Państwowa Inspekcja Gazownicza.

Dz.U.54.23.84
DEKRET
z dnia 12 maja 1954 r.
o Państwowej Inspekcji Gazowniczej.
W celu zabezpieczenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki gazowniczej stanowi się, co następuje:
Art.  1.
1. Państwowa Inspekcja Gazownicza w Ministerstwie Górnictwa sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez zakłady przemysłowe przepisów o racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu gazu mocnego (wysokokalorycznego), zapobiega jego marnotrawstwu oraz kontroluje właściwe wykorzystanie urządzeń produkcyjnych, przesyłowych i pomiarowych w zakładach przemysłowych dostarczających i odbierających gaz.
2. Nadzór i kontrola, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) kontrolę wykonania zarządzeń właściwych organów w sprawie dostawy i użytkowania gazu;
2) sprawdzanie stanu, sposobu działania i stopnia wykorzystania urządzeń produkcyjnych, przesyłowych, pomiarowych i odbiorczych gazu oraz sposobu ich eksploatowania;
3) sprawdzanie sposobu pomiaru i ewidencjonowania gazu;
4) sprawdzanie u dostawców zgodności ilości gazu oddawanego do użytku z technicznymi możliwościami dostawcy, wynikającymi z racjonalnej gospodarki gazem;
5) kontrolę zgodności poboru gazu z przyznanymi przydziałami;
6) kontrolę racjonalnego użytkowania gazu i wprowadzenia usprawnień u odbiorców i dostawców;
7) kontrolę zgłaszanych zapotrzebowań gazu;
8) kontrolę wykorzystania gazów słabych (niskokalorycznych) i urządzeń do ich produkcji w zakładach, które produkują lub są odbiorcami gazów mocnych, oraz kontrolę możliwości zastąpienia gazu mocnego innym paliwem.
Art.  2.
1. Organy Państwowej Inspekcji Gazowniczej przy wykonywaniu kontroli (art. 1) mają prawo wstępu do zakładów przemysłowych użytkujących lub dostarczających gaz.
2. Dostawcy i odbiorcy gazu są obowiązani na żądanie organów Państwowej Inspekcji Gazowniczej udostępnić im wszelkie materiały dotyczące gospodarki gazem oraz ułatwić dostęp do wszelkich urządzeń gazowych.
Art.  3.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli rażącego uchybienia w zakresie prawidłowości gospodarki gazem organ Państwowej Inspekcji Gazowniczej powinien - w celu zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu lub poważnej szkodzie - wystąpić do kierownika kontrolowanego zakładu przemysłowego z wnioskiem o wydanie doraźnych zarządzeń w sprawie natychmiastowego usunięcia stwierdzonych uchybień.

Art.  4.
1. Państwowa Inspekcja Gazownicza podlega Ministrowi Górnictwa.
2. Organizację wewnętrzną Państwowej Inspekcji Gazowniczej, sposób działania jej organów oraz zasady i tryb postępowania pokontrolnego ustali Minister Górnictwa za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art.  5.

Minister Górnictwa może w określonym zakresie upoważnić inne podległe mu organy do sprawowania kontroli użytkowania gazu.

Art.  6.

Minister Górnictwa określi zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Gazowniczej oraz organów, o których mowa w art. 5, z organami państwowej administracji górnictwa w dziedzinie racjonalnej gospodarki złożami gazu w zakresie, w jakim one podlegają prawu górniczemu.

Art.  7.
1. Minister Górnictwa za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ustala zasady racjonalnego i oszczędnego użytkowania gazu, a w szczególności warunki dostaw i użytkowania gazu.
2. Właściwi ministrowie ustalą normy zużycia gazu na jednostkę produkcji lub inną jednostkę dla podległych zakładów. Normy te nie mogą być sprzeczne z zasadami, o których mowa w ust. 1.
Art.  8.
1. Kto, będąc kierownikiem zakładu przemysłowego albo osobą odpowiedzialną za gospodarkę gazem w zakładzie przemysłowym, narusza przepisy o racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu gazu lub nie stosuje się do nakazów i zakazów wydanych w tym zakresie albo uniemożliwia lub utrudnia organom inspekcji gazowniczej wykonanie ich uprawnień nadzorczych i kontrolnych,

podlega karze pieniężnej do 3.000 zł.

2. O karze, określonej w ust. 1, orzeka Państwowa Inspekcja Gazownicza. Od orzeczenia Państwowej Inspekcji Gazowniczej służy odwołanie do Ministra Górnictwa.
3. Orzekanie następuje na zasadach i w trybie, które określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Art.  9.

Minister Górnictwa za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi stanowiska osób odpowiedzialnych za gospodarkę gazem w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Art.  10.
1. Tryb stosowania przepisów dekretu do jednostek i zakładów podległych Ministrom Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego określi Prezes Rady Ministrów.
2. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w porozumieniu z Ministrem Górnictwa poszczególne zakłady wyłączyć spod działania dekretu lub ograniczyć w nich zakres działania Państwowej Inspekcji Gazowniczej.
Art.  11.

Dotychczasowe przepisy z zakresu racjonalnej i oszczędnej gospodarki gazem pozostają w mocy do czasu wydania przepisów na podstawie art. 7.

Art.  12.

Wykonanie dekretu porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Górnictwa oraz zainteresowanym ministrom.

Art.  13.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020