Rozciągnięcie na przywozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.24.95.889
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 27 października 1924 r.
wydane w porozumieniu z. Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemu zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Na mocy art. 4 punk. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
§  1. Na przewozy kolejami wąskotorowemu stosującemi taryfę towarową polskich kolei żelaznych, ą wyszczególnionemi w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P: z 1923 r. № 137, poz. 1156), rozciąga się rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 752), z dnia 15 września 1924 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 793), z dnia 19 września 1924 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 802) i z dn. 18 października 1924 r. (Dz. U. R. P. № 94 poz. 882) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:
A. W części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Przepisy przewozowe", rozciągniętej rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 60, poz. 545) wprowadza się zmiany następujące:

W art. 73, ust. 7 w zdaniu: "przenoszące: dla wagonów o ładowności 10.000 i więcej kilogramów- 6 godzin, a dla wagonów o ładowności poniżej 10.000 kilogramów-3 godziny" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 60, poz. 545) normą godzin 6 i 3 zmienia się odpowiednio na 8 i 4 godziny.

B. W częściach II, III i IV taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134), rozciągniętych rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

We "Wstępie" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) w okresie I, w wykazie III IV kolei wąskotorowych państwowych Dyrekcji Wileńskiej, nazwę kolei: "1. Liniewo-Prużany (patrz p. 99 Postan. taryf.)" zmienia się na: "1. Orańczyce-Prużany (patrz p. 99 Postan. taryf.)".

W części II "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych":

W "Postanowieniach taryfowych": W rozdziale XXV "Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne", ustalonym rozporządzeniem z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 305), w punk. 99 stówa: "na linji Liniewo-Prużany" zmienia się na: "na linji Orańczyce-Prużany". Pozatem tenże rozdział XXV uzupełnia się nowym punktem 100 o brzmieniu następującem:

"100. Na niżej wymienionych linjach kolei wąskotorowych opłaty przewozowe, podane w części IV niniejszej taryfy, pobiera się ze zniżką:

I. Na linji Antonówka-Chinocz:

a) przy przesyłkach wagonowych budulca obrobionego i nieobrobionego (z gr. 41) - 30%,

b) przy przesyłkach wagonowych drzewa opałowego (z gr. 42) - 20%.

II. Na wszystkich innych linjach kolei wąskotorowych, wymienionych we "Wstępie" do niniejszej taryfy:

a) przy przesyłkach wagonowych budulca obrobionego i nieobrobionego (z gr. 41) - 20%,

b) przy przesyłkach wagonowych drzewa opałowego (z gr. 42) - 10%.

III. Ma wszystkich linjach kolei wąskotorowych, wymienionych we "Wstępie" do niniejszej taryfy:

a) przy przesyłkach wagonowych szlaki i żużli (z gr. 43), kamieni surowych, łupanych, kruszonych, nieobrobionych, tłucznia (szabru, szutru), płyt chodnikowych i kostek brukowych) z gr. 55), piasku i żwiru (z gr. 56), cegły, dachówek, rur i sączków (dren) glinianych i piaskowych, niepolewanych i bez opakowania oraz klinkieru bez opakowania (z gr. 60)-15%".

W "Wykazie opłat dodatkowych":

W punk. 5 "Opłaty za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie" wysokość opłat 5, 4 i 9, ustalona rozporządzeniem z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 305) nie ulega zmianie.

W punk. 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i zajęcie torów", w dziale A "Postojowe", w ustępie pierwszym, pozycję f), ustaloną rozporządzeniem z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 305, zmienia się w sposób następujący:

"f) dla wszystkich pozostałych przesyłek, załadowanych do wagonów:

o ładowności 10.000 i więcej kilogr. - 8 godz. służb.,

o ładowności poniżej 10.000 kilogr.- 4 godz. służb."

C. Część V "Taryfy wyjątkowe" nie ma zastosowania na kolejach wąskotorowych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1924 r.

Sprostowanie:

W Dz. U. R. P. z 1924 r. Na 95 poz. 889, w rozporządzeniu Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r., wydanem w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych, § 1 rozporządzenia (str. 1404, szpalta druga) w części II "Postanowienia taryfowe" w punk. 100 ustępy I i II, rozpoczynające się od słów: "I. Na linji Antonówka-Chinocz i t. d., aż do słów: drzewa opałowego (z gr. 42) - 10%", winny brzmieć:

"I. Na linji Antonówka-Chinocz:

a) przy przesyłkach wagonowych materjałów drzewnych z gr. 41 [poz. od a) do i)]-30%;
b) przy przesyłkach wagonowych drzewa opałowego i odpadków przy obróbce drzewa [poz. a), b) i d)] z gr. 42-20%.

II. Na wszystkich innych linjach kolei wąskotorowych, wymienionych we "Wstępie" do niniejszej taryfy:

a) przy przesyłkach wagonowych materjałów drzewnych z gr. 41 [poz. od a) do i)]-20%;
b) przy przesyłkach wagonowych drzewa opałowego i odpadków przy obróbce drzewa [poz. a),b)i d)] z gr. 42-10%".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020