Zmiana opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.25.131.945
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 29 grudnia 1925 r.
o zmianie opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.
Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 roku o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58 poz. 584) zarządza się co następuje:
§  1. W "taryfie pocztowej" stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmiany niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych (Dz. U. R. P. № 99 poz. 702) wprowadza się zmiany następujące:
1) Pozycja 8 taryfy pocztowej otrzymuje brzmienie następujące:
Rodzaj przesyłki Obrót wewnętrzny i z Wolnem Miastem Gdańskiem Grosze Obrót zagraniczny Grosze
waga, wymiar, inna warunki waga, wymiar, inne warunki
8
I. Czasopisma: I. Opłata za przesłanie i doręczenie:
a) prenumerowane za pośrednictwem poczty Za każdy egzemplarz do wagi 25 gr.: 18% opłaty za druki do wagi 50 gr.; do wagi 50 gr. i 100 gr.: 20% opłaty za druki do 50 gr. wzgl. 100 gr.; ponad 100 gr. wagi: 15% opłaty za druki odpowiedniej wagi.
Za czasopisma, wychodzące 2 razy dziennie lecz rozsyłane raz dziennie, oblicza się, należytość według łącznej wagi obydwu numerów.
II. Należytość manipulacyjna:
Za czasopisma wychodzące piąć razy na tydzień lub częściej - od każdego egzemplarza abonowanego czasopisma - miesięcznie 10
Za czasopisma, wychodzące rzadziej niż 5 razy na tydzień od każdego wysyłanego numeru abonowanego czasopisma ½
Obie powyższe opłaty, podane w zaokrąglonej jednej kwocie w cenniku czasopism, pobiera się zgóry przy zamawianiu czasopism.
Za przesyłanie zaległych egzemplarzy za bieżący najkrótszy dla danego czasopisma okres prenumeraty nie pobiera się żadnej dodatkowej opłaty.
b) przekazywane przez wydawców Pobiera się opłatę wskazaną pod I, lecz tylko ryczałtem zgóry. Za każde 50 gr.

Do Argentyny, Belgji, Bułgarji, Francji, Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców, Luksemburga, Łotwy, Portugalji, Rumunji i Terytorjum Sarry:

6
Za każde 50 gr. 3
Do Austrji, Czechosłowacji i Węgier-jak w obrocie wewnętrznym.
Waga i wymiary jak dla druków.
II. Dodatki do czasopism a) Dodatki zwyczajne dołączone do jednego egzemplarza czasopisma nie podlegają opłacie, jeśli waga pojedynczego dodatku lub wszystkich dodatków łącznie nie przekracza 100 gr. wagi.
Za dodatki zwyczajne ponad 100 gr. wagi pobiera się opłatę w wysokości 30% taryfowej opłaty dla druków prywatnych (poz. 3 a) odpowiedniej wagi.
Dołączane do czasopism przez wydawcę blankiety wpłat P. K. O. i przekazy pocztowe na wznowienie prenumeraty wolne są od opłaty.
b) Za dodatki nadzwyczajne dołączone do jednego egzemplarza czasopisma pobiera się przy nadaniu 80% taryfowej opłaty dla druków prywatnych (poz. 3 a) odpowiedniej wagi.
2) W dziale "Należytości dodatkowe" w części d) "różne opłaty" dodaje się następującą pozycję:

"34) Opłaty gazetowe obowiązują również w polskim urzędzie pocztowym Gdańsk 3):

a) za cofnięcie zamówienia czasopisma, o ile zamówienie przekazano już wydawcy 15 gr. zresztą 5 gr.

b) za przepisanie czasopisma na nazwisko innego odbiorcy w miejsce pierwotnego prenumeratora 15 gr.

c) za przekazanie czasopisma w razie zmiany miejsca zamieszkania prenumeratora w obrębie tej samej miejscowości, o ile nowa dzielnica należy do okręgu doręczeń innego urzędu pocztowego oraz za przekazanie czasopisma w razie zmiany miejsca zamieszkania prenumeratora do zamiejscowego okręgu doręczeń lub do innego urzędu pocztowego 30 gr.".

3) W dziale "Specjalne opłaty pocztowe w górnośląskiej części województwa śłąskiego" cały punkt 7) skreśla się.
4) W uwadze do tytułu taryfy pocztowej pod *) zamiast: "i poz. 1), 2) i 11) Należytości dodatkowych" winno być: "i poz. 1), 2), 11) i 34) Należytości dodatkowych".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1926 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1923 r. w sprawie dołączania dodatków do czasopism (Dz. U. R. P. № 17 poz. 109).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020