia zasadniczego pracownikom zatrudnionym:
1) w szpitalach, oddziałach i klinikach zakaźnych oraz zakładach i komórkach organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla chorych na gruźlicę,
2) w zakładach lub komórkach organizacyjnych opieki zdrowotnej zamkniętej, przeznaczonych wyłącznie dla chorych psychicznie lub dla chorych na jaglicę,
3) w zakładach lub komórkach organizacyjnych opieki zdrowotnej otwartej przeznaczonych wyłącznie dla chorych psychicznie lub dla chorych na jaglicę, jeżeli swoje podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których przebywają tacy chorzy,
4) w zakładach, w których praca jest połączona z narażeniem na działanie promieni radu lub innych ciał promieniotwórczych,
5) w ambulatoriach (ambulansach - kolumnach) ruchomych, jeżeli do ich podstawowych czynności należy uczestniczenie w zespołach wyjazdowych,
6) w zakładach (pracowniach) anatomo-patologicznych (prosektoriach) i w zakładach medycyny sądowej, jeżeli swe podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których są prowadzone badania,
7) w pracowniach bakteriologicznych, chemiczno-analitycznych i serologicznych, jeżeli swe podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których są prowadzone badania, lub w zmywalni szkła laboratoryjnego,
8) w lecznicach Ministerstwa Zdrowia oraz ich oddziałach terenowych,
9) w Instytucie Gruźlicy.
§  9. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 30% uposażenia zasadniczego:
1) dezynfektorom,
2) 5 salowym i noszowym zatrudnionym w stacjach pogotowia ratunkowego,
3) salowym i noszowym zatrudnionym na oddziałach dla wcześniaków, oddziałach neurologicznych i neurochirurgicznych szpitali i klinik, w zakładach rehabilitacyjnych dla osób po przebytej chorobie Litlla i Heinego-Medina, w zakładach dla dzieci głęboko upośledzonych oraz dzieci kalekich.
10. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 20% uposażenia zasadniczego pracownikom zatrudnionym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w stacjach sanitarnych kolei państwowych, kolumnach sanitarnych i zakładach dezynfekcyjno-kąpielowych, nie wymienionych w § 7 pkt 1.
§  11. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 15% uposażenia zasadniczego salowym i uczniom w zawodzie zatrudnionym w zakładach (pracowniach) rentgenowskich i fizjoterapeutycznych.
§  12. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 10% uposażenia zasadniczego salowym zatrudnionym:
1) na oddziałach (salach) dla dzieci lub noworodków,
2) w domach małych dzieci,
3) w żłobkach, z wyjątkiem żłobków sezonowych,
4) w prewentoriach dla dzieci do lat 3.
§  13.
1. Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek specjalny, w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków specjalnych uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
2. Prawo do dodatku specjalnego nie przysługuje pracownikom pozostającym na urlopie bezpłatnym, zawieszonym w pełnieniu służby oraz za okres przekraczający 3 miesiące niepełnienia z innych powodów obowiązków, do których przywiązany jest dodatek specjalny, z tym że nie dotyczy to osób powołanych na dokształcanie zawodowe.
§  14. Dodatki specjalne wypłaca się miesięcznie z dołu.
§  15. Pracownik zatrudniony w zakładzie, w którym dodatek specjalny przysługuje tylko w niektórych komórkach organizacyjnych, ma prawo do dodatku specjalnego jedynie wówczas, gdy podstawowym miejscem jego zatrudnienia jest komórka, w której ten dodatek przysługuje.
§  16.
1. W razie przejścia do pracy w komórce organizacyjnej, w której nie przysługuje dodatek specjalny, pracownik traci prawo do dodatku z dniem przeniesienia.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków przesunięcia, w myśl obowiązujących przepisów, kobiety do lżejszej lub nieszkodliwej dla zdrowia pracy w związku z ciążą. W takim przypadku kobiecie przysługuje dodatek specjalny do czasu ukończenia przerwy w pracy przysługującej w związku z porodem.
§  17.
1. Pracownik zatrudniony w zakładzie lub w komórce organizacyjnej, która na okres nasilenia chorób zakaźnych na danym terenie została przeznaczona wyłącznie dla chorych zakaźnie, ma prawo do dodatku specjalnego określonego w § 8 pkt 1 tylko za czas przepracowany w okresie przebywania w tym zakładzie lub komórce organizacyjnej chorych zakaźnych - z odliczeniem jednak okresów oddelegowania na szkolenie lub do innego zakładu, urlopów i nieobecności w pracy z innych powodów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 2.
2. W razie zachorowania w związku z zatrudnieniem na chorobę zakaźną, której przypadki są leczone w zakładzie (komórce organizacyjnej) określonym w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do dodatku przez okres choroby, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  18. Znosi się stanowiska starszej salowej, starszego noszowego, przyuczonego dezynfektora, przyuczonego sterylizatora i pomocy łazienkowego.
§  19. Pracownikom, którzy bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobierali zgodnie z dotychczasowymi przepisami dodatek specjalny z tytułu udziału w zwalczaniu chorób wenerycznych, przyznaje się za czas zatrudnienia w dotychczasowych warunkach dodatek specjalny w wysokości kwoty dotąd pobieranej.
§  20.
1. Pracownikom, którzy bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobierali uposażenie wyższe od przysługującego w myśl niniejszego rozporządzenia, przyznaje się uposażenie zasadnicze według odpowiedniej wyższej stawki.
2. Pracownik zachowuje uposażenie zasadnicze określone w ust. 1 w razie przejścia do pracy do innego zakładu służby zdrowia na takim samym stanowisku.
§  21. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 88, z 1950 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 52, poz. 480, z 1953 r. Nr 5, poz. 11 i Nr 38, poz. 162, z 1954 r. Nr 48, poz. 229 oraz z 1955 r. Nr 25, poz. 153) w części unormowanej w niniejszym rozporządzeniu.
§  22. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Kolei oraz Finansów.
§  23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.
* Z dniem 1 lipca 1959 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do pracowników objętych rozporządzeniem z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników gospodarczych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego oraz w zakładach pomocy społecznej (Dz.U.59.50.304), zgodnie z § 5 powołanego rozporządzenia.
1 § 2 ust. 2 skreślony przez § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz.U.58.74.380) z dniem 1 grudnia 1958 r.
2 § 2 ust. 3 skreślony przez § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz.U.58.74.380) z dniem 1 grudnia 1958 r.
3 § 5 ust. 3 skreślony przez § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz.U.58.74.380) z dniem 1 grudnia 1958 r.
4 § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) skreślona przez § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz.U.58.74.380) z dniem 1 grudnia 1958 r.
5 § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1956 r. (Dz.U.56.58.272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1956 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.23.109

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uposażenie niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Data aktu: 02/06/1956
Data ogłoszenia: 26/06/1956
Data wejścia w życie: 01/06/1956, 26/06/1956