Ratyfikacja przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.54.33.141
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1954 r.
w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XI konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), nastąpiło dnia 3 maja 1954 r. złożenie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Wymieniona ratyfikacja została dokonana z następującymi zastrzeżeniami:

"Co się tyczy art. IX, Związek Radziecki nie uważa się za związanego postanowieniami art. IX, który przewiduje, że spory między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji, zastosowania i wykonania niniejszej Konwencji, będą przedkładane do rozpatrzenia na żądanie każdej strony w sporze Międzynarodowemu Trybunałowi, oraz oświadcza, że jeśli chodzi o jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału w odniesieniu do sporów, dotyczących interpretacji, zastosowania i wykonania Konwencji, Związek Radziecki pozostaje nadal, podobnie jak i dotychczas, na stanowisku, że w każdym poszczególnym przypadku zgoda wszystkich stron w sporze jest niezbędna dla przedłożenia każdego poszczególnego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi do decyzji.

Co się tyczy art. XII, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oświadcza, że nie zgadza się na art. XII Konwencji i uważa, że wszystkie postanowienia Konwencji powinny rozciągać się na terytoria nieautonomiczne, włącznie z terytoriami powierniczymi."

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.33.141

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Data aktu: 12/07/1954
Data ogłoszenia: 20/07/1954
Data wejścia w życie: 20/07/1954