Ulgi w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

Dz.U.50.56.505
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 1950 r.
w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Gospodarstwom rolnym indywidualnym i spółdzielczym, dostarczającym trzodę chlewną do punktów skupu uspołecznionej sieci handlowej (państwowych lub spółdzielczych) lub do innych upoważnionych do skupu przedsiębiorstw, w ramach kontraktacji, przyznaje się na rok podatkowy 1950 ulgi w podatku gruntowym w wymiarze następującym:
Gospodarstwa rolne o podstawie opodatkowania ustalonej dla celów wymiaru podatku gruntowego, stanowiącej równowartość w nowym pieniądzu złotych Uprawniające do ulg podatkowych normy dostaw trzody chlewnej na gospodarstwo: Wysokość ulg w podatku gruntowym za rok podatkowy 1950
trzody bekonowej o najwyższej wadze 1 szt. 95 kg lub trzody mięsno-słoninowej o najniższej wadze 1 szt. 110 kg przy dostawach w okresie od 15 czerwca do 15 września 1950 r. włącznie przy dostawach w pozostałych okresach roku 1950
sztuk złotych
do 2.400 1 1 24 18
ponad 2.400 do 6.000 2 2 36 27
ponad 6.000 do 10.800 3 3 48 36
ponad 10.800 do 13.800 5 5 72 54
powyżej 13.800 6 6 84 63
2. W przypadku dostarczenia w części trzody chlewnej w okresie od 15 czerwca do 15 września 1950 r., a w części w pozostałych okresach roku, ulgę, określoną w ust. 1, przyznaje się proporcjonalnie do ilości sztuk dostarczonych w każdym z tych okresów; ulgę przyznaje się jednak po wykonaniu całej normy dostaw trzody chlewnej przypadającej na gospodarstwo.
3. Ulga, określona w ust. 1, nie może być przyznana w przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania terminu dostawy, określonego w umowie (kontrakcie).
§  2. Przy obliczaniu ulg w podatku gruntowym (§ 1) dostarczenie do punktu skupu każdych 45 kg łącznej wagi prosiąt, ważących co najmniej po 12 kg, przyjmuje się za dostarczenie jednej sztuki trzody bekonowej.
§  3.
1. Posiadanie w gospodarstwie rolnym w okresie przynajmniej 3 miesięcy roku podatkowego 1950 uznanego knura lub maciory, wpisanych do księgi zarodowej trzody chlewnej, uprawnia do otrzymania od każdej sztuki ulgi w podatku gruntowym w wysokości 60 zł.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, może być przyznana w danym roku podatkowym tylko raz jeden, chociażby uznany knur lub maciora wpisane do księgi zarodowej trzody chlewnej przeszły do rąk innego posiadacza.
§  4. Niezależnie od ulg, przewidzianych w §§ 1, 2 i 3, przyznawane będą premie w formie dodatkowej obniżki podatku gruntowego po 15 zł od każdej posiadanej sztuki przychówku bydła rogatego w wieku co najmniej 6 miesięcy, urodzonej w czwartym kwartale roku 1949 lub w roku 1950.
§  5. Dla gospodarstw rolnych o przychodowości do 2.400 zł w stosunku rocznym wysokość ulg (§§ 1, 2 i 3) łącznie z premią (§ 4) nie może przekraczać 50% wymiaru podatku gruntowego bez innych ulg przewidzianych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym, dla pozostałych zaś gospodarstw - 25%.
§  6.
1. Do przyznawania ulg (§§ 1, 2 i 3) oraz premii (§ 4) powołane są władze wymiarowe podatku gruntowego.
2. Przy ustalaniu ulg (§§ 1, 2 i 3) uwzględniane będą dostawy dokonane w okresie roku podatkowego 1950, a co do przychówku bydła rogatego (§ 4) brany będzie pod uwagę stan posiadania w dniu 1 grudnia 1950 r.
3. W przypadku, gdy przyznanie ulgi lub premii nastąpiło po zapłaceniu podatku gruntowego, kwota z tego tytułu zostanie zaliczona jako nadpłata na poczet podatku za rok 1951.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020