Uposażenie nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.54.26.103
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1954 r.
w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Na podstawie art. 5 pkt 2 i 3, art. 6, 7, 8 ust. 1 i 2, art. 24 i 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają nauczyciele szkół: ogólnokształcących, zawodowych, rolniczych, leśnych, artystycznych, wychowania fizycznego, średnich medycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, ognisk artystycznych oraz nauczyciele i wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego, międzyszkolnych ośrodków prac pozalekcyjnych, zakładów wychowawczych, zakładów leczniczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, świetlic, burs, internatów i przedszkoli, a nadto przewodnicy drużyn harcerskich, organizatorzy ZMP oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
I.

Zaszeregowanie i stawki uposażenia zasadniczego.

§  2. 2
1. 3 Stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego nauczycieli i wychowawców wymienionych w § 1 w zależności od posiadanego wykształcenia i stażu pracy ustala się, jak następuje:
Grupa i kategoria nauczycieli i wychowawców według poziomu Miesięczna stawka uposażenia według stażu pracy
wykształcenia a b c d e f g
grupa kategoria poziom wykształcenia do 3 lat 3–6

lat

6–10 lat 10–15 lat 15–20 lat 20–25 lat ponad 25 lat
I 1 Nauczyciele i wychowawcy wymienieni w § 1, z wyjątkiem wychowawczyń przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, posiadający: 1.150 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650 1.800
średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne
2 studium nauczycielskie lub wykształcenie równorzędne 1.350 1.450 1.550 1.650 1.750 1.850 2.000
3 studia wyższe lub wykształcenie równorzędne 1.450 1.550 1.650 1.800 1.950 2.100 2.300
II 1 Wychowawczynie przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, posiadające: 1.050 1.150 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650
liceum pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli lub wykształcenie równorzędne
2 studium nauczycielskie, wyższy kurs metodyki wychowania przedszkolnego lub wykształcenie równorzędne 1.150 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650 1.800
3 studia wyższe lub wykształcenie równorzędne 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 2.000
III 1 Nauczyciele i wychowawcy nie posiadający a b c
co najmniej średniego wykształcenia pedagogicznego lub wykształcenia równorzędnego: do 6 lat 6–15 lat ponad 15 lat
nauczyciele i wychowawcy 1.000 1.100 1.200
2 wychowawczynie przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 950 1.050 1.150
2. Dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych na obszarze m. st. Warszawy utrzymuje się 10% zwyżkę uposażenia wynikającego z przepisów ust. 1 oraz §§ 3-5.
3. 4 Pierwszy awans do wyższej stawki uposażenia nauczycieli i wychowawców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe do nauczania lub prowadzenia zajęć wychowawczych przed upływem trzech lat pracy pedagogicznej, następuje z dniem 1 najbliższego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu tych kwalifikacji.
§  3. 5
1. 6 Nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz wychowawczynie przedszkoli i innych placówek przedszkolnych posiadający co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 dla grupy I lub II zwiększonych o 200 zł miesięcznie.
2. Nauczyciele szkół zawodowych nauczający przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększonych o 5%, a jeżeli posiadają wykształcenie wyższe - otrzymują uposażenie zwiększone o 10% w stosunku do rzeczywiście przepracowanych godzin.
3. Kwoty zwyżek określone w ust. 2 nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie.
4. Przepisy ust. 1 i ust. 3 nie mają zastosowania przy ustalaniu stawek wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za godziny pracy nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
§  4. 7
1. Nauczyciele i wychowawcy zakładów wychowawczych, szkół specjalnych, burs i internatów otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 pkt 1 zwiększonych o 10% w stosunku do godzin rzeczywiście przepracowanych.
2. Kwoty zwyżek określone w ust. 1 w odniesieniu do nauczycieli szkół specjalnych posiadających co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  5. 8
1. Nauczyciele szkół zawodowych nauczający przedmiotów zawodowych, nauczyciele zakładów kształcenia nauczycieli, nauczyciele szkół i przedszkoli ćwiczeń oraz nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększonych o 10%, a jeżeli posiadają wykształcenie wyższe - otrzymują uposażenie zwiększone o 15% w stosunku do rzeczywiście przepracowanych godzin.
2. Kwoty zwyżek określone w ust. 1 w odniesieniu do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do nauczycieli otrzymujących dodatek przemysłowy lub inny dodatek o podobnym charakterze, który łącznie ze zwyżką określoną w ust. 1 przekracza 200 zł miesięcznie.
§  6. 9
1. Nauczyciele i wychowawcy posiadający stopień magistra, lekarza lub inżyniera-magistra lub wykształcenie równorzędne otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c) zwiększonych o 10%.
2. Nauczyciele i wychowawcy posiadający stopień naukowy doktora otrzymują uposażenie określone w § 2 ust. 1 dla grupy I lub II kategorii 3 zwiększone o 300 zł miesięcznie z wyłączeniem zwyżki określonej w ust. 1.
§  7. 10
1. Nauczyciele średnich szkół medycznych i zakładów kształcenia nauczycieli resortu zdrowia oraz nauczyciele i wychowawcy szkół i przedszkoli zorganizowanych w zakładach społecznych służby zdrowia - zatrudnieni w analogicznych warunkach jak pracownicy zakładów społecznych służby zdrowia otrzymujący dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - otrzymują dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2. Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Minister Oświaty - w stosunku do placówek sobie podległych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
§  8. 11 (skreślony).
§  9. 12 (skreślony).
§  10. 13 (skreślony).
§  11.
1. 14 Przepisy dotyczące nauczycieli i nauczycieli zawodu szkół zawodowych odnoszą się również do nauczycieli i nauczycieli zawodu szkół rolniczych, leśnych, artystycznych, wychowania fizycznego, średnich medycznych, ośrodków szkolenia zawodowego, ognisk artystycznych oraz kształcenia nauczycieli szkół zawodowych.
2. Przewodnicy drużyn harcerskich i organizatorzy ZMP otrzymują uposażenie według stawek określonych dla nauczycieli szkół, w których są zatrudnieni, w zależności od posiadanego wykształcenia.
3. Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów (oprócz zastępców dyrektorów do spraw administracyjnych) oraz kierownicy otrzymują uposażenie zasadnicze według zasad przewidzianych dla nauczycieli szkół, w których są zatrudnieni.
§  12. 15 Ustalono w §§ 2-6 stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego wypłaca się nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, określonym w oddzielnych przepisach.
§  13. 16 Przy ustalaniu stawki wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i kontraktowe (przy niepełnym wymiarze zajęć) nauczycieli i wychowawców bierze się za podstawę stawki uposażenia zasadniczego, a w stosunku do nauczycieli i wychowawców, których dotyczą przepisy §§ 3-6, również kwoty wynikające z procentowej zwyżki stawki zasadniczej.
§  14. 17
1. Nauczycielom szkół ogólnokształcących, zawodowych, zakładów kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli oraz szkół specjalnych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za poprawianie prac piśmiennych według następujących zasad:
a) w szkołach podstawowych - po 3 zł miesięcznie za 1 godzinę nauczania języka polskiego w tygodniu w klasach V-VII,
b) 18 w liceach ogólnokształcących, zakładach kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli oraz w szkołach zawodowych - po 5 zł miesięcznie za 1 godzinę nauczania języka polskiego w tygodniu.
2. 19 Nauczycielom szkół podstawowych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za nauczanie w klasach łączonych. Wysokość tego wynagrodzenia ustala się w zależności od liczby godzin nauczania w klasach łączonych, licząc 1 godzinę nauki w tych klasach za 1,15 godziny.
3. Znosi się stosowany dotychczas odrębny sposób wynagradzania nauczycieli za naukę w klasie VII szkół podstawowych, a polegający na przeliczaniu godzin nauki w klasie VII.
4. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów. Zasady przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminów ustala Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Finansów i zainteresowanymi ministrami.
§  15. Pracownicy administracji szkolnej przechodzący do służby nauczycielskiej lub wychowawczej otrzymują uposażenie według zasad i stawek przewidzianych dla nauczycieli, z tym że czas pracy w administracji szkolnej zalicza się im do stażu pracy nauczycielskiej.
§  16. 20 Właściwy minister w stosunku do podległego szkolnictwa określa egzaminy i zakłady naukowe, których złożenie lub ukończenie jest równorzędne z ukończeniem średniej szkoły pedagogicznej, Studium Nauczycielskiego lub studiów wyższych.
§  17. Przy ustalaniu stażu pracy uwzględnia się okresy zaliczone i zaliczalne na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów.
§  18. Przesunięcie do wyższej stawki uposażenia zasadniczego wynikające z ukończonego stażu pracy lub zmiany kwalifikacji następuje z dniem 1 najbliższego miesiąca kalendarzowego po powstaniu warunków uzasadniających zmianę uposażenia.
II.

Dodatki.

§  19. 21
1. 22 Nauczycielom (wychowawcom) zajmującym niżej wymienione stanowiska przysługują następujące dodatki funkcyjne:
Nr kolejny Stanowisko Miesięcznie zł
1 a) Kierownik szkoły podstawowej liczącej do 6 oddziałów 150
Kierownik szkoły podstawowej liczącej od 7 do 10 oddziałów 280
Kierownik szkoły podstawowej liczącej od 11 do 21 oddziałów 400
Kierownik szkoły podstawowej liczącej ponad 21 oddziałów 600
b) Kierownik podstawowej szkoły ćwiczeń 400
c) Zastępca kierownika szkoły podstawowej 200
d) Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej 100
2 Kierownik szkoły podstawowej specjalnej liczącej do 7 oddziałów 350
Kierownik szkoły podstawowej specjalnej liczącej ponad 7 oddziałów 400
3 a) Dyrektor liceum ogólnokształcącego liczącego do 11 oddziałów 500
Dyrektor liceum ogólnokształcącego liczącego od 12 do 22 oddziałów 700
Dyrektor liceum ogólnokształcącego liczącego ponad 22 oddziały 900
b) Zastępca dyrektora liceum ogólnokształcącego 400
4 a) Dyrektor - państwowej szkoły technicznej (ekonomicznej, gospodarczej),
- technikum zawodowego,
- zasadniczej szkoły zawodowej (każdego rodzaju),
- szkoły mistrzów (majstrów),
- rocznej szkoły budowlanej,
- zakładu zbiorczego
liczących do 10 oddziałów 600
liczących od 11 do 20 oddziałów 750
liczących ponad 20 oddziałów 900
b) Zastępca dyrektora szkoły wymienionej w pkt 4 lit. a) do 12 oddziałów 500
Zastępca dyrektora szkoły wymienionej w pkt 4 lit. a) ponad 12 oddziałów 600
c) Kierownik wydziału w szkole zawodowej 300
d) Kierownik warsztatów szkolnych szkolących do 300 uczniów 300
Kierownik warsztatów szkolnych szkolących od 300 do 450 uczniów 400
Kierownik warsztatów szkolnych szkolących ponad 450 uczniów 500
e) Zastępca kierownika warsztatów szkolnych 200
5 a) Dyrektor liceum pedagogicznego liczącego do 9 oddziałów 600
Dyrektor liceum pedagogicznego liczącego od 10 do 15 oddziałów 800
Dyrektor liceum pedagogicznego liczącego ponad 15 oddziałów 900
b) Zastępca dyrektora liceum pedagogicznego 500
6 a) Dyrektor studium nauczycielskiego liczącego do 12 oddziałów (grup) 800
Dyrektor studium nauczycielskiego liczącego ponad 12 oddziałów 1.000
b) Zastępca dyrektora studium nauczycielskiego 600
c) Dyrektor Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej 1.000
d) Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej 600
e) Dyrektor Centralnego Studium Doskonalenia Kadr 700
7 a) Dyrektor Centralnego Ośrodka Metodycznego 1.500
b) Wicedyrektor Centralnego Ośrodka Melodycznego 1.100
c) Kierownik sekcji Centralnego Ośrodka Metodycznego 900
d) Instruktor Centralnego Ośrodka Metodycznego 400
e) Dyrektor okręgowego ośrodka metodycznego 1.000
f) Wicedyrektor okręgowego ośrodka metodycznego 800
g) Kierownik sekcji okręgowego ośrodka metodycznego 700
h) Instruktor okręgowego ośrodka metodycznego 300
i) Kierownik powiatowego ogniska metodycznego 250
8 a) Dyrektor (kierownik) zakładu wychowawczego lub pogotowia opiekuńczego
liczącego do 80 wychowanków 500
liczącego ponad 80 wychowanków 650
b) Dyrektor specjalnego zakładu wychowawczego liczącego do 70 wychowanków 400
Dyrektor specjalnego zakładu wychowawczego liczącego od 71 do 120 wychowanków 500
Dyrektor specjalnego zakładu wychowawczego liczącego ponad 120 wychowanków 600
c) Kierownik domu dziecka liczącego do 60 wychowanków 300
Kierownik domu dziecka liczącego od 61 do 120 wychowanków 400
Kierownik domu dziecka liczącego ponad 120 wychowanków 500
d) Kierownik ośrodka selekcji i kwalifikacji dzieci upośledzonych 200
e) Zastępca dyrektora zakładu wychowawczego, specjalnego zakładu wychowawczego lub kierownika pogotowia opiekuńczego 250
f) Zastępca kierownika domu dziecka 200
9 a) Dyrektor pałacu młodzieży 900
b) Zastępca dyrektora pałacu młodzieży 600
c) Kierownik działu pałacu młodzieży 500
d) Kierownik pracowni pałacu młodzieży 250
e) Dyrektor młodzieżowego domu kultury 400
f) Zastępca dyrektora młodzieżowego domu kultury 250
g) Kierownik domu kultury dzieci i młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej 300
h) Kierownik pracowni młodzieżowego domu kultury, domu kultury dzieci i młodzieży 150
10 a) Dyrektor wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej 600
b) Zastępca dyrektora wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej 400
c) Kierownik wydziału wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej 300
d) Kierownik powiatowej biblioteki pedagogicznej 300
11 Kierownik poradni psychologicznej 500
12 Kierownik wojewódzkiego ośrodka krajoznawczo-turystycznego 300
Kierownik ośrodka sportowego do 500 uczestników 300
Kierownik ośrodka sportowego ponad 500 uczestników 400
13 Kierownik internatu liczącego do 200 wychowanków 350
Kierownik internatu liczącego ponad 200 wychowanków 450
14 a) Kierownik szkoły przysposobienia rolniczego liczącej do 20 uczniów 150
Kierownik szkoły przysposobienia rolniczego liczącej od 21 do 50 uczniów 250
Kierownik szkoły przysposobienia rolniczego liczącej ponad 50 uczniów 350
b) Kierownik szkoły przysposobienia zawodowego liczącej do 30 uczniów 150
Kierownik szkoły przysposobienia zawodowego liczącej od 31 do 50 uczniów 250
Kierownik szkoły przysposobienia zawodowego liczącej od 51 do 100 uczniów 300
Kierownik szkoły przysposobienia zawodowego liczącej od 101 do 150 uczniów 400
Kierownik szkoły przysposobienia zawodowego liczącej ponad 150 uczniów 500
15 a) Kierowniczka przedszkola 9-godzinnego liczącego do 2 oddziałów 250
Kierowniczka przedszkola 9-godzinnego liczącego ponad 2 oddziały 300
b) Kierowniczka przedszkola 5-godzinnego liczącego do 2 oddziałów 150
Kierowniczka przedszkola 5-godzinnego liczącego ponad 2 oddziały 200
16 Kierownik świetlicy szkolnej, ogrodu jordanowskiego, placu zabaw
liczących do 200 wychowanków 200
liczących ponad 200 wychowanków 250
17 Kierownik niższej szkoły rolniczej liczącej:
do 50 uczniów 400
od 51 do 100 uczniów 450
ponad 100 uczniów 500
18 Kierownik działu w niższej szkole rolniczej 200
19 Dyrektor (kierownik) ośrodka (punktu) szkolenia zawodowego liczącego:
do 50 uczniów 400
od 51 do 100 uczniów 450
od 101 do 200 uczniów 500
od 201 do 400 uczniów 600
ponad 400 uczniów 750
20 Dyrektor zakładu poprawczego liczącego do 80 wychowanków 500
Dyrektor zakładu poprawczego liczącego ponad 80 wychowanków 650
2. 23 Właściwy minister lub upoważniony przez niego organ szkolny niższej instancji może:
a) podwyższyć określone w ust. 1 stawki dodatków funkcyjnych do 100% dla dyrektorów (kierowników) kierujących:

– zakładem zbiorczym,

– szkołą, która nie posiada zastępcy dyrektora (kierownika) przewidzianego obowiązującymi normami obsady stanowisk zastępców dyrektorów (kierowników),

– szkołą zawodową wielokierunkową,

– zakładem poprawczym i schroniskiem bądź zakładem poprawczym i filią zakładu,

– zakładem poprawczym o surowszym rygorze oraz zakładem dla nieletnich umysłowo niedorozwiniętych lub wykazujących inne patologiczne właściwości psychiczne,

– zakładem poprawczym, w którym jest prowadzona choćby jedna półwolnościowa grupa wychowawcza lub grupa szkolenia przyfabrycznego;

b) przyznać dyrektorom (kierownikom) kierującym połączonymi w zakresie kierownictwa dwiema lub więcej szkołami mieszczącymi się w jednym budynku odrębny dodatek za kierownictwo drugą i następnymi szkołami do wysokości odpowiadającej podwójnej kwocie dodatków funkcyjnych przypadających w myśl ust. 1 za kierownictwo tymi szkołami. Kwota odrębnego dodatku nie może przekraczać więcej niż o 100% a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach - o 150% kwoty najwyższego dodatku funkcyjnego należnego za kierownictwo jednej z połączonych szkół.
§  20. 24 (skreślony).
§  21. Nauczycielom i wychowawcom (dyrektorom, kierownikom) uznanym przez właściwego ministra lub Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego za wybitnych pedagogów może być przyznany dodatek specjalny w wysokości 200 zł miesięcznie.
III.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  22. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się analogicznie do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na podstawie umowy.
§  23. Wymiar uposażenia i zasady zaszeregowania nauczycieli, wychowawców i pomocniczych sił nauczycielskich nie wymienionych w rozporządzeniu niniejszym może czasowo określić właściwy minister lub Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  24. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. z 1951 r. Nr 7, poz. 58 i z 1953 r. Nr 3, poz. 4) oraz inne przepisy w sprawach unormowanych niniejszym rozporządzeniem.
§  25. Nauczyciele i wychowawcy pozostający w służbie w dniu 1 lipca 1954 r. zatrzymują dotychczasowe uposażenie brutto (obejmujące uposażenie zasadnicze, dodatek służbowy i dodatek lokalny), o ile by przy zastosowaniu zasad i stawek niniejszego rozporządzenia otrzymali uposażenie niższe.
§  26. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów, właściwym ministrom i Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
§  27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1954 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.

3 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1960 r. (Dz.U.60.38.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1962 r. (Dz.U.62.6.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1961 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.44.248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1965 r. (Dz.U.65.44.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1965 r.

4 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.44.248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
5 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1969 r. (Dz.U.69.32.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

6 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1970 r. (Dz.U.70.19.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1970 r.
7 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1969 r. (Dz.U.69.32.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
8 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1969 r. (Dz.U.69.32.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

9 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.44.248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.

10 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1962 r. (Dz.U.62.6.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1961 r.

11 § 8 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
12 § 9 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
13 § 10 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
14 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.
15 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
16 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
17 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
18 § 14 lit. b) zmieniona przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1954 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.54.31.127).
19 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1960 r. (Dz.U.60.38.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1960 r.
20 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1958 r. (Dz.U.58.52.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1958 r.
21 § 19:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1960 r. (Dz.U.60.38.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 października 1965 r. (Dz.U.65.44.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1965 r.

22 § 19 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 1961 r. (Dz.U.61.34.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1961 r.

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1961 r. (Dz.U.61.42.220) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1961 r.

23 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1961 r. (Dz.U.61.42.220) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1961 r.
24 § 20 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1956 r. (Dz.U.56.37.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020