Powoływanie lekarzy na dokształcanie zawodowe.

Dz.U.54.48.231
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 3 sierpnia 1954 r.
w sprawie powoływania lekarzy na dokształcanie zawodowe.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 z 1950 r. Nr 36, poz 327 i 334 oraz z 1951 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. Dokształcanie zawodowe lekarzy jest prowadzone centralnie przez Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich oraz na terenie poszczególnych województw - przez wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi).
§  2.
1. Na dokształcanie zawodowe prowadzone przez Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich powołuje lekarzy Minister Zdrowia na wniosek wydziałów zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), w których lekarze ci są zarejestrowani.
2. Na dokształcanie zawodowe prowadzone na terenie województw powołują lekarzy wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), w których lekarze ci są zarejestrowani.
§  3.
1. Wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi) przygotowuje wnioski o powołanie na dokszałcanie (§ 2 ust. 1) oraz wydaje decyzje o powołaniu na dokształcanie (§ 2 ust. 2) po wysłuchaniu opinii przewodniczącego zespołu specjalistów wojewódzkich, stosownie do planu dokształcania zawodowego lekarzy (centralnego lub ustalonego dla danego województwa).
2. Lekarze, zatrudnieni w zakładach lub instytucjach podległych Ministrowi Kolei albo zatrudnieni dodatkowo w zakładach lub instalacjach podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego, mogą być powołani na dokształcanie zawodowe po uzyskaniu zgody ich przełożonych.
§  4.
1. Lekarze powołani na dokształcanie zawodowe otrzymują z wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Łodzi) imienne skierowanie, które powinno zawierać w szczególności określenie rodzaju, czasu i miejsca dokształcania.
2. Skierowanie powinno być doręczone lekarzowi powołanemu na dokształcanie oraz zakładom i instytucjom, w których jest on zatrudniony, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia dokształcania. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach termin doręczenia skierowania może być skrócony do 2 tygodni.
§  5. Zakłady i instytucje zatrudniające lekarza powołanego na dokształcanie zawodowe są obowiązane:
1) zwolnić lekarza z pełnionych przez niego obowiązków na czas dokształcania oraz
2) wypłacać mu przez czas dokształcania wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę (stosunku służbowego), a ponadto w przypadku, gdy lekarz bezpośrednio przed powołaniem pełnił w danym zakładzie dyżury - wynagrodzenie obliczone na podstawie średniego wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu w okresie ostatnich trzech miesięcy przed powołaniem.
§  6. W przypadku gdy w zakładzie jest zatrudnionych nie więcej niż dwóch lekarzy, a prawidłowe funkcjonowanie zakładu nie może być zapewnione przez rozłożenie obowiązków lekarza, powołanego na dokształcanie zawodowe, na pozostały personel lekarski - wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi) jest obowiązany zapewnić zastępstwo lekarza powołanego na dokształcanie.
§  7.
1. Lekarze powołani na dokształcanie zawodowe obowiązani są do stawienia się w miejscu i czasie określonych w skierowaniu oraz do spełniania obowiązków ustalonych programem dokształcania.
2. Przez czas odbywania dokształcania zawodowego lekarze zachowują wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.
§  8. Lekarzowi odbywającemu dokształcanie poza miejscem zamieszkania lub wykonywania zawodu przysługuje:
1) w przypadku dokształcania prowadzonego centalnie:
a) zakwaterowanie i wyżywienie - według norm ustalonych przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego oraz
b) zwrot opłat za przejazd na dokształcanie i powrót oraz diety za czas przejazdu - według przepisów obowiązujących dla pracowników państwowych,
2) w przypadku dokształcania prowadzonego na terenie województwa zwrot opłat za przejazd na dokształcanie i powrót oraz diety i zwrot kosztów noclegu - według przepisów obowiązujących dla pracowników państwowych.
§  9.
1. Zakwaterowanie i wyżywienie dla lekarzy dokształcanych centralnie zapewnia Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich.
2. Lekarzowi, który zrzeknie się przysługującego mu wyżywienia lub wyżywienia i zakwaterowania, Instytut wypłaca równowartość wyżywienia w wysokości sum na ten cel przeznaczonych.
3. W wyjątkowych przypadkach niemożności zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Instytut wypłaca lekarzowi diety i zwraca koszty noclegu według przepisów obowiązujących dla pracowników państwowych.
§  10.
1. Wypłaty należności wymienionych w § 8 pkt 1 lit. b) i pkt 2 dokonuje zakład lub instytucja zatrudniająca lekarza powołanego na dokształcanie.
2. W przypadku gdy lekarz powołany na dokształcanie jest zatrudniony w dwu lub więcej zakładach bądź instytucjach, wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, dokonuje zakład lub instytucja, w której lekarz jest zatrudniony w największym wymiarze godzin, a w przypadku zatrudnienia w równym wymiarze godzin - zakład lub instytucja wyznaczona przez wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020