Kwalifikacje oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.40.13.39
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 26 sierpnia 1940 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.
Na podstawie art. 6 pkt 10 i art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U.R.P. Nr 80, poz. 632), rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej (Dz. U.R.P. Nr 4 z 1932 r., poz. 24) zmienione rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 20 lutego 1935 r. (Dz. U.R.P. Nr 15, poz. 84) zmienia się na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną jak następuje:
§  1. § 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Ustanawia się następujące stopnie oficerskie w polskiej marynarce handlowej:

I. W służbie nawigacyjnej:

a) kapitan żeglugi wielkiej,

b) kapitan żeglugi małej,

c) porucznik żeglugi wielkiej,

d) porucznik żeglugi małej,

e) aspirant-porucznik żeglugi małej,

f) szyper I klasy,

g) szyper II klasy.

II. W służbie mechanicznej:

a) mechanik okrętowy I klasy,

b) mechanik okrętowy II klasy,

c) mechanik okrętowy III klasy,

d) aspirant-mechanik okrętowy III klasy,

e) maszynista okrętowy I klasy,

f) maszynista okrętowy II klasy,

g) maszynista okrętowy III klasy."

§  2. Ustęp 4 § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"Porucznik żeglugi małej ma prawo być pomocnikiem kierownika statku (kapitana) na wszelkich statkach handlowych w każdej żegludze. Nie może być jednak zastępcą kierownika statku (kapitana) w żegludze wielkiej. Aspirant-porucznik żeglugi małej ma prawo być pomocnikiem kierownika statku (kapitana) na wszelkich statkach handlowych w każdej żegludze. Nie może być jednak zastępcą kierownika statku (kapitana) w żegludze małej i w żegludze wielkiej."

§  3. W § 7 dodaje się ustęp następujący:

"Dla otrzymania dyplomu aspiranta-porucznika żeglugi małej należy:

a) złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny podług programu i regulaminu ustalonego przez Ministra Przemysłu i Handlu,

b) wykazać się 24-o miesięczną praktyką w charakterze marynarza pokładowego na statkach morskich a w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach żaglowych. Żegluga przybrzeżna może być zaliczona w rozmiarach najwyżej 12-tu miesięcy."

§  4. Ustęp 3 § 13 otrzymuje brzmienie następujące:

"Mechanik okrętowy III klasy ma prawo kierować maszynami na statkach handlowych III kategorii z wyjątkiem statków pasażerskich, być zastępcą kierownika maszyn na statkach handlowych II kat. z wyjątkiem statków pasażerskich i być pomocnikiem kierownika maszyn na wszelkich statkach handlowych. Aspirant-mechanik III klasy może być pomocnikiem kierownika maszyn na wszelkich statkach handlowych z wyjątkiem statków pasażerskich. Nie może być jednak zastępcą kierownika maszyn na statkach handlowych I i II kat."

§  5. W § 15 dodaje się ustęp następujący:

"Dla otrzymania dyplomu aspiranta-mechanika okrętowego III klasy należy:

a) złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny podług programu i regulaminu ustalonego przez Ministra Przemysłu i Handlu,

b) wykazać się 30-o miesięczną praktyką, a w tym co najmniej 12 miesięcy w warsztatach budowy lub naprawy maszyn okrętowych i co najmniej 12 miesięcy praktyki na statkach morskich, przy obsłudze maszyn przy czym 2 miesiące żeglugi rzecznej zalicza się jako 1 miesiąc żeglugi morskiej."

§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020