Zakres działania i organizacja Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dz.U.50.58.530
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1950 r.
w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 523) zarządza się, co następuje:
§  1. Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury zwany dalej "Komitetem" jest urzędem, działającym przy Prezesie Rady Ministrów.
§  2. Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności:
1) naczelny nadzór nad urbanistyką i architekturą;
2) opracowywanie projektów aktów prawodawczych w dziedzinie urbanistyki i architektury;
3) opracowywanie instrukcji i zarządzeń dla podniesienia poziomu i planowego rozwoju urbanistyki i architektury;
4) inicjowanie i zatwierdzanie w porozumieniu z właściwymi władzami urbanistycznych i architektonicznych: standartów, normatywów projektowych oraz projektów typowych;
5) ustalanie wytycznych do zatwierdzania projektów urbanistycznych i architektonicznych;
6) zatwierdzanie urbanistycznych i architektonicznych projektów szczególnej wagi, zastrzeżonych przez Prezesa Rady Ministrów dla Komitetu;
7) koordynacja wszelkich poczynań w dziedzinie urbanistyki i architektury oraz rekonstrukcji i adaptacji zabytków architektonicznych;
8) opiniowanie programów prac instytutów naukowo-badawczych w zakresie urbanistyki i architektury;
9) opiniowanie programów i organizacji studiów urbanistycznych i architektonicznych;
10) popieranie twórczości urbanistycznej i architektonicznej przede wszystkim przez: inicjowanie konkursów, wystaw i działalności wydawniczej;
11) opracowywanie wniosków o przyznanie nagród artystycznych i naukowych w dziedzinie urbanistyki i architektury;
12) popieranie organizacji społecznych i naukowych, działających w dziedzinie urbanistyki i architektury.
§  3. Prezes Rady Ministrów nada Komitetowi statut organizacyjny, który określi wewnętrzną organizację Komitetu.
§  4.
1. Przy Komitecie działa Rada Urbanistyki i Architektury jako organ opiniodawczy.
2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Komitetu ustali zakres i tryb działania Rady Urbanistyki i Architektury.
3. Przewodniczącego, jego zastępcę i członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród znawców zagadnień urbanistyki i architektury.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1951 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1950.58.530

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres działania i organizacja Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Data aktu: 30/12/1950
Data ogłoszenia: 31/12/1950
Data wejścia w życie: 01/01/1951