Zakres egzaminu notarialnego, tryb jego przeprowadzenia i skład komisji egzaminacyjnej.

Dz.U.51.65.449
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 1951 r.
w sprawie zakresu egzaminu notarialnego, trybu jego przeprowadzenia i składu komisji egzaminacyjnej.
Na podstawie art. 11 § 2 prawa o notariacie (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 36, poz. 276) zarządza się, co następuje:
§  1. Do składania egzaminu notarialnego mogą być dopuszczone osoby, które odpowiadają wymaganiom, wskazanym w art. 11 § 1 pkt 1-4 prawa o notariacie (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 36, poz. 276). O dopuszczeniu do egzaminu notarialnego rozstrzyga Minister Sprawiedliwości.
§  2. Przedmiotem egzaminu jest ogół przepisów z zakresu prawa obowiązującego ze specjalnym uwzględnieniem tych jego działów, których znajomość jest niezbędna dla należytego wykonywania obowiązków notariusza. Ponadto kandydat powinien wykazać się znajomością podstaw marksizmu-leninizmu oraz wiedzy o Polsce Ludowej i świecie współczesnym.
§  3. Kandydaci składają egzamin notarialny przed komisją egzaminacyjną, ustanowioną przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  4. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego kandydat składa egzamin pisemny, polegający na opracowaniu aktu notarialnego lub testamentu.
§  5. Przy ocenie wyniku egzaminu należy uwzględnić wykazany przez kandydata stopień ogólnego wykształcenia prawniczego oraz zdolność do należytego formułowania aktów, a także umiejętność stosowania właściwych przepisów.
§  6. Wynik egzaminu ocenia komisja egzaminacyjna jako: bardzo dobry, dobry, dostateczny lub niedostateczny.
§  7. W razie niezadowalającego wyniku egzamin może być powtórzony tylko jeden raz po upływie czasu, który ustali komisja egzaminacyjna.
§  8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości:

sędzia sądu wojewódzkiego jako przewodniczący

oraz

dwaj egzaminatorzy spośród sędziów i

dwaj egzaminatorzy spośród notariuszów

jako członkowie.

§  9. Za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej przewodniczący i inni jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1952 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1951.65.449

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres egzaminu notarialnego, tryb jego przeprowadzenia i skład komisji egzaminacyjnej.
Data aktu: 14/12/1951
Data ogłoszenia: 28/12/1951
Data wejścia w życie: 01/01/1952