Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.

Dz.U.50.24.217
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 21 kwietnia 1950 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.
Na podstawie art. 20 i 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 354), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Na Studium przyjmowani są studenci i absolwenci szkół wyższych akademickich i zawodowych.

2. Warunkiem przejścia na drugi rok Studium jest ukończenie I roku Studium i I roku szkoły wyższej oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki w redakcji.

3. Warunkiem przejścia na trzeci rok Studium jest ukończenie II-go roku Studium oraz II-go roku szkoły wyższej.

4. Dyplom ukończenia Studium może otrzymać jedynie student posiadający dyplom szkoły wyższej."

2) W § 4 wprowadza się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Studenci Studium, którzy nie są studentami lub absolwentami Akademii Nauk Politycznych, obowiązani są w tej szkole dodatkowo wysłuchać wykładów i złożyć egzaminy z następujących przedmiotów:

Rok I

Materializm historyczny i dialektyczny

Historia doktryn i ruchów społecznych

Rok II

Ekonomia kapitalizmu

Rok III

Ekonomia socjalizmu i demokracji ludowej.

4. Od wymagań przesłuchania wykładów lub złożenia egzaminów z niektórych lub wszystkich przedmiotów wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia mogą być zwolnieni studenci, którzy wykażą się egzaminami z tych przedmiotów, złożonymi w innych szkołach wyższych".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1949 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1950.24.217

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.
Data aktu: 21/04/1950
Data ogłoszenia: 10/06/1950
Data wejścia w życie: 10/06/1950, 01/09/1949