Normy wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U.54.14.53
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie (Dz. U. z 1947 r. Nr 59, poz. 320 i z 1950 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 1952 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące normy wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie:

A. Za wykonane prace:

1) orka: podorywka od 1 ha 65- 80 zł,
orka normalna od 1 ha 120-175 zł,
2) bronowanie od 1 ha 15- 25 zł,
3) sprężynowanie od 1 ha 35- 55 zł,
4) koszenie kosiarką od 1 ha 40- 55 zł,
5) koszenie żniwiarką od 1 ha 55- 80 zł,
6) kopanie kopaczką od 1 ha 75-110 zł,
7) siew siewnikiem rzędowym od 1 ha 20- 35 zł.

B. Za oddanie do użytku na 1 dzień pracy:

1) konia z uprzężą i obsługą (1 człowiek) 50- 70 zł,
2) dwóch koni z uprzężą i obsługą (1 człowiek) 75-100 zł,
3) 1 wozu ogumionego 15- 20 zł,
4) 1 wozu na obręczach 12- 15 zł,
5) 1 pługa jednoskibowego 5- 7 zł,
6) 1 pługa dwuskibowego 8- 10 zł,
7) 1 brony lekkiej dwupolowej 3- 5 zł,
8) 1 brony ciężkiej 3- 5 zł,
9) 1 sprężynówki 10- 12 zł,
10) 1 kultywatora 10- 12 zł,
11) 1 kosiarki 40- 50 zł,
12) 1 żniwiarki 50- 60 zł,
13) 1 snopowiązałki 70- 80 zł,
14) 1 kopaczki 25- 30 zł,
15) 1 wialni 10- 12 zł,
16) 1 siewnika 18- 20 zł.

C. Za wykonanie omłotów:

1) młocarnią z przyrządami czyszczącymi i napędem, łącznie z obsługą (jeden robotnik), 8-11 zł za 1 q wymłóconego zboża;
2) kompletem młocarni z napędem łącznie z obsługą (jeden robotnik), 7-10 zł za 1 q wymłóconego zboża;
3) za oddanie do użytku samej młocarni łącznie z obsługą (jeden robotnik), 3-5 zł za 1 q wymłóconego zboża.
§  2. Prezydia powiatowych rad narodowych ustalają na wniosek prezydiów gminnych rad narodowych wysokość opłat za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w granicach norm określonych w § 1 w zależności od miejscowych warunków ekonomiczno-rolniczych.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1950 r. w sprawie norm wynagrodzenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczenia w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu (Dz. U. Nr 51, poz. 475).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.14.53

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Normy wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Data aktu: 20/03/1954
Data ogłoszenia: 12/04/1954
Data wejścia w życie: 12/04/1954