Opłaty od paszportów zagranicznych.

Dz.U.56.21.102
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 czerwca 1956 r.
w sprawie opłat od paszportów zagranicznych.
Na podstawie art. 18 i 24 ust. 3 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, poz. 170) oraz art. 18 ust. 2 dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 1951 r. Nr 55, poz. 382 oraz z 1956 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 21, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1. Opłata od paszportu zwyczajnego jednoosobowego wynosi zł 300.
§  2. Opłata od paszportu zwyczajnego zbiorowego wynosi:
1) od osoby będącej przewodnikiem grupy objętej paszportem zł 300,
2) od każdej następnej osoby objętej paszportem zł 50.
§  3. Opłata od dokumentu wydanego na podstawie art. 24 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, poz. 170) wynosi zł 300.
§  4. Za zezwolenie na ponowny wyjazd udzielone posiadaczowi paszportu zwyczajnego jednoosobowego bądź dokumentu wydanego na podstawie art. 24 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych pobiera się opłaty określone w §§ 1 i 3.
§  5. W każdym przypadku, gdy wyjazd za granicę następuje na podstawie dowodu osobistego, opłata od klauzuli paszportowej wynosi zł 150.
§  6. Za wystawienie duplikatu paszportu zwyczajnego jednoosobowego lub zbiorowego albo dokumentu, o którym mowa w § 3, pobiera się opłatę według stawek określonych w §§ 1, 2 lub 3.
§  7.
1. Za wpisanie dzieci do paszportu zwyczajnego lub dokumentu, o którym mowa w § 3, nie pobiera się opłat.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku wystawienia klauzuli paszportowej na wyjazd za granicę na podstawie dowodu osobistego.
§  8. Opłaty uiszcza się czteroodcinkowymi przekazami Powszechnej Kasy Oszczędności.
§  9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych (Dz. U. Nr 39, poz. 171).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020