Osiedla i rady narodowe osiedli.

Dz.U.54.43.192
USTAWA
z dnia 25 września 1954 r.
o osiedlach i radach narodowych osiedli.
Art.  1.

Z obszaru gromady może być wyłączone osiedle, liczące co najmniej 1.000 mieszkańców.

Art.  2.

Organami władzy państwowej w osiedlach są rady narodowe.

Art.  3.

Głównym zadaniem rad narodowych osiedli jest zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców osiedla, a w szczególności zapewnienie utrzymania i rozwoju urządzeń komunalnych.

Art.  4.
1. Do osiedli mają zastosowanie przepisy, dotyczące miast nie stanowiących powiatów miejskich.
2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wyłączyć stosowanie do osiedli niektórych przepisów, dotyczących miast nie stanowiących powiatów.
Art.  5.

Osiedla tworzy Rada Ministrów, na wniosek uchwalony przez wojewódzką radę narodową. W tym samym trybie następuje zmiana granic osiedli lub ich zniesienie.

Art.  6.

Osiedla robotnicze mogą być tworzone w pobliżu zakładów przemysłowych, w miejscowościach o zwartej zabudowie (typu miejskiego), w których co najmniej dwie trzecie mieszkańców czerpie środki utrzymania ze źródeł poza rolnictwem.

Art.  7.

Osiedla uzdrowiskowe mogą być tworzone w miejscowościach posiadających znaczenie lecznicze, o zabudowie typu miejskiego, jeżeli kuracjusze stanowią co najmniej połowę ogółu ludności przebywającej w sezonie kuracyjnym w tych miejscowościach.

Art.  8.

Osiedla rybackie mogą być tworzone w miejscowościach nadmorskich o zabudowie typu miejskiego, w których co najmniej dwie trzecie mieszkańców czerpie środki utrzymania z prac związanych z rybołówstwem.

Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020