Wypadki w zatrudnieniu.

Dz.U.54.35.149
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 lipca 1954 r.
w sprawie wypadków w zatrudnieniu.
Na podstawie art. 36 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz. 116), zwanego w dalszym ciągu "dekretem", zarządza się, co następuje:
§  1. 1
1. Na równi z wypadkami pozostającymi w związku z zatrudnieniem, określonymi w art. 36 ust. 2 dekretu, uważa się wypadki, jakim ulegną pracownicy:
1) w związku z wykonywaniem funkcji i zadań zleconych im przez organizacje polityczne, zawodowe lub społeczne,
2) podczas zorganizowanej dobrowolnie lub zarządzonej przez władze pomocy siewnej, żniwnej lub akcji mającej na celu ochronę plonów,
3) podczas ratowania innych obywateli z grożącego ich życiu niebezpieczeństwa,
4) podczas udzielania przedstawicielowi władzy państwowej pomocy przy spełnianiu przez niego czynności urzędowych,
5) podczas brania udziału w ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub podczas ochrony innych obywateli przed napaścią.
6) 2 podczas lub w związku z wykonywaniem urzędowych czynności sołtysa i innych funkcji związanych z tym stanowiskiem.
2. Za podstawę wymiaru renty w przypadkach określonych w ust. 1 przyjmuje się przeciętny miesięczny zarobek pracownika, nie mniej jednak niż 1.200 zł.
§  2. 3
1. Jeżeli wskutek wypadków wymienionych w § 1 ust. 1 osoby nie będące pracownikami stały się inwalidami albo zmarły, przysługuje prawo do renty inwalidzkiej lub rodzinnej oraz do innych świadczeń na warunkach przewidzianych w dekrecie z zastrzeżeniom, że za podstawę wymiaru renty przyjmuje się zarobek w kwocie 1.200 zł.
2. Osobom nie będącym pracownikami, które wskutek wypadków wymienionych w § 1 doznały okaleczania lub zachorowały, przysługuje prawo do pomocy leczniczej i protezowania w zakresie następstw wypadku, chociaż nie mają prawa do renty. Jeżeli wspomniane wypadki spowodowały śmierć tych osób, przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, zasiłek pogrzebowy w wysokości 1.200 zł.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1954 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 1958 r. (Dz.U.58.31.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 listopada 1961 r. (Dz.U.61.55.312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 1961 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 1958 r. (Dz.U.58.31.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020