Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.

Dz.U.55.12.72
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Na podstawia art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/A-13011 Stołowe naczynia szklane.

Kieliszki dmuchane.

Typ A.

18 sierpnia 1954 r.
2 54/A-13150 Szkło sanitarne.

Warunki techniczne.

30 września 1954 r.
3 54/A-13152 Szkło sanitarne.

Kufel szpitalny dmuchany.

30 września 1954 r.
4 54/D-03002 Drewno okrągłe.

Sortowanie, pomiar, obliczanie miąższości oraz cechowanie.

26 sierpnia 1954 r.
5 54/D-19100 Kora garbarska świerkowa. 18 września 1954 r.
6 54/D-19101 Kora garbarska dębowa. 18 września 1954 r.
7 54/D-95022 Drewno beczkowe świerkowe i jodłowe. 13 września 1954 r.
8 54/P-04009/ Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie stopnia zaklejenia metodą współczynnika przesiąkliwości.

18 sierpnia 1954 r.
9 54/P-04010 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie stopnia zaklejenia metodą kreskową.

18 sierpnia 1954 r.
10 54/P-04011 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie obciążenia zrywającego wytrzymałości na zerwanie, samozerwalności i wydłużenia (rozciągliwości)

25 września 1954 r.
11 54/P-04016 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie cętkowatości.

27 września 1954 r.
12 54/P-22216 Skóry gotowe.

Klasyfikacja jakościowa skór spodowych na obuwie.

30 września 1954 r.
13 54/P-95002 Wytwory papiernicze.

Papier gazetowy.

27 września 1954 r.
§  2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) wyrabiać przedmiotów i wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 3 i 13 nie odpowiadających tym normom;
2) sortować, dokonywać pomiaru, obliczać miąższości (objętości) oraz cechować grubizny drewna okrągłego, żerdzi i szczap inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 4;
3) używać jako środka garbującego oraz jako surowca do wyrobów ekstraktu garbarskiego kory garbarskiej świerkowej i dębowej nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 5 i 6;
4) przeznaczać na klepki do wyrobu beczek drewna okrągłego, świerkowego i jodłowego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 7;
5) w zakresie objętym normami wymienionymi w § 1 lp. 8 - 11 wykonywać badań technicznych wytworów papierniczych inaczej, niż przewidują te normy;
6) klasyfikować skór gotowych spodowych na obuwie inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 12.
§  3. Zatwierdza się jako normę państwową zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN-54/Z-50061 "Pokrowce ochronne na palce rąk. Wymagania techniczne", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 lutego 1954 r.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 12 do skór przeznaczonych do wyrobu pasów do obuwia;
2) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
3) do prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1955 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 listopada 1955 r.;
2) normy wymienione w § 1 lp. 2, 3 i 12 obowiązują od dnia 1 maja 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.12.72

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Data aktu: 28/02/1955
Data ogłoszenia: 15/03/1955
Data wejścia w życie: 01/05/1956, 01/11/1955, 01/06/1955