Czasy ochronne dla zwierząt łownych.

Dz.U.54.40.180
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 17 sierpnia 1954 r.
w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 44, poz. 300) zarządza się, co następuje:
§  1. Czas ochronny dla zwierzyny łownej ustala się tak, że obejmuje on:
1) a) dla jeleni-byków, łań i cieląt - cały rok,
b) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łań i cieląt - okres od 11 lutego do 30 sierpnia;
2) a) dla danieli - cały rok,
b) przy odstrzale hodowlanym danieli-byków, łań i cieląt - okres od 1 grudnia do 20 października;
3) a) dla sarn-kóz i koźląt - cały rok,

dla sarn-kozłów

w województwach kieleckim i rzeszowskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 11 października do 31 lipca;

b) przy odstrzale hodowlanym:

dla sarn-kóz i koźląt - okres od 1 lutego do 20 września,

dla sarn-kozłów - okres od 11 października do 31 maja i od 1 lipca do 31 lipca;

4) dla muflonów - cały rok;
5) dla zajęcy szaraków

w województwie łódzkim, powiat Rada Mazowiecka - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 11 stycznia do 10 listopada;

6) dla zajęcy bielaków - cały rok;
7) dla wiewiórek

w województwie bydgoskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 1 lutego do 30 listopada;

8) 1 dla dzików

w województwie opolskim w powiatach: brzeskim, niemodlińskim, oleskim, prudnickim, raciborskim i strzeleckim oraz

w województwie rzeszowskim w powiatach: brzozowskim, gorlickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, przemyskim, sanockim i ustrzyckim - od 20 lutego do 30 czerwca,

a w pozostałych województwach - okres od 20 lutego do 31 lipca;

9) dla lisów - okres od 1 marca do 20 października;
10) dla rysi - okres od 11 lutego do 30 listopada;
11) dla borsuków

w województwach: bydgoskim i rzeszowskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 1 stycznia do 31 sierpnia;

12) dla wydr

w województwie białostockim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 1 stycznia do 31 sierpnia;

13) dla kun leśnych (tumaków) - okres od 1 lutego do 30 września;
14) dla szopów - cały rok;
15) dla dropi - cały rok;
16) dla głuszców-kogutów - okres od 11 maja do 31 marca,

dla głuszców-kur - cały rok;

17) dla cietrzewi-kogutów

w województwach: łódzkim, olsztyńskim i poznańskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 21 maja do 31 marca,

dla cietrzewi-kur - cały rok;

18) dla jarząbków

w województwie olsztyńskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 11 stycznia do 10 listopada;

19) dla bażantów-kogutów - okres od 1 lutego do 10 listopada,

dla bażantów-kur - cały rok;

20) dla kuropatw

w województwach: bydgoskim, gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim, zielonogórskim, w województwie kieleckim w powiatach: koneckim, włoszczowskim, opoczyńskim i radomskim oraz w województwie łódzkim w pow. rawskim - cały rok,

a w pozostałych województwach - okres od 21 października do 10 września;

21) dla przepiórek - okres od 11 października do 10 września;
22) dla czapli siwych, dubeltów, bekasów i bekasików - okres od przylotu do 31 lipca;
23) dla derkaczy - cały rok;
24) dla dzikich gęsi - okres od 1 kwietnia do 30 sierpnia;
25) dla dzikich kaczek - okres od 21 listopada do 31 lipca;
26) dla łysek - okres od 21 listopada do 31 lipca;
27) dla słonek - okres od 10 maja do 31 lipca;
28) dla batalionów - okres od 21 maja do 10 maja;
29) dla grzywaczy i turkawek - okres od 1 października do 10 sierpnia;
30) dla kwiczołów i paszkotów - okres od 1 marca do 31 października.
§  2. Minister Leśnictwa może zezwolić na odstrzał zwierząt wymienionych w § 1 albo na łowienie ich środkami nie raniącymi w każdym czasie ze względów hodowlanych i naukowych.
§  2a. 2 Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za dnie wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem ustawowo uznanym za wolny od pracy.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 maja 1953 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych (Dz. U. Nr 30, poz. 119).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1955 r. (Dz.U.55.3.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1955 r.
2 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1955 r. (Dz.U.55.7.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1955 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020