Całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych gospodarstw rolnych i niektórych grup podatników.

Dz.U.54.36.154
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lipca 1954 r.
w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gospodarstw rolnych i niektórych grup podatników.
Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 38, poz. 283, z 1952 r. Nr 32, poz. 215 i z 1954 r. Nr 32, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. Od podatku gruntowego wolne są:
1) gospodarstwa rolne i leśne, będące we władaniu organów władzy i administracji państwowej, zakładów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw państwowych lub pozostających pod zarządem państwowym;
2) gospodarstwa przyzagrodowe członków rolniczych zrzeszeń spółdzielczych, rolniczych spółdzielni wytwórczych i rolniczych zespołów spółdzielczych, którzy mają powyżej - mężczyźni 65 lat i kobiety 60 lat, jeżeli w ich gospodarstwie przyzagrodowym nie ma członków rodziny w wieku ponad 14 lat zdolnych do pracy.
§  2. Zwalnia się częściowo od podatku gruntowego osoby określone w art. 1 i art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1953 r. Nr 28, poz. 112) w tym roku podatkowym, w którym trwała całkowita lub częściowa ich niezdolność do pracy zarobkowej, chociażby prawo do zasiłków uległo zawieszeniu.
§  3.
1. Podatnikom, o których mowa w § 2, przyznaje się częściowe zwolnienie od podatku gruntowego w następującej wysokości:
1) jeżeli w gospodarstwie rolnym podatnika nie ma w roku przyznania ulgi zdolnego do pracy krewnego lub powinowatego:
a) 50% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi do 13.200 zł,
b) 25% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 13.200 zł;
2) jeżeli w gospodarstwie rolnym podatnika jest w roku przyznania ulgi jeden krewny lub powinowaty zdolny do pracy:
a) 30% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi do 13.200 zł,
b) 15% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 13.200 zł.
2. Za krewnych i powinowatych w rozumieniu ust. 1 uważa się rodziców, rodzeństwo i małżonków rodzeństwa podatnika lub jego małżonka, dzieci podatnika - także dzieci przysposobione i pasierbów, jeżeli krewni ci i powinowaci mają: mężczyźni - od 18 do 60 lat, kobiety - od 18 do 50 lat; do tych krewnych i powinowatych nie wlicza się kobiety prowadzącej gospodarstwo domowe podatnika.
§  4.
1. Ulgi określone w § 3 nie mogą przekraczać rocznie 1.600 zł dla jednego podatnika.
2. Ulgi te przyznaje się niezależnie od ulg przewidzianych w innych przepisach.
§  5. Ulgi określone w § 3 stosuje się na podstawie pisemnego stwierdzenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej, że podatnik posiada prawo do zasiłku i pomocy na podstawie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski, chociażby prawo to uległo zawieszeniu.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku gruntowego poczynając od roku podatkowego 1954.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020